Supplier and retailer relations in the pet food e-commerce

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management en
dc.contributor Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekonomi sv
dc.contributor.author Mattsson, Heidi
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201612143267
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/172470
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoitus oli tarkastella lemmikkiruoan verkkokauppaa valmistajan ja vähittäiskaupan näkökulmasta. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena teemahaastatteluja aineiston keruussa hyödyntäen. Koko tutkimuksen ohjaavana teoreettisena pohjana ja viitekehyksenä toimi markkinointimixin teoria. Aineistonkeruuvaiheessa tehtiin viisi teemahaastattelua, joihin osallistui yhteensä 12 haastateltavaa. Osallistujat olivat yhdestä valmistajayrityksestä ja neljästä vähittäiskaupan yrityksestä, sekä päivittäistavarakaupasta että erikoiskaupan puolelta. Tulokset viittaavat selvästi siihen, että sekä valmistajat että vähittäiskauppa toivovat tiiviimpää yhteistyötä toistensa kanssa. Tulosten perusteella voidaan sanoa, että sekä valmistajat että kaupan edustajat pitävät online-kanavaa yhä melko uutena ja tuntemattomana. Niinpä he tahtoisivat kehittää tätä ainutlaatuista kanavaa yhteistyössä toistensa kanssa. Tieto ja sen johtaminen nousivat selviksi teemoiksi kaikissa haastatteluissa. Oikean ja kattavan tuotetiedon tärkeyttä, sekä tuotekuvien ja videoiden saatavuutta korostettiin toistuvasti. Kaikki haastateltavat myös vaikuttivat hyvin avoimilta kokeilemaan uusia lähestymistapoja markkinoinnin toteuttamiseen online-kanavassa. Verkkokauppa nähtiin selvästi mahdollisuutena luoda uusi yhteistyön tapoja, sekä tehostaa koko jakeluketjun toimintaa. fi
dc.description.abstract The purpose of the study was to review the outlook of pet food e-commerce from the perspective of a pet food supplier and its retailers. The study was conducted through a qualitative approach utilizing theme interviews. The study was directed by the concept of marketing mix which offered a theoretical basis for the research process. Five theme interviews were conducted, in which altogether 12 people participated. The participants were from one supplier company and from four retailing companies, both from the grocery and pet specialty channels. The findings clearly suggest that more collaboration between the suppliers and retailers is called for. Based on the findings, it can be stated that both the supplier and the retailers find the online channel still as something very new and unfamiliar. Therefore, they would like to develop this unique channel in collaboration with each other. Information and its management were a clear theme in all interviews. The importance of correct and exhaustive product information, and the availability of product pictures and videos, among other things, were frequently emphasized. All interviewees also appeared very open and eager to test new approaches to conduct marketing in the e-channel. E-commerce was clearly seen as an opportunity to create new ways of collaboration, and also to increase the efficiency of the entire distribution chain. en
dc.language.iso eng
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject lemmikkiruoka fi
dc.subject verkkokauppa fi
dc.subject markkinointi fi
dc.title Supplier and retailer relations in the pet food e-commerce en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Marknadsföring sv
dc.subject.discipline Marketing en
dc.subject.discipline Markkinointi fi
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201612143267

Files in this item

Files Size Format View
heidi_mattsson_pg_2016.pdf 1.039Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record