Eriyttämisen keinot käsityön opetuksessa : Tapaustutkimus kuuden alakoulun käsityönopettajan suhtautumisesta eriyttämiseen sekä tavoista eriyttää opetustaan

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201612133232
Title: Eriyttämisen keinot käsityön opetuksessa : Tapaustutkimus kuuden alakoulun käsityönopettajan suhtautumisesta eriyttämiseen sekä tavoista eriyttää opetustaan
Author: Laurila, Mariella
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201612133232
http://hdl.handle.net/10138/173518
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The aim of this study is to view textile handcraft teachers' ways of using differentiation in their teaching process and unfold how they're relating to differentiation in their teaching. Tomlinson & Imbeau (2010) presented a model of differentiation in classroom context, which consists of four parts: learning environment, curriculum, teaching and evaluation. I started building my own research on the basis of their theory, and in this study I am going to sort out how the handcraft teachers are taking different kinds of students into consideration on these four areas of classroom differentiation. When exploring the teachers' attitudes towards differentiation I'm basing my study on the view of Tomlinson (1995), according to which differentiation is beneficial not only for students, but also for teachers. My study is considered as a qualitative case study. As subjects I had six female primary school handcraft teachers who took part to my study. I interviewed them with the method of semi-structured theme interviews by using an interview frame I created specifically for this purpose (attachment 1). The collected material was analysed with the method of theory-bound content analysis. In every six interviews it indicated that handcraft teachers are doing their best to pay attention to different kinds of students in their teaching process and seeing differentiation as a positive challenge. Every one of the interviewees puts effort on supporting every students' individual progress and to produce experiences of success –each on their own way. It seems that the most variation is within how intensive and with which ways the differentiation is implemented. All the interviewees underlined the importance of encouraging and positive learning environment and every one of them name the experiences of success for students to be one of the most important aims of the classes. The consideration of different kinds of students clearly focuses on the process of teaching and work during the lessons, where the differentiation the teachers use seems to be varying and skilled. The least tools the teachers seem to have for differentiating their assessment, which they evaluate to be the most difficult area of differentiation.Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella käsityönopettajien keinoja eriyttää opetustaan erilaisille oppilaille soveltuvaksi sekä selvittää opettajien suhtautumista opetuksensa eriyttämiseen. Tomlinson & Imbeau (2010) esittelivät luokkahuonekontekstissa tapahtuvan eriyttämisen mallin, johon kuuluu neljä osa-aluetta: oppimisympäristö, opetussuunnitelmat, opettaminen sekä arviointi. Lähdin rakentamaan omaa tutkimustani näiden pohjalta ja tutkimuksessani selvitänkin, miten tekstiilityönopettajat ottavat erilaiset oppijat huomioon näillä neljällä osa-alueella: oppimisympäristöä sekä tunteja suunnitellessaan, opettaessaan sekä arvioidessaan oppilaidensa työskentelyä. Opettajien suhtautumista eriyttävää toimintaa kohtaan selvittäessäni rakennan tarkasteluni Tomlinsonin (1995) näkemyksen varaan, jonka mukaan eriyttämisestä hyötyvät oppilaiden lisäksi myös opettajat. Tutkimukseni on luonteeltaan laadullinen tapaustutkimus. Tutkimukseen osallistui kuusi naispuolista alakoulussa käsityötä opettavaa opettajaa, joita haastattelin puolistrukturoidun teemahaastattelun menetelmällä luomaani haastattelurunkoa apuna käyttäen. Aineisto analysoitiin teoriasidonnaisen sisällönanalyysin menetelmän avulla. Kaikissa haastatteluissa kävi ilmi, että käsityönopettajat pyrkivät huomioimaan erilaisia oppilaita opetuksessaan ja jokainen haastatelluista suhtautui erilaisten oppilaiden tarpeiden huomioimiseen positiivisena haasteena. Kaikki heistä näkevät vaivaa tukeakseen jokaisen oppilaan yksilöllistä kehitystä ja tuottaakseen heille onnistumisen kokemuksia –kukin omalla tavallaan. Vaihtelua vaikuttaisi olevan lähinnä siinä, kuinka intensiivisesti ja millaisin keinoin eriyttämistä toteutetaan. Erilaisten oppilaiden huomioiminen painottuu neljästä esitellystä osa-alueesta (Tomlinson & Imbeau, 2010) selvästi eniten opetukseen ja tuntityöskentelyyn, missä haastateltavien opettajien eriyttäminen onkin hyvin monipuolista ja taitavaa sekä monenlaisia oppilaita huomioivaa. Vähiten keinoja opettajilla oli käytettävissään arvioinnin eriyttämiseen, minkä he arvioivat varsin haastavaksi eriyttämisen osa-alueeksi.
Subject: käsityö
käsityönopetus
eriyttäminen
erilaiset oppilaat
yksilöllisyys


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record