Olkoot pojat rationaalisia, julmia, rohkeita ja tulkoon tytöistä helliä, lempeitä, kauniita ja huolehtivaisia : sukupuolisopimus ja tasa-arvo arkangelilaisten yliopisto-opiskelijoiden näkökulmasta keväällä 2007

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/17306
Title: Olkoot pojat rationaalisia, julmia, rohkeita ja tulkoon tytöistä helliä, lempeitä, kauniita ja huolehtivaisia : sukupuolisopimus ja tasa-arvo arkangelilaisten yliopisto-opiskelijoiden näkökulmasta keväällä 2007
Author: Lyytikäinen, Laura
Abstract: Pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää, millainen sukupuolisopimus on läsnä arkangelilaisten opiskelijoiden elämässä ja kuinka he määrittelevät ja kokevat tasa-arvon elämässään. Tutkielman aineisto on kerätty Arkangelissa Venäjällä keväällä 2007 osallistuvan havainnoinnin ja haastattelujen avulla. Tutkielman aineisto koostuu 18 haastattelusta ja tekijän omista havainnoista opiskelijaelämästä. Tutkielman teoreettinen viitekehys muodostuu sukupuolisopimus- ja tasa-arvoteorioista. Tutkimusmallin mukaan sukupuolten ymmärtäminen erilaisina johtaa sukupuolisopimukseen, joka määrittää sukupuolten välisiä suhteita ja järjestää sukupuolijärjestelmää. Sukupuolisopimus toimii kolmella tasolla. Abstraktilla tasolla määrittyvät ideat ja käsitykset sukupuolista, institutionaalisella tasolla määrittyvät sukupuoliin liitetyt ”itsestäänselvyydet” käytännön elämässä, kuten työ- ja opiskeluympäristössä, ja yksilötasolla määrittyvät sukupuolten väliset suhteet parisuhteessa. Sukupuolisopimuksen kautta määrittyy myös tasa-arvo. Tasa-arvo voidaan käsittää joko tehtävien, velvollisuuksien, tulosten tai mahdollisuuksien tasa-arvoksi. Arkangelilaiset opiskelijat määrittelevät tasa-arvon mahdollisuuksien tasa-arvoksi. Heidän mielestään tasa-arvo toteutuu silloin, kun kaikille ihmisille on annettu samat lähtökohtaiset mahdollisuudet esimerkiksi opiskella tai tehdä työtä. Opiskelijat käsittelevät tasa-arvoa työelämän tasa-arvon kautta ja kokevat naisia syrjittävän venäläisessä yhteiskunnassa. Heidän mukaansa naisten liittäminen kodin ja perheen piiriin vaikeuttaa naisten työntekoa ja etenemistä uralla. Miehillä nähdään olevan paremmat mahdollisuudet yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja urakehitykseen. Tasa-arvo määrittyy sukupuolijärjestelmässä, jota sukupuolisopimus järjestää. Näin ollen opiskelijoiden tasa-arvokäsityksiin vaikuttaa heidän omaksumansa sukupuolisopimus. Sukupuolisopimuksen abstraktilla tasolla opiskelijoiden käsityksiä määrittää asetelma heikko nainen / vahva mies. Naiseus määritellään pehmeydeksi ja äidillisyydeksi kun taas mieheys määritellään rohkeudeksi ja ritarillisuudeksi. Naiseus ja mieheys määrittyy biologisen determinismin diskurssissa, jossa naiseuden ja mieheyden eroavaisuus sekä luonteenpiirteet nähdään luonnosta nousevina. Institutionaalisella tasolla sukupuolisopimus kuitenkin määrittyy edelliselle vastakkaisen asetelman mukaan käsiteparina vahva nainen / heikko mies. Tämän ilmiön opiskelijat selittävät tapahtuvan olosuhteiden pakosta. He näkevät Venäjän taloudelliset, sosiaaliset ja maantieteelliset olosuhteet syynä siihen, että naisten on oltava vahvoja ja sitkeitä. Näiden samojen olosuhteiden on kuitenkin nähty vaikuttavan miehiin negatiivisesti. Etenkin opiskelijanaiset määrittelevät miehet heikoiksi, alkoholisoituneiksi ja kykenemättömiksi toteuttamaan elättäjän roolia perheessä. Institutionaalisen tason käänteinen asetelma ei ole haluttu vaan opiskelijat näkevät tilanteen ”luonnottomana”. Sukupuolitason yksilötasolla puolestaan yhdistyy abstraktin tason ideat ja institutionaalisen tason käytännöstä nousevat roolit. Tällä tasolla hallitsee ristiriita, joka syntyy edellä mainittujen tasojen vastakkaisuudesta ja vaikeuttaa sukupuolten tehtävien ja velvollisuuksien jakautumista parisuhteessa. Tästä samasta ristiriidassa johtuu myös opiskelijoiden kokema epätasa-arvo. Naiseuden liittäminen kodin ja äitiyden piiriin vaikeuttaa heidän osallistumistaan työelämään ja asettaa naiset yhteiskunnallisesti heikompaan asemaan. Sukupuolisopimuksen tasot liittyvät yhteen muodostaen työskentelevän äidin ja uranaisen sopimukset. Naiset ovat vahvasti omistautuneet perheelleen, mutta näkevät työnteon tärkeänä perheen taloudellisen elätyksen ja oman itsenäisyytensä kannalta. Miehet puolestaan ovat omaksuneet työntekijän ja perheen pääelättäjän roolin, jonka täyttämisessä heillä kuitenkin näyttää olevan usein vaikeuksia heikon palkkauksen ja yhteiskunnallisten taloudellisten sekä sosiaalisten muutosten vaikutuksesta. Haastatellut opiskelijat toteuttavat ja ovat vahvasti sitoutuneet sukupuolisopimukseen, jonka itsekin näkevät aiheuttavan yhteiskunnallista epätasa-arvoa ja vahvistavan miehisyyden kriisiä. Tavoittaakseen tasa-arvoisena kokemansa tilan nuorten tulisi antaa periksi rooleistaan ja ”neuvotella” itselleen uudenlainen tasa-arvoisempi sukupuolisopimus.
Description: Pro gradu -työ : Oulun yliopisto, humanistinen tiedekunta, taideaineiden ja antropologian laitos, kulttuuriantropologia, 2008.
URI: http://hdl.handle.net/10138/17306
Date: 2010-07-12
Subject (ysa): tasa-arvo
yliopistot
haastattelututkimus
Venäjä
Arkangeli


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Lyytikainen_gradu_2008.pdf 895.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record