Lasten laulunopetuksesta alakoulussa : Neljän luokanopettajan ja yhden laulunopetuksen asiantuntijan kokemuksia

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201612133233
Title: Lasten laulunopetuksesta alakoulussa : Neljän luokanopettajan ja yhden laulunopetuksen asiantuntijan kokemuksia
Author: Laurila, Reeta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201612133233
http://hdl.handle.net/10138/173507
Thesis level: master's thesis
Abstract: Goals. The function of this Thesis was to find out class teachers' experiences and opinions about children's vocal education in elementary school: how do class teachers teach singing to children in elementary school, what kind of effects in children have they noticed teaching singing causes, what do they think about themselves as children's vocal educators and how do they define an ideal children's vocal educator in elementary school. My Bachelor's Thesis, Children's vocal education and its effects on children's wellbeing, in which I interviewed a professor of singing, is also a part of the results of this Thesis. There are Finnish and international researches which have shown that music has positive effects on individual's brain activity. It was important to research this subject because music education in schools and departments of teacher education has decreased, despite of the researches mentioned above. It is not unusual that a class teacher either wants to teach music or doesn't want to teach music at all. Methods. The data for this Thesis was collected by interviewing four class teachers who all teach music in the same elementary school. The interviews were analyzed, thematised and reflected with prior researches. Results. This Thesis shows that class teachers teach singing to children in elementary school in a very holistic way: both in different vocal exercises and songs they choose. According to class teachers the effects vocal education causes in children in elementary school are mainly positive. Class teachers see themselves as professionals when it comes to teaching singing to children in elementary school but they have learned their musical abilities in somewhere else than in department of teacher education. According to class teachers the ideal children's vocal educator in elementary school inspires and encourages children to sing. She or he also teaches in a holistic way, encourages the children to use their voice in a healthy way and teaches learning to learn. It would be important in teacher education to guarantee better skills for the future class teachers as music educators so that even few of these ideals would come true.Tavoitteet. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää luokanopettajien kokemuksia lasten laulunopetuksesta alakoulussa. Tutkimuksessa kysytään, millä tavoin luokanopettajat opettavat lapsille laulua alakoulussa, mitä vaikutuksia he ovat havainneet lapsissa laulunopetuksen myötä ja millaisiksi lasten laulunopettajiksi he itsensä kokevat ja miten he toivoisivat lapsille alakoulussa laulua opetettavan. Yhdistän tämän tutkielman tulososioon myös tuloksia kandidaatintutkielmastani, Lasten laulunopetus ja sen vaikutukset lasten hyvinvointiin, jossa haastattelin yhtä laulunopetuksen asiantuntijaa. Aiemmat suomalaiset ja kansainväliset tutkimukset ovat osoittaneet, että musiikilla on myönteisiä vaikutuksia yksilön aivotoiminnalle. Laulamisen ja musiikin tutkituista hyvinvointivaikutuksista huolimatta laulun- ja musiikinopetuksen määrä on vähentynyt kouluissa ja opettajankoulutuslaitoksissa viimeisten vuosikymmenten aikana. Luokanopettajat jakaantuvatkin usein musiikkia mielellään opettaviin ja musiikin opetusta vältteleviin opettajiin. Menetelmät. Tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin tekemällä neljä teemahaastattelua. Haastateltavina oli neljä samassa koulussa alaluokille musiikkia opettavaa luokanopettajaa. Haastattelut analysoitiin teemoittelun avulla. Lisäksi tutkimusaineistoa peilattiin viitekehyksessä esiteltyihin tutkimusalueen keskeisiin tuloksiin. Tulokset ja johtopäätökset. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella voidaan sanoa, että luokanopettajat vaalivat monipuolisuutta ja kokonaisvaltaisuutta sekä lasten laulutaidon kehittämisessä että lauluohjelmiston valinnassa alakoulussa. Luokanopettajat kokevat laulunopetuksen vaikutusten lapsiin olevan pääsääntöisesti myönteisiä. Luokanopettajat näkevät itsensä asiantuntevina lasten laulunopettajina alakoulussa, mutta kokevat saaneen tietonsa ja taitonsa lasten laulunopetukseen muualta kuin luokanopettajankoulutuksesta. Luokanopettajat kuvailevat ihanteellista lasten laulunopettajaa alakoulussa innostavaksi, rohkaisevaksi, monipuoliseksi, terveeseen äänenkäyttöön kannustajaksi ja oppimaan ohjaajaksi. Jotta edes osa näistä asioista toteutuisi, olisi opettajankoulutuksen taattava tuleville luokanopettajille paremmat valmiudet toimia musiikkikasvattajina.
Subject: lasten laulunopetus
laulunopetus
luokanopettaja
alakoulu
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record