FASD : diagnoosista kuntoutukseen vai ojasta allikkoon

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701241133
Julkaisun nimi: FASD : diagnoosista kuntoutukseen vai ojasta allikkoon
Toissijainen nimi: FASD : From diagnosis to rehabilitation or from bad to worse
Tekijä: Lilja, Johanna
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Julkaisija: Helsingfors universitet
Päiväys: 2016
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701241133
http://hdl.handle.net/10138/174367
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Special Education
Erityispedagogiikka
Specialpedagogik
Tiivistelmä: Alcohol use during pregnancy might have serious consequences. Alcohol causes variable amount of damages to the growing fetus. The ones that are most damaged can be deeply handicapped, milder exposure might cause different kinds of cognitive problems. The whole spectrum caused by alcohol use during pregnancy is called FASD (fetal alcohol spectrum disorder). The purpose of this study is to describe the process of diagnosing individuals who are exposed to alcohol in uterus, their rehabilitation and upcoming challenges. The aim was also to determine what happens if the diagnosis is not right or if the individual doesn't get diagnosed at all. The research was made as a literature review. Data was collected manually by using several different databases. After screening and processing the material 9 articles and 11 books were included to the research. The method of analysis in use was inductive content analysis. The endeavour was to describe all the changes, conditions, functions and evolution that involve to this phenomenon. The research indicated that making a diagnosis under the FASD-umbrella was challenging. Various methods of diagnosing, certification of alcohol use during pregnancy and individualised symptoms complicated the process. Often a more socially acceptable diagnose ADHD was given instead of FAS. It increased the possibility of secondary symptoms to appear. When diagnosis FAS was given, the course of life often became challenging. Actions by child welfare, rehabilitation and support measures dominated persons life even in adulthood. Early diagnosis and custody appeared to be most relevant factors in improving the quality of life for individuals exposed to alcohol in uterus.Raskaudenaikaisella alkoholinkäytöllä voi olla vakavia seurauksia. Alkoholi aiheuttaa sikiölle eriasteisia vaurioita, vaikeimmin vaurioituneet ovat syvästi kehitysvammaisia, lievemmin vaurioituneilla voi olla erilaisia kognitiivisia oireita. Koko alkoholialtistuksesta johtuvaa vaurioiden kirjoa kuvataan termillä FASD (fetal alcohol spectrum disorder). Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla sikiöaikana alkoholille altistuneiden yksilöiden diagnosointia, kuntoutusta sekä haasteita eri elämänvaiheissa. Tarkoitus on myös selvittää, kuinka diagnoosin puuttuminen tai virheellinen diagnoosi vaikuttavat yksilön elämänkaaressa. Tutkimus toteutettiin systemaattisena kirjallisuuskatsauksena. Aineisto kerättiin useista tietokannoista manuaalisella aineistohaulla. Katsaukseen päätyi seulonnan sekä aineiston käsittelyn jälkeen 9 artikkelia ja 11 kirjaa. Tutkimusartikkelit analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin menetelmää soveltaen. Analyysin avulla pyrittiin saamaan kuva niistä muutoksista, olosuhteista, toiminnoista sekä kehityksestä joita ilmiöön liittyy. Tutkimus osoitti, että FASDin alaisen diagnoosin tekeminen on haasteellista. Vaihtelevat diagnosointimenetelmät, raskaudenaikaisen alkoholinkäytön todistaminen sekä yksilölliset oireet hankaloittivat prosessia. Diagnoosiksi annettiin usein sosiaalisesti hyväksyttävämpi ADHD, jolloin mahdollisuus sekundaarien oireiden syntymiselle kasvoi. Kun diagnoosiksi oli saatu esimerkiksi FAS, yksilön elämänkaari muodostui usein haasteelliseksi. Lastensuojelulliset toimenpiteet sekä kuntoutus ja tukitoimet olivat läsnä yksilön elämässä myös aikuisuudessa. Varhainen diagnosointi sekä huostaanotto vaikuttivat olevan parhaiten yksilön ennustettava parantavia tekijöitä.
Avainsanat: FASD
FAS
diagnosointi
kuntoutus


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot