Muutostoimijuuden muodot ja kehittyminen harjoittelukoulun kehittämisinterventiossa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201612133220
Title: Muutostoimijuuden muodot ja kehittyminen harjoittelukoulun kehittämisinterventiossa
Author: Nurminen, Petra
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201612133220
http://hdl.handle.net/10138/173506
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksessa analysoitiin harjoittelukoulun opetushenkilökunnan muutostoimijuuden (engl. transformative agency) muotoja ja kehittymistä harjoittelukoulussa toteutetussa kehittämisinterventiossa. Tutkimus pohjautuu toiminnan teoriaan ja kehittävään työntutkimukseen ja pyrkii osaltaan laajentamaan teoriasuuntauksen parissa tehtyä muutostoimijuuden tutkimusta. Muutoslaboratorio on toiminnan teoriaan perustuva työn tutkimisen ja kehittämisen menetelmä. Tutkimusaineisto sisältää kolme muutoslaboratoriokokousta, jotka tutkimusryhmämme ohjasi harjoittelukoulun opetushenkilökunnan parissa Viikin normaalikoulussa keväällä 2015. Kokouksia oli kuusi, joista tähän tutkimukseen on rajattu mukaan ensimmäinen, kolmas ja kuudes. Litteroitu aineisto analysoitiin laadullisin menetelmien hyödyntäen ensin aineistolähtöistä temaattista analyysiä ja sen jälkeen teoriaohjaavaa, toiminnanteoreettista muutostoimijuuden muotojen ja kehittymisen analyysia (Haapasaari, Engeström & Kerosuo, 2014). Analyysissä hyödynnettiin myös aineiston kvantifiointia. Aineistosta tunnistettiin seuraavat muutostoimijuden muodot: muutoksen, aloitteiden tai ideoiden vastustaminen, nykytoiminnan kriittinen analysointi, toiminnan uusien mahdollisuuksien analysointi, toiminnan uusien muotojen ja mallien visiointi ja kehittely sekä konkreettisiin toimiin sitoutuminen. Ensimmäisessä kokouksessa korostuivat vastustuksen ja kriittisen analyysin muodot, kolmannessa kokouksessa painottuivat kriittisen analyysin lisäksi toiminnan uusien mahdollisuuksien analyysi ja toiminnan uusien mallien ja muotojen visiointi ja kehittely, ja viimeisessä kokouksessa ylivoimaisesti yleisin muoto oli toiminnan uusien muotojen ja mallien visiointi ja kehittely. Aineiston pohjalta ehdotetaan myös uutta muutostoimijuuden muotoa: uskon luominen yhteiseen kehittämiseen. Muutostoimijuuspuheessa oli tunnistettavissa myös kollektiivisesti tuotettuja puheenvuoroja, joiden esiintyvyys kasvoi prosessin aikana ja jotka painottuivat viimeiseen kokoukseen, jossa osallistujat visualisoivat kehittämäänsä jaetun pedagogisen johtamisen kompassimallia. Osallistujien puheen tulkittiin heijastelevan toimijuuden dialektisia jännitteitä (Rainio & Hilppö, 2016) erillisyyden ja yhteenkuuluvuuden sekä autonomian ja yhteiseen rakenteeseen sitoutumisen välillä ja kehitetyn mallin tulkittiin osaltaan etsivän ratkaisua näihin jännitteisiin.The study analyzed the types and development of transformative agency of teachers in a Change Laboratory intervention in a teacher training school. Theoretical framework is based on activity theoretical research on transformative agency to which the study aims to add new knowledge. Change Laboratory is an activity theoretical method for developing work and organizations. The data for the study consists of three Change Laboratory intervention meetings conducted at the Viikki teacher training school in spring 2015. There were six meetings out of which this study focuses on the first, third and sixth meeting. The transcribed data was analyzed by using qualitative techniques, namely thematic analysis and activity theoretical framework for the identification of the types and development of transformative agency (Haapasaari, Engeström & Kerosuo, 2014). The analysis was enriched by depicting tensions in the development of transformative agency reflecting the dialectics of agency (Rainio & Hilppö, 2016). Quantification was also used to describe the data. Five types of transformative agency depicted by Haapasaari et al. (2014) were found in this data: resisting the change and initiatives, critical analysis of the current activity, explicating new possibilities in the activity, envisioning and developing new models or patterns in the activity, and committing to concrete actions. In the first meeting the most common types were resistance and critical analysis, in the third meeting there were high amount of explicating new possibilities in the activity and envisioning and developing new models or patterns in the activity, and in the sixth meeting the most common type was envisioning and developing new models or patterns in the activity. Based on the data, a new type of transformative agency was also proposed: casting faith in the joint developing. In the speaking turns representing transformative agency, the amount of collectively produced turns increased during the process being highest in the sixth meeting where the participants collectively visualized a new compass model of shared pedagogical leadership. The tensions in the speech reflected the dialectics of agency between the need of belonging and separability and between the need of autonomity and control. The compass model was interpreted to be an attempt to seek for a solution to these tensions.
Subject: activity theory
Change Laboratory
teacher training school
transformative agency
dialectics of agency
toiminnan teoria
muutoslaboratorio
harjoittelukoulu
muutostoimijuus
toimijuuden dialektiikat
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pro gradu_Petra Nurminen.pdf 1.301Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record