Mentorien kokemuksia oppimisesta ryhmämuotoisessa vertaismentoroinnissa ja näiden heijastuminen työskentelyyn lastentarhanopettajana ja osana työyhteisöä toimimista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701231102
Title: Mentorien kokemuksia oppimisesta ryhmämuotoisessa vertaismentoroinnissa ja näiden heijastuminen työskentelyyn lastentarhanopettajana ja osana työyhteisöä toimimista
Author: Merivirta, Jemina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701231102
http://hdl.handle.net/10138/174371
Thesis level: master's thesis
Abstract: Aims. The purpose of this research study was to examine the different kind of learning experiences mentors experience during a mentorship and how these experiences influence the mentor's way of working as a kindergarten teacher and as a member of the working community. Previous research has shown that during a mentorship both the mentee and the mentor learn. However, the contents of the mentors learning are yet to be discovered in greater detail. There is hardly any research on how being a mentor influences on one's work. While there is some research done on mentoring teachers, research concerning the mentorship of kindergarten teachers is very limited. This research study was done as part of the University of Helsinki project Koulutuksesta valmistuminen ja työssä pysyminen lastentarhanopettajan työuralla. Methods. This study is a qualitative case study with a phenomenological approach. The data was collected in two different stages. The first half of the data was collected by the University of Helsinki project and the second by a semi-structured theme interview on four mentors. The collected data dealt with the learning experiences of the mentors. The collected data was analysed by using a theory-driven thematic analysis. Results and conclusions. The mentors felt they had learnt four different things: interaction and communication skills, management, new ways of operating and more professional confidence. The mentors felt that their new skills influenced their work as kindergarten teachers. Improved interaction and communication skills allowed them to take others into consideration more. Advanced professional confidence appeared as better knowledge of the contents of one's work and improved capability to address different issues. Mentors cut back on their high goals and shared work more in their teams. Mentors learned some new ways of working but these did not influence their work as kindergarten teachers that much. This research gives some new empirical knowledge about phenomena that has been studied little before in Finland. The study also demonstrates important themes for further studies and development.Tavoitteet. Tämän kasvatustieteen pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää mentorien oppimiskokemuksia ryhmämuotoisen vertaismentoroinnin aikana sekä sitä, millä tavoin oppimiskokemukset heijastuvat mentoreina toimineiden työskentelyyn lastentarhanopettajina ja osana työyhteisöä toimimista. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että mentoroinnin aikana oppii sekä mentoroitava että mentori. Se, mitä mentorit kokevat oppineensa jää monissa yhteyksissä epäselväksi. Vielä vähemmän on tutkittu sitä, miten tämä oppiminen on näkynyt mentorien omassa työskentelyssä. Koulukontekstissa työskentelevien opettajien mentorointia on tutkittu paljon, mutta lastentarhanopettajien mentorointia huomattavasti vähemmän. Tutkielmani tavoitteena on lisätä tietoa mentorien oppimiskokemuksista ryhmämuotoisen vertaismentoroinnin aikana sekä kuvailla mentorina toimimisen vaikutuksia suhteessa lastentarhanopettajan työhön ja työyhteisössä toimimiseen. Tutkimus toteutettiin osana Helsingin yliopiston Koulutuksesta valmistuminen ja työssä pysyminen lastentarhanopettajan työuralla – tutkimushanketta. Menetelmät. Tutkielmassa perehdyttiin neljän mentorina toimineen lastentarhanopettajan kokemuksiin oppimastaan ryhmämuotoisen vertaismentoroinnin jälkeen. Tutkielma on laadullinen tapaustutkimus, ja se soveltaa fenomenologis-hermeneuttista metodia. Aineistoni koostuu neljän mentorin mentoroinnin loppukyselyn vastauksista kolmen avoimen kysymyksen osalta sekä haastatteluista, joissa hyödynsin osittain mentorien aikaisemmin täyttämää loppukyselyä. Haastatteluaineisto kerättiin puolistrukturoidulla teemahaastattelulla ja saatu aineisto analysointiin teoriasidonnaisen teema-analyysin keinoin. Tulokset ja johtopäätökset. Mentorit kokivat oppineensa työnhallintaan, vuorovaikutukseen, ammatilliseen varmuuteen ja uusiin toimintamenetelmiin ja –tapoihin liittyviä asioita. Oppimiskokemukset heijastuivat pääosin samassa suhteessa työskentelyyn – se mitä koettiin oppineen eniten, vaikutti eniten myös työskentelyyn. Parantuneet vuorovaikutustaidot mahdollistivat työyhteisössä toisten paremman huomioimisen. Ammatillisen varmuuden lisääntyminen näkyi pääosin selkeytyneenä työnkuvana ja varmuutena puuttua asioihin. Työnhallinnan parantumisen kautta keskityttiin työssä enemmän olennaiseen, luovuttiin korkeista tavoitteista ja jaettiin työtä paremmin tiimin sisällä. Uusia toimintatapoja ja -menetelmiä opittiin vähän ja ne eivät juurikaan heijastuneet mentorien työskentelyyn. Tutkielma antaa uutta tietoa Suomessa vähän tutkitusta aiheesta ja nostaa esiin uusia tutkimustarpeita aiheeseen liittyen.
Subject: ryhmämuotoinen vertaismentorointi
lastentarhanopettajat
mentori
oppimiskokemukset
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Jemina_Merivirta_pg_2016.pdf 960.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record