Grundskollärares erfarenheter av stamning

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201612133242
Title: Grundskollärares erfarenheter av stamning
Author: Oker-Blom, Daniela
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201612133242
http://hdl.handle.net/10138/173508
Thesis level: master's thesis
Discipline: Logopedia
Logopedics
Logopedi
Abstract: Goal. The purpose of this study was to investigate school teachers' experience of stuttering and students who stutter. The goal was to identify school teachers' knowledge about stuttering and the characteristics of stuttering. The purpose was also to investigate what kind of knowledge school teachers feel they need about stuttering. School teachers' awareness of stuttering has only received little attention in the field of logopedics. Researchers have emphasized the teacher's important role in school children who stutter, but previous research findings have shown that teachers have a defective knowledge about stuttering. School teachers' experience of stuttering and students who stutter has not, as been claimed, been investigated in Finland before. The goal of this study is to identify school teachers' experience of stuttering and students who stutter. Method. This was a quantitative survey. All principals in the Swedish speaking primary schools in Helsinki and Espoo were contacted and asked to forward an email with a link to a questionnaire to primary school teachers in the schools. E-questionnaire reached an estimated 400 primary school teachers. A total of 40 primary school teachers participated in the survey. Responses were analyzed by suitable quantitative analytical methods. The open questions were analyzed by using appropriate qualitative methods. Results and reflection. Over half of the teachers indicated that they had no knowledge of stuttering from the past. Half of the teachers assessed their knowledge of stuttering to be poor. Majority of the respondents reported that their current knowledge of the underlying cause was poor and consequently stuttering characteristics seemed to be unfamiliar to many. Only a fraction knew the different strategies they could use in the classroom with a student who stuttered. There seems to be a need to inform and educate primary school teachers on stuttering, to improve school teachers' knowledge about stuttering and inform them about how best to respond, assist and support students who stutter in the classroom setting.Mål. Syftet med studien var att utreda grundskollärares erfarenheter av stamning och elever som stammar. Målet var att kartlägga grundskollärares kunskap om stamning och olika stamningsbeteenden. Ändamålet var också att utreda hurudan kunskap grundskollärare upplever sig behöva om stamning. I logopedisk litteratur har lärares medvetenhet om stamning endast fått lite uppmärksamhet. Forskare har lyft fram lärarens viktiga roll när det gäller skolbarn som stammar, men tidigare forskningsupptäckter har visat att lärare har en bristfällig kunskap om stamning. Grundskollärares erfarenheter av stamning och elever som stammar har, enligt vad som påståtts, inte undersökts i Finland. Målet med studien är att kartlägga grundskollärares erfarenheter av stamning och elever som stammar. Metod. Detta var en kvantitativ undersökning. Alla rektorer i stadens svenskspråkiga grundskolor i Helsingfors och Esbo blev kontaktade och ombedda att vidarebefordra en e-post med en länk till ett e-frågeformulär till grundskollärarna i skolorna. E-frågeformuläret nådde uppskattningsvis 400 grundskollärare. Sammanlagt 40 grundskollärare fyllde i frågeformuläret. Svaren analyserades med hjälp av lämpliga kvantitativa analysmetoder. De öppna frågorna analyserades med hjälp av lämpliga kvalitativa analysmetoder. Resultat och reflektion. Över hälften av lärarna angav att de inte hade någon kunskap om stamning från tidigare. Hälften av lärarna bedömde sin kunskap om stamning vara dålig. Majoriteten av respondenterna rapporterade att deras kännedom om stamningens bakomliggande orsak var dålig och följaktligen verkade stamningens karakteristik vara obekant för många. Endast en bråkdel kände till olika strategier de kunde använda sig av i klassrummet tillsammans med en elev som stammar. Det verkar finnas ett behov av att informera grundskollärare, med hjälp av utbildning, om stamning för att förbättra grundskollärares kunskap om stamning och informera dem om hur de bäst kan bemöta, hjälpa och stöda elever som stammar i klassrummet.
Subject: grundskollärare
erfarenhet
stamning
elev
frågeformulär


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record