Kilpailevat diskurssit vanhempien ja heidän huumeita käyttävien lastensa välisessä vuorovaikutussuhteessa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper sv
dc.contributor.author Kervinen, Henriette
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201701231117
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/174366
dc.description.abstract A family member's excessive use of alcohol or drugs is a stressful and tragic situation which affects the whole family. Depending on the research method it has been estimated that there are between 18 000 to 30 000 drug users in Finland, and hence tens of thousands of friends and relatives who are affected by the situation. Previous research on substance abuse or dependence has concentrated either on the addict or to situations where the addicted family member is the parent. There has been significantly less research that has focused on the other members of the family who are affected by the substance misuse. The aim of this thesis was to examine what kind of competing discourses are present in a parent-child relationship when the child is or has been a drug user and how this competition manifests in the parents' speech. This study is grounded in Baxter's (2011) theory of competing discourses. According to this theoretical view, personal relationships are constructed and produced in interaction. The interaction between the parties of a relationship is filled with competing discourses by which the parties negotiate meaning together. The data of the study consists of individual and pair interviews with 11 mothers of drug users. The interviewees were recruited via two organizations which arrange peer support groups in the Helsinki area. The data was analyzed with Baxter's (2011) contrapuntal analysis method I identified the following pairs of competing discourses as the most relevant:1) the familiar child vs. the strange drug addict, 2) controlling vs. adjusting to distance and 3) openness vs. closedness. These three pairs of competing discourses seemed to be the most significant in the talk of the parents while they were describing their relationship with the child who has a drug addiction. In parents' talk different identities were constructed to their child in the interplay of the discourses of a familiar child and the strange drug user. In the discourses on controlling vs. adapting to distance the parents produced different kinds of meaning for example for "good parenting" versus "bad parenting". Also questions of parents' and child's autonomy were brought up in the competition of the discourses linked to distance and its management. Openness and closedness also alternated in the parents' stories. Through the interplay of openness and closedness the parents produced meanings for good communication in families as being open and honest. This view on "good" family communication as openness is congruent with the culturally dominant idea of "good" communication in families. Parents' talk also reflected the general discourses repeated in the media and society about drugs, drug users and addiction. en
dc.description.abstract Tässä tutkielmassa tutkin, millaisia kilpailevia diskursseja huumeiden ongelmakäyttäjien vanhemmat tuottavat puheessaan kuvaillessaan vuorovaikutussuhdetta lapseensa. Huumeiden ongelmakäyttäjiä arvioidaan olevan Suomessa noin 18 000 - 30 000, laskentatavasta riippuen. Ongelmakäyttäjien läheisiäkin on siis kymmeniä tuhansia, joiden elämään läheisen huumeongelma vaikuttaa. Aiempi päihderiippuvuuksien tutkimus on keskittynyt ennen kaikkea päihderiippuvaisten yksilöiden tarkasteluun. Myös niissä tutkimuksissa, joissa on otettu tutkimuskohteeksi päihderiippuvaisten läheiset, on valtaosa tutkimuksesta keskittynyt tarkastelemaan tilanteita, joissa perheen vanhemmilla on päihderiippuvuus. Muiden perheenjäsenten näkökulmasta aihetta on toistaiseksi tutkittu vähän. Lähestyin tutkimusaihetta Baxterin (2011) kehittämän kilpailevien diskurssien teorian näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena oli kuvailla, millaisia kilpailevia diskursseja vanhempi-lapsi suhteessa on läsnä, kun lapsella on huumeiden ongelmakäyttöä sekä miten eri diskurssit kilpailevat vanhempien puheessa heidän kuvaillessaan suhdettaan lapseensa. Tutkimusaineisto koostui 11 äidin haastatteluista. Rekrytoin haastateltavat kahden pääkaupunkiseudulla toimivan omaisille tarkoitetun vertaistukiryhmän kautta. Analysoin haastatteluaineiston Baxterin (2011) kehittämällä kontrapunktisella analyysilla. Tutkimuksen tulokset jaottelin kolmen diskurssiparin alle: 1) tuttu lapsi – vieras narkomaani, 2) etäisyyden kontrollointi – etäisyyteen sopeutuminen ja 3) avoimuus –sulkeutuneisuus. Perhettä ja sen vuorovaikutussuhteita uhkaava vieras ei ole ainoastaan ongelmallinen päihteidenkäyttö vaan se muuttaa vieraaksi myös päihteenkäyttäjän. Lasten käyttäytymisen muuttuessa oudoksi ja toisinaan jopa pelottavaksi se vieraannutetaan, toiseutetaan. Tuttuuden ja vierauden diskurssit kilpailivat keskenään vanhempien puheessa heidän kuvaillessaan etäisyyden kontrollointia ja etäisyyteen sopeutumista päihteitä käyttävän nuoren tai aikuisen lapsen kanssa. Usein etäisyyden kontrollointia nostettiin etualalle nimenomaan juuri vierauden diskurssin kanssa. Tällöin etäisyyttä otetaan ennemminkin vieraaseen narkomaaniin kuin tuttuun lapseen. Myös avoimuuden ja sulkeutuneisuuden diskurssissa kamppailivat tuttuuden ja vierauden diskurssi. Avoimuutta ja läheisyyttä koettiin ja haluttiin ylläpitää nimenomaan "oikeaan" lapseen. Myös sulkeutuneisuudella pyrittiin ylläpitämään läheisyyttä "oikeaan" lapseen, sulkemalla päihteidenkäyttö puheenaiheiden ulkopuolelle. Vanhempien puhe heijasteli myös yleistä yhteiskunnassa käytävää keskustelua huumeista, huumeidenkäyttäjistä ja riippuvuudesta. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject kilpailevat diskurssit fi
dc.subject huumeiden ongelmakäyttö fi
dc.subject vanhempi-lapsi -vuorovaikutussuhde fi
dc.subject perheviestintä fi
dc.title Kilpailevat diskurssit vanhempien ja heidän huumeita käyttävien lastensa välisessä vuorovaikutussuhteessa fi
dc.title.alternative Competing discourses in relationships between parents and drug-abusing children en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Phonetics (Speech Communication) en
dc.subject.discipline Fonetiikka (Puheviestintä) fi
dc.subject.discipline Fonetik (talkommunikation) sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201701231117

Files in this item

Files Size Format View
gradu_final_HKervinen.pdf 922.8Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record