Neuvottelua omasta paikasta ja etenemisestä : Työpajalla työskentelevät nuoret rakentamassa subjektiaan ja tulevaisuuttaan työpajan diskursseissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201612133255
Title: Neuvottelua omasta paikasta ja etenemisestä : Työpajalla työskentelevät nuoret rakentamassa subjektiaan ja tulevaisuuttaan työpajan diskursseissa
Author: Silvo, Maija
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201612133255
http://hdl.handle.net/10138/173526
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The objective of this study is to examine how young people become subjects and construct their future in the discourses of youth workshops. In current governmental and European neoliberal discussion, the youth is expected to be active, effective and straightforward in their transitions to education and employment. Furthermore, the youth outside working life and education is considered to be "at-risk" and in need of guidance and support. In this study, my objective is to examine how it is possible for young people in youth workshops to construct their subjectivity and their future by repeating and mastering the discourses available in current time. My perspective on this study is based on post-structural theories. I conducted three group interviews and one individual interview in the youth workshops. I visited two youth workshops located in Helsinki metropolitan area and interviewed 17 youngsters. As a research method, I applied discourse analysis. By discourse I'm referring to historically, culturally and socially constructed "truth structures" that allow certain ways of thinking and acting. I have applied the concepts of subject position and subjectification as my analytical tools. According to this study, young people had assimilated the idea of an education- and working life-centered society. They constructed their subjectivity in relation to an ideal citizen who is educated and in working life. In the discourses of youth workshops it was possible for young people to become subjects through a position of "non-ideal youngster", "ideal a-like youngster" and through a position where the ideal was critically and reflexively questioned. Further, as constructing their future in the discourses of youth workshops, in addition to discussing education and employment young people brought up the requirement of individuality and uncertainty. Based on the results of this study, it seems clear that according to young people, integrating into the society requires education or having a job. In the discourses of youth workshops there is not much space becoming subject in any other way. However, due to the individuality and uncertainty of young people's future constructions, the straightforward transition to education and working life is challenged and questioned.Tarkastelen tutkimuksessani sitä, miten työpajalla työskentelevät nuoret rakentavat subjektiaan ja tulevaisuuttaan työpajan diskursseissa. Tutkimuksen yhteiskunnallisena viitekehyksenä on uusliberalistinen aika, joka vaatii yksilöiltä aktiivisuutta, tehokkuutta ja suoraviivaista etenemistä koulutuksen kautta työelämään. Kansallisessa ja kansainvälisessä syrjäytymiskeskustelussa ollaan huolissaan nuorista, jotka eivät opiskele tai ole töissä. Lähdin tutkimuksessani kysymään, miten nuorten on mahdollista rakentaa subjektiaan ja tulevaisuuttaan toistamalla ja sisäistämällä tässä ajassa saatavilla olevia diskursseja. Tapani tarkastella tutkimuskohdettani nojaa jälkistrukturalistisiin teoretisointeihin. Aineistoni koostuu kolmesta nuorten työpajalla työskentelevien nuorten ryhmähaastattelusta ja yhdestä yksilöhaastattelusta. Vierailin kahdella pääkaupunkiseudulla sijaitsevalla nuorten työpajalla ja haastattelin yhteensä 17 nuorta. Analysoin aineistoni hyödyntäen diskurssianalyyttistä lähestymistapaa. Määrittelen diskurssit historiallisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti rakentuneiksi "totuusjärjestelmiksi", jotka määrittävät sitä, mikä tiettynä aikana on ymmärrettävää ja miten on mahdollista ajatella ja toimia. Tutkimukseni analyyttisinä käsitteinä olen hyödyntänyt subjektiposition ja subjektifikaation käsitteitä. Tutkimustulosten mukaan nuoret olivat sisäistäneet ajatuksen koulutus- ja työkeskeisestä yhteiskunnasta. Nuoret rakensivat subjektiaan suhteessa työtä tekevään ja kouluttautuneeseen ideaaliin kansalaiseen. Työpajan diskursseissa nuorten oli mahdollista asettua ideaaliin sopimattoman nuoren, ideaaliin itseä sovittelevan nuoren ja ideaalia haastavan nuoren positioon. Rakentaessa tulevaisuuttaan nuoret puhuivat kouluttautumisen ja työllistymisen itsestäänselvyyden lisäksi yksilöllisyyden vaatimuksesta ja epävarmuudesta. Tutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että sekä yhteiskunta että nuoret odottavat yksilöiden kiinnittyvän yhteiskuntaan kouluttautumalla ja työtä tekemällä, eikä toisenlaisille kiinnittymisen tavoille ole työpajan diskursseissa paljoakaan tilaa. Tulevaisuudesta rakennetun yksilöllisyyttä ja epävarmuutta korostavan puheen kautta odotus tehokkaasta etenemisestä koulutus- ja työmarkkinoille tulee kuitenkin haastetuksi ja kyseenalaistetuksi.
Subject: nuoret
työpaja
uusliberalismi
syrjäytyminen
diskurssi
subjektipositio


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Maija_Silvo_pg_2016.pdf 1011.Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record