Rimliga anpassningar i arbetslivet

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201612123195
Title: Rimliga anpassningar i arbetslivet
Author: Thurin, Jesper
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201612123195
http://hdl.handle.net/10138/173557
Thesis level: master's thesis
Discipline: Työoikeus
Labour law
Arbetsrätt
Abstract: Tämä tutkielma käsittelee kohtuullisia mukautuksia työelämässä. Työn sisällön tai työolosuhteiden kohtuullistaminen, vastaamaan vammaisen työntekijän tarpeita, toimii tärkeänä työllisyyttä edistävänä toimenpiteenä, koska se antaa mahdollisuuden ottaa huomioon yksittäisen työntekijän henkilökohtaisia olosuhteita. Mukautukset toimivat tärkeänä osana syrjintäkieltoa vammaisuuden perusteella ja yhdenvertaisuuden edistämisessä yhteiskunnassa. Yhdenvertaisuuslain 15 § sisältää määräyksen, jonka mukaan työnantaja on velvollinen tekemään tarvittavia kohtuullisia mukautuksia, jotta vammainen henkilö voisi suoriutua työtehtävistään. Tutkielman painopiste on yhdenvertaisuuslain 15 §:ssä koskien työnantajan velvollisuutta tehdä kohtuullisia mukautuksia vammaisille työntekijöille. Tämä säännös sisältää vaatimuksen mukautusten kohtuullisuudesta, mikä ei itsessään kerro paljoa kohtuullisuuden sisällöstä. Tutkielmassa pyritään selvittämään, onko mukautusten kokonaisharkinnassa tarkoitettu kohtuullisuus monisisältöinen ja dynaaminen käsite ja mitä erilaisia näkökulmia ja osatekijöitä tämä käsite pitää sisällään. Yhdenvertaisuuslain 15 §:ssä kohtuullisuus on pelkästään käsite, mutta tämä yksittäinen käsite voi sisältää monta erilaista osatekijää, jotka yhdessä muodostavat kohtuullisuuden kokonaissisällön. Tämä tutkielma pyrkii avaamaan kohtuullisuuden käsitettä yhdenvertaisuuslain 15 §:ssä ja tutkimaan sen sisältöä. Tutkielma perustuu oikeusdogmaattiseen tutkimusmetodiin, mutta sisältää myös jossain määrin viittauksia ulkomaiseen yhdenvertaisuuslainsäädäntöön, antamaan havainnollistavan ja vertailevan kuvan siitä, miten kohtuullisista mukautuksista on säädetty muiden maiden oikeusjärjestelmissä. Tutkielmassa käytetään pääasiallisena lähdeaineistona lain esitöitä, oikeustapauksia ja oikeustieteellistä kirjallisuutta. Tutkielmassa käytetyt ulkomaiset oikeustapaukset on otettu pääsääntöisesti Yhdysvalloista ja Ruotsista, missä kohtuullisten mukautusten oikeudellisella käsittelyllä ja sääntelyllä on suhteellisen pitkät perinteet. Yhdenvertaisuuslain 15 §:ssä mukautusten kohtuullisuusharkintaa on konkretisoitu erilaisilla harkintaperusteilla. On kuitenkin tärkeä ymmärtää kohtuullisuuden laajuutta ja huomata, että mukautusten kohtuullisuudella on pidemmät ulottuvuudet kuin mitä itse lakiteksti antaa ymmärtää. Tämä havainto voisi johtaa kokonaisvaltaisempaan kohtuullisuusharkintaan ja sitä kautta voisi myös parantaa työsopimusosapuolten mahdollisuuksia päästä tyydyttävään ratkaisuun. Yhdenvertaisuuslain 15 §:ssä mainitut harkintaperusteet eivät ole kattavia ja ne muodostavat ainoastaan osan mukautusten kohtuullisuudesta. Eri lähteistä käy ilmi että myös muilla seikoilla kuten esimerkiksi mukautuksen lajilla, työturvallisuusnäkökohdilla, yhteiskunnallisilla ja sosiaalisilla näkökulmilla sekä irtisanomissuojaan liittyvillä olosuhteilla voi olla merkitys mukautusten kohtuullisuutta arvioitaessa.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record