Internationell ackreditering som maktmekanism på ett universitet

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201612133245
Titel: Internationell ackreditering som maktmekanism på ett universitet
Sekundär titel: International accreditation as a power mechanism at a university
Författare: Peltola, Katja
Medarbetare: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Utgivare: Helsingfors universitet
Datum: 2016
Språk: swe
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201612133245
http://hdl.handle.net/10138/173523
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstrakt: Higher education is seen to be a part of the global educational market nowadays. In order to stand out on this market, universities work for accreditations so that they can prove the level of their quality. Accreditations are preceded by long processes during which the university has to show that is meets all the requirements. There is quite a lot of research on accreditations as such but less on how they effect the internal power relations at a university. In this research, the aim was to study the effects of an accreditation process on internal power relations at a university. The theoretical starting point was Risto Heiskala's power theory which combines resource theories and structuralism and Hannu Simola's grid of the effects of a power mechanism. Simola's grid is based on Heiskala's theory. The aim was to analyse how accreditation processes present themselves a university from the power aspect and also how accreditation processes are talked about and how they are regarded. The material was collected at Svenska handelshögskolan (Hanken) where they were working towards an accreditation. The material consisted of 26 protocols and 6 interviews. All the interviewees worked in the university management. The analysis was based on Simola's grid and the material was analysed using critical discourse analysis. The results of this research show that a lot of power is used during accreditation processes. During these processes, many power relations seem to change, either momentarily or more permanently. At times, the use of power seems to be conscious while at times it seems to be more unconscious. The effects of power that is being used seem to cover all the four areas in Simola's grid, namely resources, position, identity and self-regulation. According to the results of this research, the effects seem to be more complicated than the grid suggests. In some research papers, accreditations have been mentioned as a new form of steering. According to the results of this research, this steering mechanism seems to cover the whole university and its staff and this is why there should be more research on the internal effects of the processes. The material in this research represented mainly the point of view of the management. In order to get a broader picture of the situation in future research, the material should cover also the research and teaching personal. In this research, the material was collected in a small university but it would be interesting to see whether the results apply also for a larger organisation.Korkeakoulutuksessa painotetaan nykyään kansainvälistymistä ja korkeakoulujen katsotaan kilpailevan maailmanlaajuisilla markkinoilla. Erottuakseen edukseen näillä markkinoilla korkeakoulut pyrkivät todistamaan toimintansa laadukkuuden akkreditoinnein. Ennen mahdollista akkreditointia korkeakoulussa viedään läpi pitkiä prosesseja, joilla pyritään täyttämään vaaditut standardit. Akkreditointeja sinänsä on tutkittu melko paljon, mutta niiden vaikutuksia korkeakoulun sisäisiin valtasuhteisiin on tutkittu vähemmän. Tässä tutkimuksessa tavoitteena oli tutkia nimenomaan akkreditointiprosessien näkymistä sisäisissä valtasuhteissa. Teoreettisena lähtökohtana käytettiin Risto Heiskalan uusstrukturalistista valtateoriaa sekä Hannu Simolan teorian pohjalta kehittämää valtamekanismien vaikutusten nelikenttää. Tutkimustehtävänä oli analysoida toisaalta millä tavoin akkreditointiprosessit ilmenevät korkeakoulun sisällä vallan näkökulmasta sekä toisaalta kuinka akkreditointiprosesseista puhutaan ja miten niihin suhtaudutaan. Tutkimuksen aineisto kerättiin Svenska handelshögskolanissa (Hanken), missä tutkimuksen tekohetkellä oli parhaillaan käynnissä akkreditointiprosessi. Tutkimusmateriaalina käytettiin kokouspöytäkirjoja (26 kappaletta) sekä haastatteluja (6 kappaletta). Kaikki haastateltavat edustivat hallintohenkilöstöä. Materiaalin analysoinnissa oli lähtökohtana Simolan nelikenttä ja metodina käytettiin kriittistä diskurssianalyysia. Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että akkreditointiprosesseissa käytetään merkittäviä määriä valtaa. Akkreditointiprosessien aikana monet valtasuhteet näyttäisivät muuttuvan, joko hetkellisesti tai pysyvästi. Toisinaan vallankäyttö näyttää olevan tietoista, toisinaan tiedostamatonta. Vallankäytön vaikutukset näyttävät ulottuvan kaikille Simolan nelikentän alueille eli resursseihin, asemaan, identiteettiin ja itsesäätelyyn. Tulosten perusteella vaikutukset ovat kuitenkin monimutkaisempia, kuin teoreettinen analyysikehikko antaa ymmärtää. Akkreditointiprosesseja on joissakin tutkimuksissa kuvattu korkeakoulujen uudeksi ohjausvälineeksi. Tämän tutkimuksen perusteella tämä ohjaus ulottuu koko korkeakouluun ja sen henkilökuntaan, mistä syystä prosessien sisäisiä vaikutuksia tulisi tutkia enemmän. Tämän tutkimuksen materiaali edusti lähinnä hallintohenkilökunnan näkökulmaa. Jotta tilanteesta saataisiin parempi kuva, pitäisi tulevissa tutkimuksissa käyttää laajempaa materiaalia, jolloin myös tutkimus- ja opetushenkilökunnan näkökulma tulisi paremmin esille. Tämän tutkimuksen materiaali kerättiin pienessä korkeakoulussa, mutta tulosten voi olettaa antavan osviittaa tilanteesta myös suuremmissa organisaatioissa.
Subject: accreditation
higher education
power relations
akkreditointi
korkeakoulu
valtasuhteet


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post