Kulttuuritapahtumissa käyminen ja perhe : perhesuhteet, Bourdieu ja kulttuurisen pääoman välittyminen

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/17195
Title: Kulttuuritapahtumissa käyminen ja perhe : perhesuhteet, Bourdieu ja kulttuurisen pääoman välittyminen
Author: Ojalehto, Elina Tiina Mariia
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Date: 2010-06-24
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/17195
Thesis level: master's thesis
Discipline: Social and Public Policy
Social Policy
Yhteiskuntapolitiikka
Sosiaalipolitiikka
Samhällspolitik
Socialpolitik
Abstract: Tutkielma keskittyy kulttuuriseen makuun sekä kulttuurivalintoihin, joita on perinteisesti tarkasteltu yksilön yhteiskuntaluokkaan liitettävien ominaisuuksien avulla. Tällöin perhe on kokonaisuudessaan nähty samaan luokkaan kuuluvana, kulttuurista pääomaa välittävänä yksikkönä. Tässä tutkielmassa perhe käsitetään laajemmin sosiaalisten suhteiden verkostoksi, missä myös puolisoiden väliset erot ja yhtäläisyydet, omat lapset ja viimeaikaisessa keskustelussa lisääntynyt perhemyönteisyys saattavat vaikuttaa kulttuurisiin käytäntöihin. Tutkielmassa käytetään sekä kyselyaineistoa että haastatteluaineistoa, jotka on saatu Kulttuurinen pääoma ja sosiaalinen differentiaatio 2000-luvun Suomessa -tutkimushankkeelta. Tarkastelun kohteeksi on rajattu kulttuuritapahtumissa käyminen. Kyselyaineistosta tehdyn logistisen regressioanalyysin avulla pyritään aluksi selvittämään, miten yleistä kulttuuritapahtumissa käyminen on vastaajien eri ryhmissä ja mitkä perhesuhteisiin liittyvät tekijät mahdollisesti selittävät kulttuuritapahtumissa käymisen aktiivisuutta. Seuraavaksi siirrytään analysoimaan tutkielman toisena aineistona olevaa haastatteluaineistoa teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla. Tarkoituksena on analysoida sekä kyselyaineistosta saatavien yleistettävien tulosten että haastatteluaineistosta nousseiden tarkempien merkitysten valossa sitä, miten perheenjäseniltä välittyvät kulttuuriset, sosiaaliset ja taloudelliset pääomat vaikuttavat kulttuuritapahtumissa käymiseen. Analyysissä huomioidaan haastateltavien lapsuus sekä nykyiset perhesuhteet. Kulttuurin kuluttamisen lähtökohtana on Pierre Bourdieun distinktiotutkimuksessa esittelemä hierarkkisesti jakautunut näkemys yhteiskunnasta, missä erilaiset kulttuuriset käytännöt välittävät tietoa yksilön kulttuurisesta pääomasta. Bourdieun teoriassa keskeisiä ovat maku sekä kulttuurinen, taloudellinen ja sosiaalinen pääoma, joiden laadussa ja määrässä luokat eroavat toisistaan. Myös Elizabeth Silvan kulttuuripääoman ja muuttuneiden perheroolien tarkastelut sekä Bernard Lahiren tulkinnat kulttuurin kulutuksen yksilöllistymisestä ovat osa tutkielman teoreettista viitekehystä. Tilastollisen analyysin tulosten perusteella voidaan havaita, miten oman koulutuksen lisäksi puolison korkeampi koulutus sekä omien vanhempien suurempi kiinnostus taidetta ja musiikkia kohtaan lisäävät todennäköisyyttä käydä kulttuuritapahtumissa vähintään pari kertaa vuodessa. Haastatteluaineistosta esiin nousevat teemat perheenjäsenten merkityksestä kulttuuritapahtumissa käymiseen täydentävät kvantitatiivisen analyysin tuloksia mutta ovat osittain ristiriitaisia. Haastatteluaineiston analyysin perusteella yksilöiden kulttuuritapahtumissa käymiseen vaikuttavat myös kotitaloudessa asuvat alaikäiset lapset, elämäntilanteiden myötä muuttuvat läheissuhteet sekä muut sosiaaliset olosuhdetekijät.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Bourdieu
kulttuuritapahtumat
kulttuurin kulutus
perheenjäsenet
kulttuurinen pääoma


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract-fin.pdf 4.576Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record