Urheilijan suorituksenaikaisen itsepuheen mittaaminen ja itsepuheen yhteys persoonallisuuteen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701231104
Title: Urheilijan suorituksenaikaisen itsepuheen mittaaminen ja itsepuheen yhteys persoonallisuuteen
Author: Elonsalo, Tiia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701231104
http://hdl.handle.net/10138/174363
Thesis level: master's thesis
Abstract: Objectives. Self-talk is an essential part of an athlete's mental training. It has an influence on sport performance, which makes self-talk an interesting subject to study. With Automatic Self-Talk Questionnaire for Sports (ASTQS) it is possible to evaluate the content of athletes' self-talk during performance. In this study the ASTQS questionnaire was translated into Finnish and the aim was to study construct validity of the instrument and also to evaluate Finns' self-talk use. In addition, the aim of this study was to examine associations between self-talk and the Big Five personality traits because clarifying the role of personality can help identify individual differences in self-talk. Differences between individual sport athletes and team sport athletes in self-talk and personality traits were also examined. Methods. The data in this study was a sample of over 15-year-old athletes who compete at relatively high level in their own sport in Finland (N = 383). Included sports were football, ice-hockey, floorball, orienteering, and athletics. The mean age of the participants was 19 years. The participants filled a web-based form, which consisted of ASTQS measuring self-talk and Big Five Inventory measuring personality. The construct validity of ASTQS was examined with factor analysis and associations between self-talk and performance with canonical correlation analysis. Results and conclusions. The structure of the Finnish ASTQS corresponded to the original eight-factor solution quite well. All of the eight self-talk dimensions were found, but a few connections outside the original model were also allowed. On average, the athletes reported using self-talk a little less frequently than sometimes. They also reported using more positive than negative self-talk. Individual sport athletes used more instruction, psych up, and anxiety control related self-talk than team sport athletes. Team sport athletes had were more agreeable than individual sport athletes. Associations between self-talk and personality were ambiguous, but there seemed to be a positive relationship between neuroticism and worry and between the other traits and positive self-talk. This study produced the first Finnish version of ASTQS that can be used to evaluate Finnish athletes' content of self-talk during performance. Using a systematic self-talk measure can help identify and modify athletes' self-talk. Knowing the role of personality can in turn direct self-talk interventions to athletes who could benefit from them the most.Tavoitteet. Itsepuhe on keskeinen strategia urheilijan psyykkisessä valmennuksessa. Sillä on havaittu olevan vaikutusta urheilusuoritukseen, mikä tekee itsepuheesta kiinnostavan tutkimuskohteen. Automatic Self-Talk Questionnaire for Sports (ASTQS) -nimisellä kyselyllä voidaan arvioida urheilijan suorituksen aikana käyttämän itsepuheen sisältöä. Tässä tutkimuksessa kysely suomennettiin ja tavoitteena oli tutkia suomennetun mittarin rakennevaliditeettia sekä arvioida suomalaisten urheilijoiden itsepuheen käyttöä. Lisäksi tavoitteena oli selvittää mahdollisia yhteyksiä itsepuheen ja viiden suuren persoonallisuuden piirteen välillä, sillä persoonallisuuden merkityksen selvittäminen voi auttaa tunnistamaan itsepuheen käytössä ilmeneviä yksilöllisiä eroja. Samalla tutkittiin myös yksilö- ja joukkueurheilijoiden välisiä eroja sekä itsepuheen käytössä että persoonallisuuden piirteissä. Menetelmät. Tutkimuksen aineisto oli näyte yli 15–vuotiaista Suomessa omassa lajissaan suhteellisen korkealla tasolla kilpailevista urheilijoista (N = 383). Mukana olevat lajit olivat jalkapallo, jääkiekko, salibandy, suunnistus ja yleisurheilu. Osallistujien keski-ikä oli 19 vuotta. Osallistujat täyttivät Internet-lomakkeella itsepuhetta mittaavan ASTQS-kyselyn ja persoonallisuutta mittaavan Big Five Inventory -kyselyn. ASTQS:n rakennetta tutkittiin faktorianalyysillä ja itsepuheen ja persoonallisuuden välistä yhteyttä kanonisella korrelaatioanalyysillä. Tulokset ja johtopäätökset. Suomenkielisen ASTQS-mittarin rakenne vastasi melko hyvin alkuperäisen teorian mukaista kahdeksan faktorin rakennetta. Kaikki mittarin kahdeksan itsepuheen ulottuvuutta löydettiin, mutta lisäksi sallittiin muutamia mallin ulkopuolisia yhteyksiä. Keskimäärin urheilijat raportoivat käyttävänsä ASTQS-kyselyn sisältämiä ilmaisuja hieman harvemmin kuin joskus. Positiivisen itsepuheen käyttöä raportoitiin enemmän kuin negatiivista itsepuhetta. Yksilöurheilijat käyttivät joukkueurheilijoita enemmän ohjeistukseen, psyykkaukseen ja ahdistuksen hallintaan liittyvää itsepuhetta. Joukkueurheilijat saivat yksilöurheilijoita korkeampia pistemääriä sovinnollisuudessa. Tulokset itsepuheen ja persoonallisuuden välisestä yhteydestä eivät olleet täysin yksiselitteisiä, mutta neuroottisuus vaikutti olevan positiivisessa yhteydessä ainakin huoleen liittyvään itsepuheeseen, kun taas muut piirteet olivat positiivisessa yhteydessä positiiviseen itsepuheeseen. Tämän tutkimuksen yhteydessä syntynyt ensimmäinen suomenkielinen versio urheilijan itsepuheen sisältöä kartoittavasta menetelmästä mahdollistaa suomalaisten urheilijoiden itsepuheen systemaattisen tutkimisen. Lisäksi se voi edesauttaa urheilijan suorituksenaikaisen itsepuheen tunnistamista ja muokkaamista suorituksen kannalta hyödyllisemmäksi. Persoonallisuuden roolin selvittäminen itsepuheen taustalla puolestaan mahdollistaa interventioiden kohdentamisen niille, jotka siitä erityisesti voisivat hyötyä.
Subject: ASTQS
itsepuhe
urheilu
persoonallisuus
kilpaurheilu
psyykkinen valmennus
Subject (yso): big five -teoria
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tiia_Elonsalo_pg_2016.pdf 535.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record