Idealized simulations of baroclinic waves

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/173952
Julkaisun nimi: Idealized simulations of baroclinic waves
Tekijä: Karusto, Nina
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos
Opinnäytteen taso: Pro gradu -työ
Tiivistelmä: The effect of increasing SSTs and roughness on the meridional moisture flux (MMF) and precipitationn of extratropical cyclones are studied with idealized baroclinic wave simulations. The main objective is to quantify MMF, precipitation and several other factors of extratropical cyclones as the SSTs and roughness length are increased. The simulations are done in idealized conditions with Weather Research and Forecasting (WRF) model where the surface is only water. The sensitivity studies are conducted by changing the sea surface temperature (SST) homogeneously throughout the domain and changing the surface roughness length which depends on the wind speed. Increasing SSTs caused MMF and precipitation to increase, as well as, e. g. latent heat flux (LHF) increased and minimum surface pressure decreased. On the other hand, increasing roughness length caused MMF and precipitation to decrease, additionally, LHF decreased and minimum surface pressure increased. The largest effect of SSTs and roughness had on the LHF and convective precipitation and the smallest on the minimum surface pressure.Merenpinnan lämpötilan ja rosoisuuden vaikutus matalapaineen meridionaaliseen kosteuden vuohon (MKV) ja sateeseen tutkittiin idealisoidulla barokliinisen aallon simulaatioilla. Päätarkoituksena oli kvantifioida MKV, sade ja muita matalapaineen ominaisuuksia, kun merenpintalämpötilaa ja rososuutta kasvatetaan. Simulaatiot tehtiin ideaalisoiduissa olosuhteissa Weather Research and Forecasting (WRF) mallilla, missä pintana käytettiin vesipintaa. Tutkimukset suoritettiin muuttamalla merenpintalämpötilaa homogeenisesti koko alueelta ja pintarosoisuusparametria muutettiin niin, että se riippui tuulen nopeudesta. Nouseva merenpintalämpötila kasvatti MKV:ta ja sademääriä, sekä mm. latentin lämmön vuota (LLV), ja toisaalta pienensi pintapaineen minimiarvoja. Voimistuva rosoisuus hekensi MKV:ta ja sademääriä, sekä mm. LLV:ta, ja toisaalta suurensi pintapaineen minimiarvoja. Merenpinnanlämpötilan ja rosoisuuden suurin vaikutus oli LLV:ssä ja konvektiivisessa sateessa ja pienin pintapaineessa.
Kuvaus: Vain tiivistelmä. Opinnäytteiden arkistokappaleet ovat luettavissa Helsingin yliopiston kirjastossa. Hae HELKA-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka/index.htm).Abstract only. The paper copy of the whole thesis is available for reading room use at the Helsinki University Library. Search HELKA online catalog (http://www.helsinki.fi/helka/index.htm).Endast avhandlingens sammandrag. Pappersexemplaret av hela avhandlingen finns för läsesalsbruk i Helsingfors universitets bibliotek. Sök i HELKA-databasen (http://www.helsinki.fi/helka/index.htm).
URI: http://hdl.handle.net/10138/173952
Päiväys: 2017-01-23
Oppiaine: Meteorologia


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot