Ruokakassipalvelu arjen hallinnan välineenä : tutkimus Anton & Antonin ruokakassipalvelusta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201612133247
Title: Ruokakassipalvelu arjen hallinnan välineenä : tutkimus Anton & Antonin ruokakassipalvelusta
Alternative title: Grocery bag service as an instrument for everyday life management
Author: Heino, Riina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201612133247
http://hdl.handle.net/10138/173515
Thesis level: master's thesis
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap
Abstract: Aims: New forms of food services appear in the food market constantly as consumers are looking for new ways to ease their everyday lives. One new form of food services is a grocery bag service. With one delivery consumers may receive recipes and groceries to use for meals for several days. The aim of this study was to find out the impact of Anton & Anton's grocery bag service on the everyday life of its users. Another goal of this study was to explore the themes that lead to the choice to use of the service. The research questions are as follows 1) Why do consumers use grocery bag services, and 2) How does the grocery bag service affect to the everyday life management of the household. The theoretical framework of this study is based on earlier studies of consumer's food choice, and the concept of everyday life management by Liisa Haverinen (1996) Data and methods: The study was conducted with qualitative research. The data was collected with a questionnaire utilizing Typeform Internet application in March 2016. The participants were regular customers of Anton & Anton's grocery bag service. 109 answers were received to the questionnaire. 93% of respondents were female and only 7% male. The largest group of respondents (57) were between age of 30 to 45, the second largest were 45-65 year olds with 31 responses and the next were the 18-30 year olds with 15 responses. There were only six respondents aged over 65. Almost 60% of the respondents lived in a household with one or several children. The analysis of the data was conducted by content analysis and thematic analysis. Results and discussion: The results of the study suggest that the use of grocery bag services had many types of effects on the everyday lives of its users. The effects were perceived as mainly positive. According to the experiences of the users, the grocery bag service made their everyday life easier. The service developed the users' cooking skills and encouraged them to try new experiments in the kitchen. The users told that the use of the grocery bag service developed their diet to be more healthy and diverse. The service also made their grocery shopping more economical and systematic, and the shopping experience became more pleasant. The service directed the users to voluntarily make time and effort towards cooking. On the other hand the service decreased shopping time, which freed plenty of time in the users' everyday lives. The quality of the users' lives seemed to improve with successful cooking experiences as well as with distinguishing their own values in their food choices. According to the users, positive aspects of the grocery bag service also include decrease of food waste, increase of the use of vegetables and fish and decrease in unnecessary purchases, which save money.Tavoitteet. Uudenlaisia ruokapalveluita ilmestyy ruokamarkkinoille jatkuvasti. Niiden avulla pyritään helpottamaan arkea esimerkiksi ruoanvalmistuksen osalta. Yksi uusi ruokapalveluiden muoto ovat ruokakassipalvelut. Yhdellä ostoskerralla tai kotiin kuljetettuna on mahdollista saada reseptit ja ruoka-aineet useamman päivän ruokiin. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Anton & Antonin ruokakassipalvelun vaikutusta sen käyttäjien arkeen ja tutkia ruokakassipalvelun käytön valintaan johtavia tekijöitä. Tutkimuksessa selvitetään miksi kuluttajat käyttävät ruokakassipalvelua, miten ruokakassipalvelu vaikuttaa kotitalouden arjen hallintaan sekä millaiset tekijät vaikuttavat ruokakassipalvelun valintaan. Tutkimuskysymykset ovat 1) Miksi kuluttajat käyttävät ruokakassipalvelua 2) Miten ruokakassipalvelu vaikuttaa kotitalouden arjen hallintaan. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys perustuu aikaisempiin tutkimuksiin kuluttajan ruoanvalinnasta sekä Haverisen (1996) arjen hallinnan käsitteeseen. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Aineisto kerättiin Typeform-internetsovellusta käyttäen maaliskuussa 2016. Kohderyhmänä tutkimuksessa olivat Anton & Antonin ruokakassipalvelua säännöllisesti käyttävät henkilöt. Kyselyyn vastasi 109 henkilöä, joista 101 oli naisia ja ainoastaan kahdeksan vastaajista oli miehiä. Lähes puolet vastaajista, eli 57 vastaajaa oli iältään 30–45-vuotiaita, 31 vastaajista 46-65-vuotiaita, viisitoista 18–30-vuotiaita. Yli 65 vuotta täyttäneitä vastaajia oli kuusi kappaletta. Lähes 60 prosenttia vastaajista asui taloudessa jossa oli yksi tai useampi lapsi. Aineiston analyysi tehtiin sisällön analyysin keinoin, teemoittelua apuna käyttäen. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että ruokakassipalvelun käytöllä oli monenlaisia vaikutuksia sen käyttäjien arkeen. Vaikutukset arkeen nähtiin pääasiallisesti positiivisina ja arkea helpottavina. Ruokakassipalvelu kehitti voimakkaasti käyttäjiensä ruoanvalmistustaitoja ja antoi rohkeutta uudenlaisiin kokeiluihin keittiössä. Palvelun käyttäjät kertoivat ruokakassipalvelun muokanneet heidän ruokavaliostaan aikaisempaa terveellisemmän ja monipuolisemman. Ruokakassipalvelu kehitti käyttäjiensä ruokataloutta suunnitelmallisempaan suuntaan. Kaupassa käymisestä tuli ruokakassin käytön myötä miellyttävämpää. Ruokakassipalvelu ohjasi käyttäjiään vapaaehtoisesti näkemään vaivaa ja käyttämään aikaa ruoanvalmistukseen. Kaupassa käymisen vähentyessä aikaa arjessa säästyi runsaasti. Oman arvomaailman näkyminen ruokavalinnoissa, sekä onnistuneet ruoanlaiton kokemukset keittiössä tuntuivat parantavan elämänlaatua. Positiivisiksi puoliksi vastauksissa nostettiin lisäksi ruokahävikin pienentyminen, kasvis- ja kalaruokien lisääntyminen sekä turhien ostosten pois jääminen ja saavutettu rahallinen säästö.
Subject: grocery bag service
everyday life management
food choice
consumer's purchase decision
cooking
ruokakassipalvelu
arjen hallinta
ruoanvalinta
kuluttajan ostopäätös
ruoanvalmistus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record