Luokan työrauha ja työrauhahäiriöt sekä niiden vaikutus luokanopettajan työhyvinvointiin

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201612133238
Title: Luokan työrauha ja työrauhahäiriöt sekä niiden vaikutus luokanopettajan työhyvinvointiin
Author: Pajula, Kaarina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201612133238
http://hdl.handle.net/10138/173522
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Aim. The purpose of this study was to examine classroom management problems and its effect on teacher's well-being. The objective was also to examine successful classroom management and ways to advance classroom management and teachers' well-being. The study introduces ways to advance classroom management and work related well-being. Class-room management is a current topic in schools. Schools should be safe for both students and teachers. Teachers' well-being has been studied widely but mainly from a negative point of view. Methods. The study was conducted as a qualitative research. The research data consisted of individual interviews with seven teachers who work in the Uusimaa area. The interviews were semi-structured and were held in April 2016. Data from the interviews was analysed by using theory oriented content analysis. Results. The effect of classroom management (problems) on teachers' well-being was evaluated as very strong. A teacher who didn't have classroom management problems in class was able to put more effort on work than a teacher who struggled with classroom manage-ment problems. It seems that it is challenging to recover from stress related to classroom management problems and this stress effects working life as well as personal life. The teachers used several methods to advance classroom management and to interfere with classroom management problems. The reasons for the problems were considered by most of the teachers as student-related. The teachers wished for more effort by schools on advancing teachers' well-being and classroom management. Serious and long-lasting problems could be prevented by advancing teachers' well-being. This study offers viewpoints for current and future teachers and others interested in the subject.Tavoitteet. Tutkielman tavoitteena oli selvittää luokassa esiintyviä työrauhahäiriöitä sekä niiden vaikutusta luokanopettajan työhyvinvointiin. Tavoitteena oli myös tutkia hyvää työrauhaa sekä työrauhan ja työhyvinvoinnin edistämistä. Tutkimuksessa tuodaan esiin keinoja työrauhan ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Työrauha ja siihen liittyvät häiriöt ovat ajankohtainen aihe koulumaailmassa. Koulujen tulisi olla turvallisia paikkoja sekä oppilaille että opettajille. Myös opettajien työhyvinvointia on tutkittu laajasti ja siinä on useimmiten keskitytty työhyvinvointiongelmiin. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisin tutkimusmenetelmin. Tutkimusaineisto koostui seitsemän Uudellamaalla työskentelevän luokanopettajan yksilöhaastattelusta. Haastattelut olivat puolistrukturoituja ja ne toteutettiin huhtikuussa 2016. Aineiston analyysi perustui teoriaohjaavaan sisällönanalyysiin. Tulokset ja johtopäätökset. Haastatellut luokanopettajat pitivät työrauhan sekä työrauhahäiriöiden vaikutusta työhyvinvointiin erittäin vahvana. Opettaja, jonka luokassa ei esiintynyt työrauhahäiriöitä, jaksoi panostaa työhönsä enemmän kuin opettaja, jonka työpäiviin sisältyi kamppailua työrauhahäiriöiden kanssa. Tutkimuksen perusteella opettajien toipuminen työrauhahäiriöiden aiheuttamasta stressistä on haastavaa, ja stressi vaikuttaa työelämän lisäksi myös vapaa-aikaan. Opettajat hyödynsivät lukuisia eri keinoja työrauhan ylläpitämiseen sekä työrauhahäiriöihin puuttumiseen. Useimmat opettajat pitivät häiriöiden syinä yleensä oppilaasta johtuvia tekijöitä. Opettajat toivoivat kouluilta panostusta työhyvinvoinnin sekä työrauhan edistämiseen. Työhyvinvointia edistämällä vältytään vakavammilta ja pitkäkestoisilta työhyvinvointiongelmilta, jotka heijastuvat opettajan elämään sekä koulun työyhteisöön. Tutkimus tarjoaa näkökulmia tuleville ja nykyisille opettajille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.
Subject: työrauha
työrauhahäiriö
työhyvinvointi
työhyvinvointiongelmat
työpahoinvointi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record