Henkilöstöpalvelualan yritys työnantajana : Työn imun kokeminen, sekä työn vaatimusten ja voimavaratekijänä pidetyn työhön vaikuttamisen mahdollisuuden yhteys työn imun kokemiseen kohdeorganisaatiossa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201612133216
Title: Henkilöstöpalvelualan yritys työnantajana : Työn imun kokeminen, sekä työn vaatimusten ja voimavaratekijänä pidetyn työhön vaikuttamisen mahdollisuuden yhteys työn imun kokemiseen kohdeorganisaatiossa
Author: Leppänen, Mari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201612133216
http://hdl.handle.net/10138/173519
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Aim of the study: The study discusses work engagement as part of wellbeing at the work place within a specific target organization. The purpose is to investigate the level of work engagement within the target organization operating in the private employment agency service industry as well as to understand the possible connection between the difficulty of work tasks and possibility to influence work as part of experiencing work engagement among the organization's employees in Finland and Sweden. The choice of study is strongly influenced by the interest towards work engagement and the possibility to gain further insight thereof as well as factors affecting work engagement and how they appear within the target organization. The topic can be regarded as current and interesting as the demand for outsourcing services has grown in the previous years. The private employment agency service industry has cemented its position within the labor market and the organizations operating within the industry are today an integral part of Finnish business environment. Methods: The target organization of this study is an international private employment agency. The organization's business is based on selling its services in accordance with their client's needs, covering especially the technology and IT sectors, in addition to marketing and financial administration tasks. This study is based on the answers received from the target organization's Finnish employees. The sample (N) is 59 of the target organization's internal employees of which 32.2 % were male (N=19) and 67.8 % were female (N=40). The data was collected by sending out separate electronic questionnaires by way of utilizing the e-questionnaire software designed for the students at the University of Helsinki. The sums of the variables in this study were created by utilizing an exploratory factor analysis. Work engagement was investigated within the target organization as well as the correlation between the various concepts. In addition, a variance analysis was conducted. Results and conclusions: Compared to the Finnish Institute of Occupational Health's reference values, the sum of work engagement as well as the results of the work engagement's dimensions were high. The values varied between 5.0-5.4 reflecting that the target organization's employees sensed work engagement a few times per week. The women sensed work engagement slightly more than the men. Ability to influence one's own work as well as the difficulty of work tasks was assumed to be associated to sensing work engagement. The independence of work, as the sum of the variable for possibility to influence work among the target organization's employees, correlated statistically significantly with the work engagement dimensions of energy and dedication. The difficulty of work tasks correlated statistically significantly with the sum of work engagement, immersion in work as a dimension of work engagement as well as the ability to influence one's working hours.Tavoitteet. Tutkimus käsittelee työn imua osana kohdeorganisaation työhyvinvointia. Tarkoituksena on selvittää henkilöstöpalvelualalla toimivan kohdeorganisaation työntekijöiden tämänhetkisiä tuntemuksia työn imusta sekä saada selville työn vaatimusten sekä voimavaratekijänä pidetyn työn vaikutusmahdollisuuden mahdollista yhteyttä työn imun kokemiseen yrityksen työntekijöillä Suomessa sekä Ruotsissa. Tutkimusaiheen valintaan vaikutti vahvasti oma kiinnostus työn imua kohtaan ja mahdollisuus saada tietoa työn imusta sekä siihen vaikuttavien tekijöiden ilmenemisestä henkilöstöpalvelualalla toimivassa kohdeorganisaatiossa. Aihetta voidaan pitää ajankohtaisena ja mielenkiintoisena, sillä ulkoistamispalveluiden kysyntä on kasvanut viime vuosina, joka omalta osaltaan kertoo talouden elpymisestä. Henkilöstöpalveluala on toimialana vakiinnuttanut asemansa työmarkkinoilla ja yritykset toimialalla ovat tänä päivänä kiinteä osa suomalaista elinkeinoelämää. Menetelmät. Tutkimuksen kohdeorganisaatio, jota kutsutaan tässä tutkimuksessa nimellä "X," on kansainvälinen henkilöstöpalvelualanyritys kasvuyritys. Yrityksen toiminta perustuu palveluiden myymiseen heidän asiakasyrityksien tarpeiden mukaisesti kattaen erityisesti teknologian sekä IT-puolen toimialat unohtamatta markkinoinnin sekä taloushallinnon työtehtäviä. Tämä tutkimus perustuu kohdeorganisaation Suomessa työskentelevien henkilöiden vastauksille. Tutkimuksen otoksen koko (N) on 59 kohdeorganisaation sisäistä työntekijää, joista miehiä oli 32,2% (N=19) ja naisia 67,8% (N=40). Tutkimuksen aineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella Helsingin Yliopiston opiskelijoille tarkoitettua E-lomake ohjelmaa hyödyntäen. Tutkimuksen summamuuttujat muodostettiin eksploratiivista faktorianalyysiä käyttäen ja siinä tarkasteltiin työn imun kokemista kohdeorganisaatiossa sekä käsitteiden välisiä korrelaatioita. Tämän lisäksi tutkimuksessa suoritettiin varianssianalyysit. Johtopäätökset ja tulokset. Työterveyslaitoksen viitearvoihin verrattuna kohdeorganisaation työntekijöiden työn imun summan sekä työn imun ulottuvuuksien tulokset olivat korkeat. Arvot vaihtelivat 5,0-5,4 välillä siten, että kohdeorganisaation työntekijät tunsivat työn imua työssään muutaman kerran viikossa. Naiset tunsivat työn imua hieman enemmän miehiin verrattuna. Omaan työhön vaikuttaminen sekä työn vaativuuden oletettiin olevan yhteydessä työn imun kokemiseen. Kohdeorganisaation työntekijöiden työn vaikutusmahdollisuuden summamuuttuja työn itsenäisyys korreloi tilastollisesti merkitsevästi työn imun ulottuvuuksien tarmokkuuden sekä omistautumisen kanssa sekä työn vaatimukset puolestaan korreloi tilastollisesti merkittävästi työn imun summan, työn imun ulottuvuuden uppoutumisen sekä työaikaan vaikuttamisen kanssa.
Subject: työn imu
työn vaatimukset
työn voimavarat
henkilöstöpalveluala


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record