Turordningen vid uppsägning på grund av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker : särskilt med beaktande av likställighetsprincipen

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201612123198
Titel: Turordningen vid uppsägning på grund av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker : särskilt med beaktande av likställighetsprincipen
Författare: Salonen, Daniela
Medarbetare: Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Utgivare: Helsingfors universitet
Datum: 2016
Språk: swe
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201612123198
http://hdl.handle.net/10138/173553
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Työoikeus
Labour law
Arbetsrätt
Abstrakt: I avhandlingen analyseras fastställandet av turordningen vid uppsägning på grund av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker ur likställighetsprincipens synvinkel. Turordningen vid uppsägning är starkt ihopkopplad med arbetstagarens anställningstrygghet. I dagens samhälle är uppsägningar på kollektiva grunder allmänt. Dåliga ekonomiska tider och marknadskonkurrensen sätter nya utmaningar för företagen och tvingar dem i värsta fall att uppsäga ett stort antal av de anställda. I det gällande rättsläget innehåller lagen ingen uttrycklig bestämmelse över hur arbetsgivaren borde avgöra vem som har prioritet att stanna kvar vid en uppsägningssituation som beror på ekonomiska orsaker och produktionsorsaker. Arbetsgivaren har en stor frihet att välja vem som ska uppsägas först vid minskning av arbetskraften. Arbetsgivarens valfrihet begränsas de facto endast av stadgandena i arbetsavtalslagen, diskrimineringslagen samt jämställdhetslagen. Därtill har centralorganisationerna avtalat om ett s.k. uppsägningsskyddsavtal, som vissa kollektivavtal hänvisar till och uppsägningsskyddsavtalet blir således en del av kollektivavtalet. Eftersom turordningen vid uppsägning är själva kärnan i anställningstryggheten, undersöker jag ifall det finska rättssystemet styr arbetsgivarens val att fastställa en uppsägningsordning på ett neutralt och objektivt sätt samt på ett sätt som framhäver likställighetsprincipen. Likställighetsprincipens betydelse har ökat allt mera på senaste tiden inom arbetslivet. Trots detta förekommer diskriminering och ojämlik behandling i arbetslivet, såväl vid rekryteringar, lönesättningar och uppsägningar. I motsats till det finska rättssystemet, innehåller det svenska rättssystemet lagreglerade bestämmelser gällande fastställandet av turordningen vid uppsägning. Den svenska lagen om anställningsskydd stadgar om den s.k. sist in, först ut- principen, vilket innebär att arbetsgivaren skall sist uppsäga den som kommit först till huset och vid lika lång anställningstid ger högre ålder företräde. Eftersom Sverige ofta brukar vara en föregångare för den finska lagstiftningen innehåller avhandlingen även en rättskomparation mellan rättssystemen angående turordningen vid uppsägning. Detta hjälper att utföra undersökningen från en objektiv och kritisk synvinkel. I denna avhandling försöker jag framhäva sådana mångfasetterade frågor som uppstår då arbetsgivaren skall fastställa en sådan uppsägningsordning som är transparent och objektiv. Avsikten med denna avhandling är inte att ge tydliga svar, utan snarare att begrunda olika synvinklar. Trots detta kommer även egna tankar och slutsatser att presenteras.


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post