Alakoulun opettaja Fronter-oppimisalustan käyttäjänä : Tapaustutkimus espoolaisesta Koulumestarin koulusta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701231094
Title: Alakoulun opettaja Fronter-oppimisalustan käyttäjänä : Tapaustutkimus espoolaisesta Koulumestarin koulusta
Author: Oinonen, Enni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701231094
http://hdl.handle.net/10138/174382
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Objectives. The purpose of this Master's thesis is to study how the elementary school teachers of Koulumestari school in Espoo, Finland are making use of Fronter, a data based learning platform, as part of their work. This case study investigates how the users of Fronter, the Koulumestari school's teachers, make use of the platform and what problems they have encountered while using it. Methods. The data for this qualitative case study was collected using questionnaires and theme-centered interviews. During the interviews, teachers were also videotaped while demonstrating, on a computer screen, how they use Fronter learning platform in their work. A total of 18 elementary school teachers took part in the questionnaire, while 8 of them were chosen to be interviewed based on their use of Fronter in their work. The theme-centered interviews were transcribed, followed by their analysis using conventional content analysis. The goal was to find, within the content of the interviews, the answers to the following two questions: In which ways do teachers make use of Fronter data based learning platform? And, what problems are included in the use of Fronter data based learning platform? Results and conclusions. The study shows that the teachers of Koulumestari school make use of Fronter learning platform in three different ways: pedagogical use, communicating information and uses within the school. The problems that made the use of Fronter challenging were described as technical problems, administrative problems and problems related to motivation. In the discussion section, the pedagogical use of Fronter learning platform was mirrored to attributes of meaningful learning, which are presented in the theory section of this study. Attributes of meaningful learning are active, constructive, intentional, collaborative, contextualized, conversational, reflective and transfer. All eight of these attributes were linked to pedagogical use, which the teachers of Koulumestari school followed in their day to day activities. This Master's thesis could also be continued in order to study elementary school teachers, as information and communications technology users, more broadly.Tavoitteet. Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkitaan espoolaisen Koulumestarin koulun opettajia, joilla on käytössään Fronter-oppimisalusta. Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten alakoulun opettajat hyödyntävät Fronter-oppimisalustaa osana työtään sekä mitä ongelmia siihen heidän mielestään liittyy. Tapaustutkimus antaa tietoa Koulumestarin koulun opettajista Fronter-oppimisalustan hyödyntäjinä. Menetelmät. Tämän laadullisen tapaustutkimuksen tutkimusaineisto kerättiin kyselylomakkeilla, teemahaastatteluilla sekä videoimalla haastattelujen aikana tietokoneen näytöllä tapahtuvaa Fronter-oppimisalustan käyttöä havainnollistavaa toimintaa. Tutkimukseen osallistui yhteensä 18 alakoulun opettajaa, joista 8 valittiin haastatteluihin kyselylomakkeiden analysoinnin jälkeen sillä perusteella, käyttivätkö he Fronteria osana työtään. Teemahaastattelut litteroitiin, minkä jälkeen ne analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla. Aineistosta etsittiin vastausta kahteen tutkimuskysymykseen, jotka olivat millä tavoin opettajat hyödyntävät työssään Fronter-oppimisalustaa? sekä mitä ongelmia Fronter-oppimisalustan käyttöön liittyy? Tulokset ja johtopäätökset. Tutkittaessa alakoulun opettajia Fronter-oppimisalustan käyttäjinä tulokseksi saatiin, että Fronteria hyödynnettiin Koulumestarin koulussa kolmella tavalla. Näitä tapoja oli pedagoginen käyttö, informointi ja koulun sisäinen käyttö. Fronter- oppimisalustan käyttöä hankaloittavia ongelmia puolestaan olivat tekniset ongelmat, hallinnolliset ongelmat ja motivaatioon liittyvät ongelmat. Pohdinnassa Fronter-oppimisalustan pedagogista käyttöä peilattiin teoriaosuudessa esitettyihin mielekkään oppimisen kriteereihin, joita ovat aktiivisuus, konstruktiivisuus, intentionaalisuus, kollaboratiivisuus, kontekstuaalisuus, keskustelevuus, reflektiivisyys ja transfer. Kaikki kahdeksan kriteeriä linkittyivät pedagogiseen käyttöön, jota Koulumestarin koulun opettajat koulun arjessa noudattivat. Tätä pro gradu -tutkielmaa voisi jatkaa tutkimalla laajemmin alakoulun opettajia tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäjinä.
Subject: tieto- ja viestintäteknologia
verkkopohjainen oppimisalusta
digitalisaatio


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record