Positiivinen poikkeavuus radikaalien oppimisteorioiden kentässä : Uudenlainen lähestymistapa koulutussektorille asetettuihin nykyvaatimuksiin vastaamassa?

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201612133244
Julkaisun nimi: Positiivinen poikkeavuus radikaalien oppimisteorioiden kentässä : Uudenlainen lähestymistapa koulutussektorille asetettuihin nykyvaatimuksiin vastaamassa?
Tekijä: Naskali, Tiina
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
Julkaisija: Helsingfors universitet
Päiväys: 2016
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201612133244
http://hdl.handle.net/10138/173538
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Tiivistelmä: Positive deviance is a theoretical behavioural approach. It reviews the impact of education and problem solving through individual activity. Positive deviance as an approach has been involved in larger amount in the development of workplace and organization development. For the educational field the linkage is rather new and additional research was needed. This study does not focus on education as a whole but more specifically the learning process. This is due to the active characteristics of a learning process. Learning is a continuous activity and cannot be bound to certain structures and contexts only. This study wanted to bring knowledge for to support the design of education and teaching processes. The study aimed to place positive deviance to the framework of the radical educational theories. In addition to similarities clear differences were expected to be found between the theories chosen to the comparison. However, the expectation was that positive deviance can be seen as a separated radical educational approach. By reviewing a case example this study aimed to define whether positive deviance can be seen as a new type of approach, answering the current demands set on the education sector. The study was based on written materials and combined phenomenological basis with classifying text analysis. The concept of positive deviance was first defined based on earlier studies focusing on its theoretical background. After concept definition the study compared the positive deviance approach with theories of anarchist pedagogy, pedagogy of the oppressed, swarm intelligence and expansive learning. The comparison was done by using a comparison framework, structured specifically for this purpose. The following seven factors were used as the basis for the framework: activating effect, departure from norms of a referent group, intentionality of behavior, voluntary characteristics of action, individual activity, community activity, and aim to make a positive impact in the society. In order to define the applicability of positive deviance to the education sector, the functionality of the approach was described through a case study executed in Argentina in early 2000s. The study showed that positive deviance is not identical with the studied radical theories. The terminology differed somewhat between the chosen theoretical approaches. However, this did not have a significant effect on the overall comparison results. In this study the review of the case study did not give a full picture on the applicability of positive deviance to the educational field. The results of the case study, however, showed a possibility for the applicability of the approach, as long as the context factors are properly taken into account.Positiivinen poikkeavuus käyttäytymistieteellisenä teoreettisena lähtökohtana tarkastelee koulutuksen ja ongelmanratkaisun vaikuttavuutta yksilön toiminnan ja aktiivisuuden kautta. Enenevässä määrin lähestymistapa on ollut mukana esimerkiksi työyhteisöjen ja organisaatioiden kehittämisessä. Linkitys koulutussektoriin on vielä tuore ja lisätarkastelu tarpeen. Työn fokuksessa oli koulutuksen sijaan oppimisprosessi sen aktiivisen toimintaluonteen johdosta. Oppimista ei voi sitoa yksinomaan tiettyihin rakenteisiin ja konteksteihin kuuluvaksi, vaan se on jatkuva toiminto. Tarkoituksena oli tuoda lisänäkemystä koulutuksen ja opetuksen suunnittelua varten. Työssä selvitetään, miten positiivinen poikkeavuus sijoittuu radikaalien oppimisteorioiden kentälle. Vertailuun valikoituneiden teorioiden välillä oletettiin löydettävän yhtäläisyyksien ohella selviä eroja. Hypoteesina työssä oli, että positiivinen poikkeavuus on määriteltävissä omaksi oppimisteoreettiseksi lähestymistavakseen. Soveltavan esimerkin kautta etsitään näkemystä siihen, onko positiivinen poikkeavuus nähtävissä uudenlaisena lähestymistapana koulutussektorille asetettuihin nykyvaatimuksiin vastaamassa. Työssä kirjallisiin materiaaleihin perustuva lähestymistavan tarkastelu yhdisti ilmiötä selittävää ja jäsentelevää fenomenologista lähtökohtaa sekä teoriasidonnaista sisällönanalyysia. Positiivisen poikkeavuuden käsite määriteltiin aluksi aiempaan lähtökohtaa käsittelevään teoriamateriaaliin perustuen. Työ sijoitti vertailun kautta positiivisen poikkeavuuden lähestymistavan radikaalien oppimisteoreettisten näkökulmien kentälle. Vertailuteorioina toimivat parviäly, ekspansiivinen oppiminen, sorrettujen pedagogiikka ja anarkistinen pedagogiikka. Vertailussa käytetyn tarkastelumatriisin pohjana toimivat seitsemän positiivisen poikkeavuuden käsitteellisen määrittelyn kautta valikoitunutta vertailutekijää: aktivointi, normeista poikkeaminen, tahallisuus, vapaaehtoisuus, yksilönäkökulma, yhteisönäkökulma sekä positiivisen vaikutuksen tähtäin. Lisäksi Argentiinassa 2000-luvun alussa toteutetun tapausesimerkin kautta työ tarkasteli positiivisen poikkeavuuden lähestymistavan käytännön soveltuvuutta koulutussektorilla. Tarkastelu osoitti, että positiivinen poikkeavuus ei ole identtinen muiden tarkastelussa olevien radikaalien teorioiden kanssa vaan on nähtävissä omaksi lähestymistavakseen. Jonkin verran eroja teorioiden välillä oli käytettävässä terminologiassa, mutta tämä ei vaikuttanut kokonaistulkintaan. Tapausesimerkin tarkastelu ei antanut täyttä kuvaa positiivisen poikkeavuuden sovellettavuudesta koulutussektorilla. Ko. projektiesimerkissä saadut tulokset kuitenkin osoittivat positiivisen mahdollisuuden olemassaolon lähestymistavan hyödyntämisessä, kun kontekstitekijät on otettu asianmukaisesti huomioon.
Avainsanat: positiivinen poikkeavuus
oppimisprosessi
oppimisteoria
yksilö
yhteisö
normi
radikaali


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Tiina_Naskali_pg2016.pdf 951.2KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot