"Tuntuu hankalalta puhua siitä, että joku on lahjakas." : Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden näkemyksiä lahjakkuudesta

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Grönlund, Matti
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201701231090
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/174375
dc.description.abstract The purpose of this study was to examine how students' in faculty of behavioural sciences understand and determine concept of giftedness, gifted student and teaching methods of gifted students. Research questions were (1) How do you understand and determine the concept of giftedness? (2) How do you recognize a gifted student? (3) How should the teaching of gifted students be differentiated and with what kind of methods? The first section of theory defined giftedness and what is giftedness and also teachers being determiners of giftedness. The second section of theory defined differentiation teaching in gifted students' point of view. The third section defined boundaries for teaching in elementary school. This study was a qualitative research completed with quantitative figures. The research material was gathered from students in faculty of behavioural sciences with a questionnaire. Materials were analyzed with theory-based content analyses. Similarities and differences was found between the research material and the research theory. As was assumed the was no inclusive concept of giftedness to be found based on this study. Also, the recognition of gifted student was found to be difficult and more or less the gifted seemed to be a student who was performing academically well. Problem solving, differentiation in lessons and extra assignments seemed to be the best methods of teaching to gifted students. The least effective was acceleration and quantitative augmentation of assignments. en
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden näkemyksiä lahjakkuudesta, lahjakkaista oppilaista ja lahjakkaiden oppilaiden opetuksen eriyttämisen menetelmistä. Tutkimuskysymykset olivat (1) Miten ymmärrät ja määrittelet lahjakkuuden? (2) Miten tunnistat lahjakkaan oppilaan? (3) Miten lahjakkaiden oppilaiden opetusta tulisi eriyttää ja minkälaisien keinojen avulla? Tutkimuksen ensimmäisessä teoriaosassa käsiteltiin lahjakkuutta ja mitä on lahjakkuus sekä opettajia lahjakkuuden tunnistajina. Toisessa lahjakkaiden oppilaiden opettamista eriyttämisen näkökulmasta. Kolmannessa luotiin raamit alakoulun opetukselle. Tämä tutkimus oli otteeltaan laadullinen, määrällisillä otteilla täydennettynä. Tutkimusaineisto kerättiin kyselylomakkeen avulla käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opiskelijoilta. Tutkimusaineisto analysoitiin sisällönanalyysin avulla teorialähtöisesti. Aineistosta oli löydettävissä sekä yhtäläisyyksiä että eroavaisuuksia tutkimuksen teoriaan peilaten. Kuten oletettavissa oli, ei kaiken kattavaa määritelmää lahjakkuudesta kyetty tämän tutkimuksen perusteella tekemään. Lahjakkaan oppilaan tunnistaminen oli myös hankalaa, ja vastaukseksi tarjottiin lähinnä hyvin koulussa akateemisesti suoriutuvaa oppilasta. Parhaiten eriyttäviksi opetusmenetelmiksi aineiston perusteella voidaan todeta soveltuvan ongelmanratkaisutehtävät, eriyttävät tuntitehtävä ja lisätehtävät. Tehtävien määrällinen lisääminen ja opetuksen nopeuttamisen nähtiin puolestaan soveltuvan eriyttämiseen heikosti. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject giftedness en
dc.subject differentiation en
dc.subject teaching en
dc.subject lahjakkuus fi
dc.subject eriyttäminen fi
dc.subject opetus fi
dc.title "Tuntuu hankalalta puhua siitä, että joku on lahjakas." : Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden näkemyksiä lahjakkuudesta fi
dc.title.alternative ”It is difficult to speak that someone is gifted.” : Students’ views of giftedness in faculty of behavioural sciences en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201701231090

Files in this item

Files Size Format View
progradu_mattigronlund_VALMIS.pdf 1.003Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record