Kognitiivisen suoriutumisen ja kouluinnostuksen yhteydet koulumenestykseen suomalaisilla yläaste- ja lukio-oppilailla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201612133222
Title: Kognitiivisen suoriutumisen ja kouluinnostuksen yhteydet koulumenestykseen suomalaisilla yläaste- ja lukio-oppilailla
Author: Jaalas, Anni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201612133222
http://hdl.handle.net/10138/173509
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi
Abstract: Tutkielman tavoitteet. Kognitiivisella suoriutumisella ja kouluinnostuksella on tutkimuksissa osoitettu olevan monenlaisia vaikutuksia koulumenestykseen eri-ikäisillä lapsilla ja nuorilla. Paremman työmuistisuoriutumisen ja tarkkaavuuden on todettu ennustavan menestystä mm. matematiikassa, äidinkielessä ja luonnontieteissä. Paremman tarkkaavuuden on todettu ennustavan myös kouluttautumisen pituutta aikuisuuteen saakka. Kouluinnostuksen on todettu myös vaikuttavan koulusuoriutumiseen, tulevaisuuden kouluttautumiseen sekä työllistymiseen aikuisuudessa. Vielä ei kuitenkaan ole tutkittu näiden tekijöiden mahdollisia yhteisvaikutuksia koulumenestykseen, vaikka muutamia tutkimuksia kognitiivisten ja motivaatioon liittyvien tekijöiden yhteisvaikutuksesta koulusuoriutumiseen löytyy. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, kouluinnostuksella välittävää vaikutusta yhteyteen kognitiivisten kykyjen ja koulumenestyksen välillä. Menetelmät. Tutkittavat (n = 105) olivat Suomen Akatemian rahoittaman Mind the Gap (2012 – 2016) -tutkimusprojektiin osallistuneista nuorista ilmoittautuneita vapaaehtoisia. Tutkimuksessa oli kaksi ikäryhmää: 13–14-vuotiaat (n=50) ja 16–17-vuotiaat (n=55), ja heistä 53 oli naisia. Tutkittavat suorittivat työmuistia ja tarkkaavuutta vaativia tehtäviä sekä täyttivät kouluinnostusmittarin kyselylomakekeräyksen yhteydessä. Koulumenestystä arvioitiin sekä virallisten rekisteristä saatujen arvosanojen, että oppilaiden itsensä arvioimien arvosanojen perusteella. Muuttujien välisiä yhteyksiä tarkasteltiin rakenneyhtälömallilla. Tulokset ja johtopäätökset. Kognitiivinen suoriutuminen ja kouluinnostus molemmat ennustivat koulusuoriutumista. Erityisesti itsearvoituihin arvosanoihin yhteydet olivat voimakkaimpia. Tämä tutkimus tuo lisää vahvistusta sille, että kognitiivinen suoriutuminen ja kouluinnostus molemmat itsenäisesti vaikuttavat positiivisesti koulusuoriutumiseen. Kognitiivisen suoriutumisen, kouluinnostuksen ja koulumenestyksen välillä ei kuitenkaan havaittu yhteisvaikutusta tässä tutkimuksessa. Aihetta tulee kuitenkin tutkia kattavammin tulevaisuudessa, sillä vielä toistaiseksi kognitiivisten ja motivaatioon liittyvien muuttujien välisistä mahdollisista yhteisvaikutuksista on melko vähän tutkimusta, ja molempien tekijöiden on todettu olevan merkityksellisiä oppilaiden koulumenestyksessä.Introduction. Cognitive performance and school engagement have been shown to affect school performance from childhood through adolescence to adulthood. Higher working memory performance and attentional skills can predict success in many different school subjects, such as math, English and science. Individual differences in executive attention have also been shown to predict the length of education from childhood to adulthood. Studies have also shown that motivational characteristics such as school engagement can predict school achievements and the years of schooling attained. Only a few studies have tried to investigate the joint effects that cognitive skills and motivational characteristics have on school performance. This study aims to examine how cognitive skills (working memory and attention) and school engagement jointly affect school performance in Finnish adolescent students. One aim was also to find out if school engagement mediates the connection between cognitive performance and school performance. Methods. The current study included 105 volunteering adolescents (53 females) who participated in the Mind the Gap (2012 – 2016) study that was funded by the Academy of Finland. The study included two age groups: 13–14 year olds (n=50) and 16–17 year olds (n=55). Participants performed tasks that measured working memory performance and executive attention and they filled out a questionnaire that included the school engagement inventory. School achievement was evaluated with both official grades and students self-assessed grades. Structural equation modelling was used to analyze the relationships between the examined variables. Results and conclusions. The study showed that both cognitive performance and school engagement predicted school performance. Especially the connections between self-assessed grades and cognitive performance and school engagement were more significant than connections with official grades. This study did not find a significant relationship between cognitive performance and school engagement, which means that there was no significant mediation between cognitive performance, school engagement and school performance. This study provides further scientific evidence that cognitive performance and school engagement both affect school performance. Even though cognitive skills and school engagement were not significantly related in this study, it would be important to conduct more research on this topic in the future.
Subject: kognitiivinen suoriutuminen
työmuisti
tarkkaavuus
kouluinnostus
koulumenestys


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record