Luokanopettaja kasvattavana salibandyvalmentajana

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201612133237
Title: Luokanopettaja kasvattavana salibandyvalmentajana
Author: Järvenpää, Jori
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201612133237
http://hdl.handle.net/10138/173510
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The requirements of junior sport coaching have changed during the last two decades. Coach is expected not only to teach the sport but to educate and have influence on junior athletes' qualities comprehensively. The expectations of social education in junior coaching are more important especially in team sports. Primary school teacher has pedagogical, educational and group organizing skills because of his training and work experience. The purpose of this study is to examine how junior athletes evaluate the educational coaching skills of their coach who has the primary school teacher's degree. The definition of the educational coaching is based on the master's thesis of Harjunen & Pihlainen (2008). The research was done during the spring 2016 as a quantitative survey to those 14-21-year-old floorball junior players (n = 122) whose coaches have primary school teacher's degrees. The questionnaire used in this study was developed by Harjunen & Pihlainen in the above-mentioned master's thesis. The differences between means and the independent variables affecting them were analyzed by using the SPSS program. From the junior players' point of view coaches that had primary school teachers' degrees were generally very good at educational coaching. Especially they evaluated highly coaches' skills at 1) developing individuals, 2) planning the training, 3) supporting players to train independently and 4) having one-on-one discussions with the players. The youngest players in this study were more negative in their views than the older players who, on the other hand, underlined coaches skills to develop individuals. Views about coach's skills were more positive if player had been playing for a number of years, but the longer player had been under one coach's influence more negative the views changed. Junior player's parents' possible teacher background or junior player's own interest in teacher's profession didn't have significant influence on their views in this study.Junioriurheilun valmentajille asetetut vaatimukset ovat muuttuneet viimeisen kahden vuosikymmenen aikana. Valmentajan odotetaan olevan lajitaitojen opettajan lisäksi entistä enemmän myös kasvattaja, joka vaikuttaa junioriurheilijan ominaisuuksiin kokonaisvaltaisesti. Sosiaalisen kasvatuksen odotukset korostuvat erityisesti joukkuelajeissa, joissa hallittavana on ryhmä junioriurheilijoita. Luokanopettajalla on koulutuksensa ja työkokemuksensa valossa paljon pedagogisia, kasvatuksellisia ja ryhmäorganisoivia taitoja. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten joukkuelajin junioriurheilijat arvioivat luokanopettajan koulutuksen omaavan valmentajan kasvattavan valmentajuuden osaamista. Kasvattavan valmentajuuden määrittelijänä käytetään Harjusen ja Pihlaisen (2008) pro gradu -tutkielmassaan luomaa jakoa. Tutkimus suoritettiin kvantitatiivisena kyselytutkimuksena keväällä 2016 sellaisille 14-21-vuotiaille salibandyn junioripelaajille (n = 122), joiden valmentajilla oli luokanopettajan tutkinto. Mittarina käytettiin Harjusen ja Pihlaisen luomaa kasvattavan valmentajuuden arviointimittaria. Aineistosta analysoitiin SPSS-ohjelmalla keskiarvojen eroja ja niihin vaikuttavia taustatekijöitä. Juniorit arvioivat luokanopettajan koulutuksen omaavien valmentajiensa kasvattavan valmentamisen taidot kokonaisuudessaan hyviksi. Erityisesti pelaajien yksilöllinen ohjaamisen taidot, joihin kuului esimerkiksi toiminnan suunnittelu, omatoimisuuteen ohjaaminen ja kahden keskiset keskustelut, korotuivat tuloksissa hyvin arvioin. Aineiston nuorimmat juniorit olivat arvioissaan vanhempia junioreita negatiivisempia. Vanhempien junioreiden arvioissa yksilöllinen valmentaminen korostui kasvattavien uloottuvuuksien jäädessä taka-alalle. Pitkään salibandya harrastaneet juniorit arvioivat valmentajansa suhteessa positiivisemmin, mutta mitä pidempään juniori oli ollut kyseisen valmentajan valmennuksessa, sitä negatiivisemmiksi arvioit muuttuivat. Juniorin opettajavaikuttimilla (opettajavanhempi tai oma mielenkiinto opettajuutta kohtaan) ei tutkimuksessa ilmennyt olevan merkitystä arvioihin omasta luokanopettajavalmentajasta.
Subject: valmennus
kasvatus
liikuntakasvatus
kasvattava valmentaja
luokanopettaja
salibandy


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record