Toiminnanohjauksen interventiotutkimus vaativan erityisen tuen luokissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201612133259
Title: Toiminnanohjauksen interventiotutkimus vaativan erityisen tuen luokissa
Alternative title: An intervention study of executive functions on children with intensive special education needs
Author: Haaman, Tuija
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201612133259
http://hdl.handle.net/10138/173524
Thesis level: master's thesis
Discipline: Special Education
Erityispedagogiikka
Specialpedagogik
Abstract: Aims. The aim of this study was to examine the effects of Nele and Noa in Rainforest intervention on executive functions (EF) of children with intensive special education needs in the school context. The field of research of executive functions is wide and there is no generally accepted definition of executive functions. Previous studies indicate that executive functions play an important role in children's learning and academic performance processes. It is also possible to influence the skills of executive functions with different kinds of interventions. According to previous research, Nele and Noa in Rainforest intervention has demonstrated positive effects on generally supported children's executive functions, but its effectiveness has not been studied on children with intensive special education needs. Children with intensive special education needs have been found to have various challenges in EFs. Interventions aiming to improve EF skills are therefore being called for. Methods. The study involved a total of 57 pupils, aged 5-13years, with intensive special education needs from seven different classes of extended compulsory education. The children were split in two groups. The experimental group (n = 31) performed individual tasks and played the pair and small group games of Nele and Noa in Rainforest intervention while the control group (n = 26) attended school normally and participated in the intervention only after the research data was collected. Intervention continued for six weeks and the experimental group participated in the intervention exercises three times a week. Children's executive function skills were assessed using ATTEX, Attention and executive function rating inventory. Analyses were done with non-parametric analyses, like Mann-Witney U-test and Wilcoxon signed rank test. Results and conclusions. There was a slight positive development of executive function skills in the experimental group in all areas of ATTEX during the intervention, but the results were statistically significant only in the skills of motor hyperactivity and EF – evaluation. The effect sizes of the intervention were medium-sized on total score, shifting of attention and EF -evaluation. The results suggest that it is possible to develope EFs on children with intensive special education needs with the intervention. However, based on this study, it is not possible to draw general conclusions on the effectiveness of the intervention for the EF skills and it calls for future research to investigate the effectiveness of intervention, for example, with a variety of indicators.Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää toiminnanohjauksen intervention, Nele ja Noa sademetsässä, vaikutusta vaativan erityisen tuen oppilaiden toiminnanohjauksen taitoihin koulukontekstissa. Toiminnanohjauksen tutkimuskenttä on laaja, eikä toiminnanohjauksen käsitteestä olla yksimielisiä. Aiempien tutkimusten mukaan toiminnanohjauksen taidot ovat keskeisiä taitoja lasten oppimisen ja akateemisen suoriutumisen kannalta. Toiminnanohjauksen taitoihin on mahdollista vaikuttaa erilasten toiminnanohjausta tukevien interventioiden avulla. Nele ja Noa sademetsässä -interventiosta on saatu lupaavia tuloksia yleisen tuen lasten toiminnanohjauksen taitojen kehittämisessä, mutta sen vaikuttavuutta ei ole aikaisemmin tutkittu vaativan erityisen tuen lasten osalta. Vaativan erityisen tuen oppilailla on tutkimuksissa todettu olevan usein erilaisia toiminnanohjauksen haasteita. Tämän vuoksi toiminnanohjausta kehittävien tukimuotojen löytäminen lasten arkeen olisi tärkeää. Menetelmät. Tutkimukseen osallistui 57 vaativan erityisen tuen 5–13-vuotiasta lasta seitsemältä eri pidennetyn oppivelvollisuuden luokalta. Lapset jaettiin kahteen ryhmään, joista koeryhmä (n = 31) teki Nele ja Noa Sademetsässä -interventioon liittyviä yksilötehtäviä ja pelasi pari- ja pienryhmäpelejä ja kontrolliryhmä (n = 26) kävi samanaikaisesti normaalisti koulua ja osallistui interventioon vasta tutkimusaineiston keräämisen jälkeen. Interventiojakso kesti kuusi viikkoa ja sen aikana koeryhmä osallistui intervention harjoituksiin kolme kertaa viikossa. Lasten toiminnanohjauksen taitoja arvioitiin Keskittymiskyselyn avulla. Aineiston ei-normaalijakautuneisuuden vuoksi aineisto analysoitiin epäparametrisilla menetelmillä, kuten Mann-Whitneyn U-testillä ja Wilcoxonin ryhmittäin analysoidulla toistomittaus -testillä. Tulokset ja johtopäätökset. Koeryhmän lasten taidoissa tapahtui opettajien arvioimana lievää kehitystä interventiojakson aikana kaikilla Keskittymiskyselyn osa-alueilla, mutta tulokset olivat tilastollisesti merkitseviä vain motorisen levottomuuden ja toiminnanohjaus- arvioinnin taidoissa. Intervention tehokkuutta osoittava efektikoko oli keskikokoinen kokonaispisteissä, tarkkaavuuden siirrossa ja toiminnanohjaus – arvioinnissa. Tulokset antavat varovaisia viitteitä siitä, että Nele ja Noa Sademetsässä -intervention avulla voidaan kehittää vaativan erityisen tuen oppilaiden toiminnanohjauksen taitoja. Tutkimuksen pohjalta ei kuitenkaan voida vetää yleisiä johtopäätöksiä intervention vaikuttavuudesta kohderyhmän toiminnanohjauksen taitoihin, vaan intervention vaikuttavuutta tulee tutkia edelleen, esimerkiksi erilaisten mittareiden avulla.
Subject: toiminnanohjaus
interventiotutkimus
vaativa erityinen tuki


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record