Hidasaaltounen vahvistaminen unenaikaisilla äänillä ja sen vaikutus muistisuoritukseen

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701231114
Julkaisun nimi: Hidasaaltounen vahvistaminen unenaikaisilla äänillä ja sen vaikutus muistisuoritukseen
Tekijä: Yli-Kyyny, Iikka
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
Julkaisija: Helsingfors universitet
Päiväys: 2016
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701231114
http://hdl.handle.net/10138/174381
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Psychology
Psykologia
Psykologi
Tiivistelmä: Objectives: In recent years, scientific inquiry has been able to dig into the effects of sleep on memory. More specifically, slow oscillations (SO) detected with EEG during deep sleep, have been found to reactivate memory representations which further enhances their processing and consolidation into long-term memory. In previous studies, auditory stimulation during deep sleep has been found to strengthen the brain's natural SO cycles and enhance consolidation of declarative memory but it has also been found to have unwanted side-effects on mood. This study is part of a research project, Sound Deep Sleep, where the objective is to develop a non-pharmacological method for home use to enhance the positive effects of deep sleep using auditory stimulation. In this study the effects of different auditory stimuli and their duration on memory consolidation and mood was investigated. Methods: 21 healthy adult volunteers took part in the study. The subjects slept in a sleep research lab in the Institute of Occupational Health for four nights with electrodes attached to the scalp and their memory performance and mood was tested once every evening and once every morning. Memory performance was tested with paired associative words, face-name test and with sequential finger tapping. Subject's mood was tested with POMS questionnaire and task load with NASA-TLX. During the four nights, subjects were presented with brief auditory noise or percussion sounds for the whole night of for the first four hours or with no auditory stimulation in a randomized order. The auditory stimulation was time locked to SO cycles according to online detection by a previously developed algorithm. The volume of the sound was adjusted according to online detection of sleep depth by the same algorithm. Results and conclusions: Auditory stimulation did not affect memory consolidation, mood, task load or subject's sleep architecture. The results on memory consolidation are contradictory to previously published data and possible explanations for the contradiction are discussed. The fact that this study had larger sample size and almost identical design than previous studies casts doubt that the effects size of auditory stimulation on memory consolidation might be smaller than previously expected or that it concerns only a sub-population of people. Based on the results of this study, suggestions for future research designs are introduced.Tavoitteet: Unen merkitys normaalin muistin toiminnan ja muistiin tallennuksen kannalta on alkanut valjeta tieteellisen tutkimuksen kautta viime vuosina. EEG:ssä syvän unen aikana havaittavien hidasaaltojen on todettu uudelleenaktivoivan tuoreita muistijälkiä prosessoiden niiden sisältöjä edelleen ja vahvistaen niiden tallennusta kestomuistiin. Aiemmissa tutkimuksissa lyhyiden ääniärsykkeiden on todettu voimistavan aivojen luontaista hidasaaltorytmiä ja parantavan deklaratiivisen aineksen tallennusta kestomuistiin, mutta myös haittaavan unen jälkeistä mielialaa. Tämä tutkimus liittyy Sound Deep Sleep tutkimusprojektiin, jossa kehitetään kotikäyttöistä lääkkeetöntä keinoa hidasaaltorytmin voimistamiseen lyhyiden, hidasaaltoon vaihelukittujen ääniärsykkeiden avulla. Tutkielmassa selvitettiin äänten esittämisajan ja ääniärsykkeen miellyttävyyden vaikutusta muistisuoriutumiseen ja mielialaan. Menetelmät: 21 tervettä vapaaehtoista aikuista koehenkilöä osallistui tutkimukseen. He nukkuivat Työterveyslaitoksen unilaboratoriossa neljä yötä, joiden aikana heidän aivosähkökäyrää, muistisuoriutumista ja mielialaa mitattiin. Muistisuoriutumista mitattiin assosioituvien sanaparien tehtävällä, nimimuistitehtävällä ja sorminaputtelutehtävällä kerran illalla ja toisen kerran aamulla. Mielialaa mitattiin POMS kyselyllä ja kuormitusta NASA-TLX kyselyllä. Neljän yön aikana koehenkilöille esitettiin satunnaisessa järjestyksessä joko koko yön tai yön ensimmäisen neljän tunnin ajan lyhyitä kohinapurskeääniä, koko yön perkussiosoitinääniä tai ei mitään ääniä. Äänet esitettiin etukäteen valmistetun ohjelman tunnistaman hidasaallon aikana ja siten, että äänenvoimakkuuden säätely tapahtui automaattisesti koehenkilön unen syvyyden mukaan. Tulokset ja johtopäätökset: Koetilanteella ei havaittu olevan vaikutusta koehenkilöiden muistisuoriutumiseen, mielialaan, kuormittuneisuuteen tai unen rakenteeseen. Muistisuoritusten osalta tulokset ovat ristiriidassa aiemman tutkimusaineiston kanssa ja mahdollisia selityksiä tähän käsitellään tarkemmin. Aiempiin tutkimuksiin nähden suurempi otoskoko, mutta identtinen koeasetelma viittaavat äänten esittämisen vaikutuksen olevan luultua pienempi tai koskevan vain tiettyä ryhmää ihmisistä. Ehdotuksia menetelmän jatkokehitykseen käydään läpi tämän tutkimuksen tulosten pohjalta.
Avainsanat: syvä uni
hidasaalto
muistijäljen vahvistuminen
Asiasanat (yso): EEG


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Pro Gradu_Iikka_Yli-Kyyny.pdf 1.285MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot