"Se on sellanen sosiaalinen omatunto" : Tutkimus pääkaupunkiseudun vastaanottokeskuksissa työskentelevistä vapaaehtoisista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701231083
Title: "Se on sellanen sosiaalinen omatunto" : Tutkimus pääkaupunkiseudun vastaanottokeskuksissa työskentelevistä vapaaehtoisista
Author: Virta, Marianne
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701231083
http://hdl.handle.net/10138/174383
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The aim of this study was to find out how volunteers working in reception centres around the capital area see the volunteer work in these centres. Volunteers have been studied mostly for their motivation to participate in volunteer work, and the experiential dimension as well as the reception centres seems invisible. In this study I used both phenomenology and phenomenographic approach to define the phenomenon studied and clarifying the actual object of this study. The used method was content analysis with some features from, phenomenographic analysis. The data was collected through partly structured theme interviews. In total six volunteers were interviewed, and they all volunteered in reception centres around the capital area. The youngest respondent was 22 and the oldest just over 60. The respondents were from different life situations, some still studying while others already graduated or retired. From the collected data four categories were formed: the motivational dimension, the functional dimension, interpersonal dimension and outsider's reactions. The most relevant motivational factor was the desire to help others and to influence and facilitate the situation. The reception centre employees and residents reacted mainly positively towards volunteers, but the interviewees felt that action should have been organized better from the start. Volunteering was seemed pleasant and volunteers were thinking about ways to continue activities after the centres are closed. From the interviews also problematic paradoxes raised between the volunteers good aiming willingness to help and attitudes interpreted as even racists.Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää pääkaupunkiseudun vastaanottokeskuksissa työskennelleiden vapaaehtoisten käsityksiä vapaaehtoistoiminnasta kyseisessä ympäristössä. Vapaaehtoistyötä on tutkittu lähinnä toimintaan osallistumiseen liittyvien motiivien näkökulmasta, ja kokemuksellinen ulottuvuus sekä vastaanottokeskukset ovat tutkimuksissa näkymättömissä. Tutkimuksessa hyödynnettiin fenomenologiaa ja fenomenografista menettelytapaa määriteltäessä tutkittavaa ilmiötä ja varsinaista tutkimuskohdetta. Analyysimenetelmänä tutkimuksessa käytettiin sisällönanalyysiä, jota mukautettiin fenomenografiseen analyysiin. Tutkimusaineisto kerättiin puolistrukturoiduilla, osittain teemallisilla haastatteluilla. Haastatteluihin osallistui yhteensä kuusi pääkaupunkiseudun vastaanottokeskuksissa työskennellyttä vapaaehtoista. Nuorin haastateltava oli 22, vanhin hieman yli 60. Haastateltavien joukossa oli sekä opiskelijoita, valmistuneita kuin myös eläkkeellä olevia, eri elämäntilanteissa olevia henkilöitä. Aineistosta muodostin neljä kategoriaa: motivaation ulottuvuus, toiminnallinen ulottuvuus, vuorovaikutuksellinen ulottuvuus sekä ulkopuolisten suhtautuminen. Merkityksellisin toimintaan motivoinut tekijä oli halu auttaa muita sekä tahto vaikuttaa tilanteeseen ja helpottaa sitä. Vapaaehtoisiin suhtauduttiin niin vastaanottokeskusten työntekijöiden kuin myös asukkaiden puolesta pääosin positiiviesti, mutta haastateltavien mielestä toiminta olisi pitänyt organisoida alusta asti paremmin. Toiminta koettiin mielteiseksi ja vapaaehtoiset miettivätkin keinoja jatkaa toimintaa keskusten sulkemisen jälkeenkin. Aineistosta nousi ongelmallisena paradoksi vapaaehtoisten hyvään pyrkivän, auttamishaluisen asenteen sekä esiin nousseiden, jopa rasistisiksi tulkittavien näkemysten välillä.
Subject: vastaanottokeskukset
vapaaehtoisuus
vapaaehtoistyö
vapaaehtoiset


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record