Meta-analyysi : Hevosen dieetin tärkkelyspitoisuuden, tärkkelyksen syönnin ja dieetin NDF-pitoisuuden vaikutus paksusuolen fermentaatioon

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för lantsbruksvetenskaper sv
dc.contributor.author Jokela, Eira
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201612143273
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/172489
dc.description.abstract Hevoset kärsivät yhä enemmän lihavuudesta ja metabolisista sairauksista. Tämä on yhdistetty yleistyneeseen ja lisääntyneeseen väkirehuruokintaan. Tämän tutkielman tavoitteena oli luoda meta-analyysi tutkimuksista, joissa on tarkasteltu hevosen dieetin tärkkelyspitoisuuden (g/kg ka), tärkkelyksen syönnin (kg/pv) sekä dieetin NDF-pitoisuuden (g/kg ka) vaikutusta hevosen paksu-suolen fermentaatioon. Meta-analyysiin hyväksyttiin tutkimuksia, joissa oli käytetty joko fiste-löityjä tai lopetettuja hevosia. Tutkimuksissa tuli olla selkeästi ilmaistu dieetti, mitattuja paksu-suolen fermentaatioparametrejä ja mitattu syöntiä. Meta-analyysissä käytettiin yhteensä yhdek-sän eri tutkimuksen tuloksia. Tulosten tilastollisessa analyysissa käytettiin SAS-ohjelmiston ver-siota 9.3 ja Proc Mixed -proseduuria. Dieetin tärkkelys- ja NDF-pitoisuuksien sekä tärkkelyksen syönnin ja paksusuolen fermentaatiota kuvaavien parametrien yhteyttä tarkasteltiin käyttäen regressioanalyysiä ja lineaarista sekamallia. Dieetin tärkkelyspitoisuuden (g/kg ka) ja tärkkelyk-sen syönnin (kg/pv) lisääminen laski paksusuolen pH:ta (P=0,03) (P=0,04) ja vähensi etikkaha-pon osuutta (P=0,01) (P<0,01). Tärkkelyspitoisuuden kasvu lisäsi propionihapon osuutta (P=0,02) (P=0,07) ja pienensi dieetin tärkkelyspitoisuudella (C2+C4)/C3 -suhdetta (P=0,02). Tärkkelyksen syönnin lisäys yhdellä kilolla laski paksusuolen pH:ta 0,12 yksikköä ja etikkahapon osuutta 3,69 mmol/mol. Dieetin NDF-pitoisuuden (g/kg ka) lisääminen nosti paksusuolen pH:ta (P=0,01) sekä lisäsi etikkahapon (P=0,03) ja vähensi voihapon (P=0,02) osuutta. Vaikka aineisto oli pieni ja tutkimusten taustat olivat erilaiset, tässä meta-analyysissä löydettiin tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä hevosen paksusuolen fermentaatioparametrien ja dieetin koostumuksen välillä. Tärkkelys- ja NDF-pitoisuuksien muutos vaikuttaa lineaarisesti paksusuolen fermentaati-oon. Suunniteltaessa hevosen päivittäistä ruokintaa, tulee väkirehun ja karkearehun suhteeseen kiinnittää huomiota. fi
dc.description.abstract Increasing proportion of horses is suffering from obesity and metabolic diseases. This has been associated with concentrate feeding. The aim of this thesis was to conduct a meta-analysis based on studies that examined the effect of dietary starch and NDF concentrations (g/kg DM), and starch intake (kg/day) on hindgut fermentation. Only studies that used fistulated horses or eu-thanized horses where included in the data. The inclusion criteria were that studies had to report results for diet composition, measured fermentation parameters and feed intake. Results from nine studies were used in this meta-analysis. Statistical analysis was conducted using SAS 9.3 program and Prox Mixed procedure. A linear mixed model and regression analysis was used to determine possible relationship between dietary starch concentration and NDF concentrations, starch intake and hindgut fermentation parameters. Dietary starch concentration (g/kg DM) and daily intake of starch (kg/day) increased pH (P=0,03) (P=0,04) and decreased acetate (P=0,01) (P<0,001). Increased dietary starch concentration also increased propionate (P=0,02) and low-ered the (C2+C4)/C3 ratio (P=0,02). Increase of one kilogram of starch intake lowered the hindgut pH by 0,12 units. Increase in dietary NDF concentration (g/kg DM) increased the hind-gut pH (P=0,01) and acetate (P=0,03) proportion and decreased butyrate (P=0,02) proportion. Increase in dietary NDF concentration (g/kg DM) increased pH and molar proportion of acetate in hindgut, and decreased the molar proportion of butyrate. Although data for the meta-analysis was limited and the backgrounds differ, for example diets and horse breeds, this analysis gave statistically significant results concerning hindgut fermentation parameters and diet composition. Changes in starch and NDF concentrations affect linearly to hindgut fermentation. The results of this meta-analysis emphasize that special attention should be paid to roughage-concentrate ratio when planning horses daily feeding. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.title Meta-analyysi : Hevosen dieetin tärkkelyspitoisuuden, tärkkelyksen syönnin ja dieetin NDF-pitoisuuden vaikutus paksusuolen fermentaatioon fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Husdjursvetenskap sv
dc.subject.discipline Animal Science en
dc.subject.discipline Kotieläintiede fi
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201612143273

Files in this item

Files Size Format View
Eira Jokela Maisterintutkielma 23.11.2016.pdf 521.0Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record