Sopeutumista vuorovaikutuksessa? : Diskurssianalyyttinen tutkimus ulkomailla asuneiden suomalaisten sopeutumispuheesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201612133258
Title: Sopeutumista vuorovaikutuksessa? : Diskurssianalyyttinen tutkimus ulkomailla asuneiden suomalaisten sopeutumispuheesta
Author: Lyytinen, Minna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201612133258
http://hdl.handle.net/10138/173531
Thesis level: master's thesis
Abstract: In the field of communication research, the academic literature on adaptation has examined the individual activities and abilities, as well as the relationship between adaptation and interaction. In addition, there has been research on adaptation as a communicative phenomenon where other people also affect the adaptation process. The aim of this study was to investigate the discourses on adaptation of Finns who lived abroad and what kind of adaptation they reproduce in the interviews. The research question was "What kind of adaptation is produced in the speech by Finnish who have lived abroad?". In this way, the aim was to gain better understanding of the phenomenon of adaptation. The study was conducted with qualitative methods by doing focused interviews. There were eight interviewees and the interviews lasted for 7 hours and 55 minutes in total. Recorded material was transcribed and there was 130 pages of transcribed text. The data was analyzed by methods of analytical discourse analysis and the focus of the analysis was on identifying the discursive structure, variations in the talk and the positions of the interviewees. As a result there were three discourses: individual adaptation discourses included active individual discourse and passive individual discourse, and the collectivistic adaptation discourse included the active community discourse. The active individual discourse emphasized the meaning of individuals' active action for adaptation. The passive individual discourse highlighted the meaning of individual qualities and characteristics of the persona for adaptation. The active community discourse emphasized interaction with others as a prerequisite for adaptation. As a conclusion, the study suggests that the versatility of adaptation discourses should be recognized and taken into account both in the societal conversation and in the field of adaptation research.Viestinnän alan sopeutumiskirjallisuudessa on tarkasteltu yksilön toimintaa ja kykyjä sekä sopeutumisen yhteyttä vuorovaikutussuhteisiin. Lisäksi sopeutumista on tarkasteltu lähtökohtaisesti vuorovaikutuksellisena ilmiönä, jossa eri osapuolet vaikuttavat olennaisesti sopeutumisen prosessiin. Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia ulkomailla asuneiden suomalaisten puhetta sopeutumisesta ja sitä millaista sopeutumista he uudelleen tuottavat haastattelupuheessa. Tutkimuskysymyksenä oli "Millaista sopeutumista uudelleen tuotetaan ulkomailla asuneiden suomalaisten puheessa?". Tavoitteena oli tällä tavalla ymmärtää paremmin sopeutumisen ilmiötä. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisin menetelmin keräämällä teemahaastatteluaineistoa. Haastateltavia oli kahdeksan ja haastattelut kestivät yhteensä 7 tuntia ja 55 minuuttia. Nauhoitettu aineisto litteroitiin ja litteroitua tekstiä oli noin 130 sivua. Aineisto analysoitiin analyyttisen diskurssianalyysin keinoin ja analyysissä keskityttiin diskursiivisen rakenteen, variaatioiden ja haastateltavien positioiden tunnistamiseen. Tutkimuksen tulokseksi saatiin kolme diskurssia: yksilöllistä sopeutumista edustavat aktiivisen yksilön diskurssi ja passiivisen yksilön diskurssi sekä yhteisöllistä sopeutumista edustava aktiivisen yhteisön diskurssi. Aktiivisen yksilön diskurssissa korostui yksilön oman aktiivisen toiminnan edellytys sopeutumiselle. Passiivisen yksilön diskurssissa sopeutumiseen liitettiin merkityksiä yksilön ominaisuuksista ja persoonan piirteistä. Aktiivisen yhteisön diskurssissa vuorovaikutus muiden kanssa oli edellytys sopeutumiselle. Johtopäätöksenä tutkimuksessa on, että sopeutumisdiskurssien monipuolisuus tulisi huomioida sekä yhteiskunnallisessa keskustelussa että sopeutumistutkimuksessa.
Subject: sopeutumisprosessi
Subject (yso): diskurssianalyysi
sopeutuminen
vuorovaikutus
viestintä
Discipline: Phonetics (Speech Communication)
Fonetiikka (Puheviestintä)
Fonetik (talkommunikation)


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record