"Ei alakoulussa välttämättä oo sellasta varsinaista terveystiedon opetusta. Tai se tulee vähän niinku siinä sivussa!" : Luokanopettajat alakoulun terveystiedon opettajina

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201612133235
Title: "Ei alakoulussa välttämättä oo sellasta varsinaista terveystiedon opetusta. Tai se tulee vähän niinku siinä sivussa!" : Luokanopettajat alakoulun terveystiedon opettajina
Author: Kuoppala, Johanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201612133235
http://hdl.handle.net/10138/173512
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Objectives. The aim of this study was to examine class teachers' opinions and experiences of teaching health education in primary school level. The main purpose was to explore what kind of significant experiences do teachers have of teaching health education, in which kinds of situations do they teach contents of health education, and do they appreciate health education as a school subject in primary school. The health of children and youth has gotten worse during the last decades. It provides food for thought about the importance of coherent health education even for young kids. Methods. The study involved six class teachers, men and women, aged between 26 and 55. They worked as class teachers in the metropolitan area or in the North of Finland. They all had taken university degree of education in a Finnish university. Three of them worked as teachers for second graders, three of them taught pupils at 5th or 6th grade. Research material was collected by interviewing the teachers with structured theme-interview in April-May 2016. After interviews the recordings was transcribed and analyzed using the methods of content analysis. Results and conclusions. The results show that the class teachers give health education mainly without consciously considering that as health education. For the most part, the interviewees didn't consider the contents as a health education except for when they taught contents of puberty and sexuality at grades five and six. Overall, health education as a school subject is experienced challenging because of its common essence. The conclusions are that teachers teach health education according to their own values of health and when the topics come up in the daily life. The teachers aren't conscious enough about the contents of curriculum of health education and aren't that sure about the role of health education as a school subject in primary school level.Tavoitteet. Tässä tutkimuksessa tutkitaan kuuden suomalaisen luokanopettajan käsityksiä terveystiedosta ja sen opettamisesta alakoulussa vuosiluokilla 1-6. Tutkimuksessa keskitytään selvittämään, millaisia merkityksellisiä kokemuksia luokanopettajilla on terveystiedon opettamisesta, missä koulupäivän tilanteissa he terveystiedon sisältöjä opettavat ja miten he arvottavat terveystiedon suhteessa muihin ympäristöopin sisällä oleviin oppiaineisiin. Terveystiedon opetusta alakoulussa ei ole tutkittu paljoa aiemmin. Asiantuntijat ovat kuitenkin todenneet oppiaineen opetuksen jo varhaisessa vaiheessa olevan tärkeää. Myös lasten ja nuorten huonontunut terveys viestii tarpeesta panostaa tämän kohderyhmän terveystietojen ja -taitojen johdonmukaiseen opettamiseen. Perusopetuksen opetussuunnitelmassa (POPS 2014) terveystiedon opetus sisältyy alakoulussa ympäristöoppi-oppiainekokonaisuuteen biologian, maantiedon, fysiikan ja kemian lisäksi. Menetelmät. Tutkimushenkilöt olivat tutkimushetkellä 26–55 -vuotiaita pääkaupunkiseudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla luokanopettajan tehtävissä työskenteleviä naisia ja miehiä. Heistä kolme oli toisen luokan opettajia ja kolme 5.-6. -luokkien opettajia tutkimuksen tekohetkellä. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla henkilöitä strukturoidulla teemahaastattelulla. Tämän jälkeen haastattelut litteroitiin tekstimuotoon ja analysoitiin käyttämällä sisällönanalyysia. Tulokset ja johtopäätökset. Tuloksissa ilmeni, että luokanopettajat opettivat suurimmaksi osaksi terveystiedon sisältöjä tiedostamatta niiden olevan terveystietoa. Opetustilanteet nousivat arjen tilanteissa esille, eikä opetus ollut usein suunnitelmallista, tai johdonmukaista. Terveystiedon varsinaista opetusta toteutettiin 5.-6. -vuosiluokilla murrosiän vaiheiden ja seksuaalisuuden teemojen käsittelyssä. Oppiaineena terveystieto koettiin haastavana sen arkisuuden vuoksi. Tulosten perusteella voidaan päätellä, että luokanopettajat opettavat terveystiedon sisältöjä alakoulussa pääasiassa omien terveysarvojensa pohjalta aiheiden noustessa arjessa esille. He eivät ole tarpeeksi tietoisia, mitä opetussuunnitelmassa terveystiedon tavoitteissa ja sisällöissä on esitetty, eivätkä ole täysin varmoja terveystiedon asemasta alakoulun oppiaineena.
Subject: terveystieto
ympäristöoppi
peruskoulu
alakoulu
opetussuunnitelma


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record