Turordningen vid uppsägning på grund av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker : särskilt med beaktande av likställighetsprincipen

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Law en
dc.contributor Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten sv
dc.contributor.author Salonen, Daniela
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201612123198
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/173553
dc.description.abstract I avhandlingen analyseras fastställandet av turordningen vid uppsägning på grund av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker ur likställighetsprincipens synvinkel. Turordningen vid uppsägning är starkt ihopkopplad med arbetstagarens anställningstrygghet. I dagens samhälle är uppsägningar på kollektiva grunder allmänt. Dåliga ekonomiska tider och marknadskonkurrensen sätter nya utmaningar för företagen och tvingar dem i värsta fall att uppsäga ett stort antal av de anställda. I det gällande rättsläget innehåller lagen ingen uttrycklig bestämmelse över hur arbetsgivaren borde avgöra vem som har prioritet att stanna kvar vid en uppsägningssituation som beror på ekonomiska orsaker och produktionsorsaker. Arbetsgivaren har en stor frihet att välja vem som ska uppsägas först vid minskning av arbetskraften. Arbetsgivarens valfrihet begränsas de facto endast av stadgandena i arbetsavtalslagen, diskrimineringslagen samt jämställdhetslagen. Därtill har centralorganisationerna avtalat om ett s.k. uppsägningsskyddsavtal, som vissa kollektivavtal hänvisar till och uppsägningsskyddsavtalet blir således en del av kollektivavtalet. Eftersom turordningen vid uppsägning är själva kärnan i anställningstryggheten, undersöker jag ifall det finska rättssystemet styr arbetsgivarens val att fastställa en uppsägningsordning på ett neutralt och objektivt sätt samt på ett sätt som framhäver likställighetsprincipen. Likställighetsprincipens betydelse har ökat allt mera på senaste tiden inom arbetslivet. Trots detta förekommer diskriminering och ojämlik behandling i arbetslivet, såväl vid rekryteringar, lönesättningar och uppsägningar. I motsats till det finska rättssystemet, innehåller det svenska rättssystemet lagreglerade bestämmelser gällande fastställandet av turordningen vid uppsägning. Den svenska lagen om anställningsskydd stadgar om den s.k. sist in, först ut- principen, vilket innebär att arbetsgivaren skall sist uppsäga den som kommit först till huset och vid lika lång anställningstid ger högre ålder företräde. Eftersom Sverige ofta brukar vara en föregångare för den finska lagstiftningen innehåller avhandlingen även en rättskomparation mellan rättssystemen angående turordningen vid uppsägning. Detta hjälper att utföra undersökningen från en objektiv och kritisk synvinkel. I denna avhandling försöker jag framhäva sådana mångfasetterade frågor som uppstår då arbetsgivaren skall fastställa en sådan uppsägningsordning som är transparent och objektiv. Avsikten med denna avhandling är inte att ge tydliga svar, utan snarare att begrunda olika synvinklar. Trots detta kommer även egna tankar och slutsatser att presenteras. sv
dc.language.iso swe
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.title Turordningen vid uppsägning på grund av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker : särskilt med beaktande av likställighetsprincipen sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Työoikeus fi
dc.subject.discipline Labour law en
dc.subject.discipline Arbetsrätt sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201612123198

Files in this item

Files Size Format View
OTM-tutkielma - ... och produktionsorsaker.pdf 893.8Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record