"En baskunskap för att kunna existera" : Om lärares syn på helheten mediefostran och projektet Yle Nyhetsskolan

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper sv
dc.contributor.author Heir-Lindström, Mirjam
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201701241137
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/174384
dc.description.abstract The penetration of digital media has had a big impact on life in modern society. The new national core curriculums for the Finnish basic education and general upper secondary education (from year 2014 and 2015) are therefore emphasizing the importance of media literacy for practicing one's citizenship. On the basis of John Dewey, social scientist and pedagogue, the aim of this study is to examine a group of Swedish speaking teachers' perception of the media education responsibility of schools. Furthermore, the aim is to review these teachers' experiences of taking part in the media education project Yle Nyhetsskolan. The research questions are: How do the teachers understand the media literacy responsibility of the schools? Besides Yle Nyhetsskolan, how do the teachers conduct media education and what are the challenges? What are the advantages and disadvantages of the project Yle Nyhetsskolan? Eight teachers, from five different basic or general upper secondary schools in the Swedish speaking part of Finland, participated in the study. All teachers had taken part in the project Yle Nyhetsskolan during year 2014. They were interviewed, based on a semi-structured model and open questions. A phenomenological approach was applied and the answers were transcribed and analyzed in three stages. The answers were categorized in order to describe the essence of the teachers' reflections. The teachers had an evident engagement for media literacy and an understanding of the importance of developed media skills in the digital society of today. The teachers found it challenging to define and integrate media literacy education and they urged for more time and shared responsibilities among colleagues. The lack of time, pedagogical tools and technical skills form the main challenges for media literacy education. There is a need for teachers training, especially focusing on pedagogical methods for integrating media literacy in the education. The teachers found the project Yle Nyhetsskolan to be authentic, exciting and rewarding. Taking part in the project was, on the other hand, challenging because projects do not always fit into the non-flexible school day and because news as a genre is difficult, to both teachers and students. Yle Nyhetsskolan should be developed into a project with an even lower threshold concerning both timescale and desired result. en
dc.description.abstract De digitala mediernas genomslag har stor inverkan på livet i det moderna samhället. I de reviderade finländska läroplansgrunderna för grund- och gymnasieskolan (från år 2014 respektive 2015) framhåller man därför vikten av mediekunskaper för att människor ska kunna utöva sitt medborgarskap. Utgående från samhällsvetaren och pedagogen John Deweys syn på skolans roll i det demokratiska samhället är syftet med den här studien att undersöka en grupp finlandssvenska lärares uppfattning om mediefostransuppdraget. Vidare är syftet att kartlägga dessa lärares erfarenheter av att ha deltagit i mediefostransprojektet Yle Nyhetskolan. Forskningsfrågorna för avhandlingen är: Hur uppfattar lärarna skolans mediefostransuppdrag? Utöver Yle Nyhetsskolan, hur bedriver lärarna mediefostran och hur ser utmaningarna ut? Vilka är för- och nackdelarna med mediefostransprojektet Yle Nyhetsskolan? I studien deltog åtta lärare från fem olika grund- eller gymnasieskolor i Svenskfinland. Lärarna hade alla deltagit i projektet Yle Nyhetsskolan under år 2014. Intervjuerna byggde på en semistrukturerad modell med öppna frågor. Studien utgick från en fenomenologisk forskningsansats och intervjusvaren transkriberades och analyserades i tre olika moment. Svaren kategoriserades för att kunna beskriva essensen i lärarnas reflektioner. Lärarna hade ett tydligt engagemang för mediefostran och en förståelse för vikten av utvecklade mediekunskaper i dagens digitala samhälle. Att kunna definiera och integrera helheten mediefostran upplevde lärarna som utmanande och de efterlyste mer tid i skolvardagen och en bättre ansvarsfördelning bland lärarkollegerna. Bristen på tid, pedagogiska verktyg och tekniska kunskaper utgör de största utmaningarna för mediefostran. Det finns ett behov av lärarfortbildning, framför allt med fokus på pedagogiska modeller för att integrera mediefostran i undervisningen. Yle Nyhetsskolan uppfattade lärarna som ett autentiskt, spännande och givande projekt. Att delta i projektet var däremot ansträngande eftersom skolvardagen inte är tillräckligt flexibel för projektarbeten och nyheter är en svår genre, för både elever och lärare. Yle Nyhetsskolan bör vidareutvecklas så att tröskeln att delta är låg, både vad beträffar tidsåtgång och önskade slutresultat. sv
dc.language.iso sv
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject mediekunskap sv
dc.subject digitalisering sv
dc.title "En baskunskap för att kunna existera" : Om lärares syn på helheten mediefostran och projektet Yle Nyhetsskolan sv
dc.title.alternative "Basic skills for existence" : About teachers' understanding of media literacy education and the project Yle Nyhetsskolan en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Education (General and Adult education) en
dc.subject.discipline Kasvatustiede (yleinen ja aikuiskasvatus) fi
dc.subject.discipline Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) sv
dc.subject.yso mediakasvatus
dc.subject.yso mediataidot
dc.subject.yso digitalisoituminen
dc.subject.yso kansalaisuus
dc.subject.yso peruskoulu
dc.subject.yso lukio
dc.subject.yso opettajat
dc.subject.yso mediefostran
dc.subject.yso digitalisering (process)
dc.subject.yso medborgarskap
dc.subject.yso grundskolan
dc.subject.yso gymnasiet
dc.subject.yso lärare
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201701241137

Files in this item

Files Size Format View
mirjam_heirlindstrom_pg_2016.pdf 493.2Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record