Laadulliset erot kolmen käytettävyystestimenetelmän vertailututkimuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201612133249
Title: Laadulliset erot kolmen käytettävyystestimenetelmän vertailututkimuksessa
Author: Verkhovskaia, Valeria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201612133249
http://hdl.handle.net/10138/173542
Thesis level: master's thesis
Abstract: Usability testing is a widely used technique to evaluate web site usability. Roughly divided usability testing can be conducted in laboratory or remotely by a moderated synchronous test or by an unmoderated asynchronous test. There has been comparative research of the methods, but so far it hasn't provided yet all the answers. Therefore, this Master's thesis sought to find whether there are qualitative differences in the usability problems identified by the methods or whether the type of the web site affects the results of the usability testing method. In the research three different public web sites were tested: an online store, an authority web site and an online newspaper. These were tested with 39 test users divided in three conditions: laboratory testing, synchronous testing and asynchronous testing. Users also evaluated the web sites and the experienced workload in each condition. It was found that evaluating these web sites majority of the most severe usability problems were found with all of the usability testing methods, and each method revealed also unique usability problems that were not identified by other methods. The laboratory tests revealed more usability problems than others, especially related to navigation, body text, information architecture and interaction design. Also minor usability issues were identified the best with laboratory testing. On the other hand, the synchronous usability tests combine features of the laboratory and remote tests resulting in missing less usability problems that would have been found with other methods. These proved also good for finding usability problems concerning links and buttons, body text and information architecture and design. Asynchronous tests took less time and scored a little better in finding usability issues related to technical implementation. The results showed that moderated methods are more suitable for evaluating texts or the structure of the web site. These methods are potentially better for the earlier stages of the design process, but they were also more effective for finding less severe usability issues. On the other hand, the asynchronous method might be suitable when there are certain issues that need to be validated, when there's a need to review main problems quickly or the web site needs to be tested once more before the release.Käytettävyystestaus on yleinen tapa arvioida verkkosivustojen käytettävyyttä, ja tälle on muodostunut lukuisia eri menetelmiä ja menetelmävariaatioita. Karkeasti jaettuna käytettävyystestit voivat olla laboratoriossa tehtäviä ohjattuja testejä, synkronisia eli etäohjattuja testejä tai asynkronisia eli ohjaamattomia testejä. Aikaisemmat menetelmien vertailututkimukset eivät ole tarkastelleet sitä, onko eri testimenetelmillä löydettyjen käytettävyysongelmien välillä laadullista eroa tai vaikuttaako sivusto testimenetelmän tuloksiin. Tämä pro gradu -työ pureutuu näihin ongelmiin. Tutkimuksessa käytettiin kolmea valmista ja julkisesti käytössä olevaa sivustoa: verkkokauppaa, viranomaissivustoa sekä verkkolehteä. Näitä testattiin yhteensä 39 käyttäjän kanssa kolmella eri menetelmällä – laboratoriossa sekä synkronisella ja asynkronisella etätestillä. Käyttäjät lisäksi arvioivat itse sekä sivustoja että testin työtaakkaa. Tutkimuksessa havaittiin, että käytetyillä sivustoilla vakavimmat käytettävyysongelmat löytyivät kaikilla menetelmillä, ja jokaisella menetelmällä löytyi myös sellaisia ongelmia, joita ei löytynyt muilla menetelmillä. Laboratoriotesteissä löytyi kaiken kaikkiaan eniten käytettävyysongelmia ja näistä erityisesti kohtalaiset, navigaatioon ja leipäteksteihin liittyvät sekä informaatioarkkitehtuuriin ja interaktiosuunnitteluun liittyvät ongelmat havaittiin parhaiten. Synkroniset etätestit taas yhdistävät sekä laboratoriotesteistä että etätesteistä, jolloin niistä jäi puuttumaan vähiten sellaisia ongelmia, jotka olisivat löytyneet kahdella muulla menetelmällä. Näillä löytyi hyvin erityisesti linkkeihin ja painikkeisiin sekä leipätekstiin liittyviä ongelmia sekä informaatioarkkitehtuuriin ja -suunnitteluun liittyviä ongelmia. Asynkroniset testit veivät toisaalta vähiten aikaa ja niillä löytyivät parhaiten tekniseen toteutukseen liittyvät ongelmat. Tulokset viittaavat siihen, että mikäli halutaan arvioida tekstejä ja sivuston rakennetta, kannattaa suosia ohjattuja testejä. Näillä löydettiin myös enemmän pienempien vakavuusluokkien ongelmia, ja toisaalta ne saattavat soveltua myös suunnitteluprosessin alkupäähän, sillä niillä löydettiin paremmin alempien suunnittelutasojen ongelmia. Asynkroniset etätestit voivat toisaalta soveltua tilanteisiin, joissa halutaan varmistusta tiettyihin ongelmiin, havainnoida pääongelmia tai testata sivustoa vielä viimeisenä iteraationa ennen sivuston lopullista käyttöönottoa.
Subject: käytettävyys
käytettävyystestaus
käytettävyyden laboratoriotesti
synkroninen käytettävyystesti
asynkroninen käytettävyystesti
Discipline: Cognitive science
Kognitiotiede
Kognitionsvetenskap


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record