Lapsi Peppihetkiensä asiantuntijana : Visuaaliset välineet ja kerronta lapsen kokemuksen tavoittelussa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701231103
Title: Lapsi Peppihetkiensä asiantuntijana : Visuaaliset välineet ja kerronta lapsen kokemuksen tavoittelussa
Author: Vesalainen, Heidi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701231103
http://hdl.handle.net/10138/174387
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The aim of this study was to understand the experiences of children outside a day-care center. Children photographed moments when they felt that they had exceeded themselves. The photographs were viewed in the day-care center during common morning gatherings. In this study it was examined how visual tools and narration support the mediation of child's experience. In addition it was also examined what kind of experiences were photographs mediating. In this study the experience is defined by the interaction between individual and environment (Vygotksky 1978 & 1998b). When examining experiences different environments are taken into account by using Bronfenbrenner's (1979) theory. The theoretical framework is based on socio-cultural theory. Research material was collected in peer group whose activity was guided by the principles of the positive pedagogy. Positive pedagogy highlights child's active role and participation in different environments. Aim of this orientation is to support children's well-being in everyday life. Children's meaningful experiences and positive feelings are in the center in positive pedagogy. These feelings were tried to be reached by visual methods. The study is qualitative case study that examines the experiences of one group of children. It is based upon 'children as co-researchers' methodology. The study involved 20 three to five year old children from a one peer group. Research material consists of photographs that children have taken at home, captions of the photographs, narration of children and notes of the kindergarten teacher. The material was analyzed by using method of content analysis. The results of the study indicate that visual tools encouraged child to narration. Children photographed themselves and their close relatives at home and in the neighborhood. During the common morning gatherings the child was the expert of the situation because he knew what the photograph was about. The project which was directed by the positive pedagogy also helped parents and the staff of the day-care center to better co-operate. The study indicates that visual tools and narration are valuable methods in the pursuit of child's experience.Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli perehtyä lapsen kokemuksiin päiväkodin ulkopuolella. Lapset valokuvasivat kokemuksiaan kotonaan ja valokuvat katsottiin päiväkodissa aamupiirissä. Tutkimuksessa selvitettiin miten visuaaliset välineet ja kerronta tukivat lapsen kokemuksen välittymistä. Tämän lisäksi tutkittiin, minkälaisia kokemuksia lasten valokuvista välittyi. Kokemus määritellään tässä tutkimuksessa Vygostskyn (1978 & 1998b) mukaisesti yksilön ja ympäristön vuorovaikutteisessa suhteessa muodostuvaksi. Kokemuksia tarkasteltaessa otetaan huomioon eri ympäristöt, joissa lapsi toimii Bronfenbrennerin (1979) teoriaan nojaten. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimii sosiokulttuurinen teoria. Tutkimusaineisto kerättiin päiväkotiryhmässä, jonka toimintaa ohjasi positiivisen pedagogiikan periaatteet. Positiivinen pedagogiikka korostaa lapsen aktiivista roolia ja osallisuutta eri kasvu- ja oppimisympäristöissä. Lapselle merkitykselliset kokemukset ja myönteiset tunteet ovat keskiössä ja niitä pyritään visuaalisten menetelmien kautta. Tämä tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, jossa tarkastellaan yhden lapsiryhmän lasten kokemuksia. Tämä tutkimus edustaa lapsinäkökulmaista tutkimussuuntausta, jossa lapset osallistuivat aineistonkeruuseen omalla toiminnallaan. Tutkimukseen osallistui 20 3-5-vuotiasta lasta eräästä päiväkotiryhmästä. Tutkimusaineisto koostuu lasten kotonaan ottamista valokuvista, niitä selventävistä kuvateksteistä, lasten kerronnasta ja lastentarhanopettajan muistiinpanoista. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin menetelmin. Tutkimustulokset osoittavat, että visuaaliset välineet rohkaisivat lasta kerrontaan. Lapset valokuvasivat itseään ja läheisiään kotonaan sekä kodin lähiympäristöissä. Valokuvissa esiintyvät lapselle tutut ihmiset ja asiat tekivät lapsesta kuvien katseluhetkellä tilanteen asiantuntijan. Positiivista pedagogiikkaa noudattava projekti toimi yhteistyön välineenä kodin ja päiväkodin välillä. Tämä tutkimus osoittaa, että visuaaliset välineet ja kerronta ovat arvokkaita menetelmiä lapsen kokemuksen tavoittelussa.
Subject: experience
ecological systems theory
positive pedagogy
visual tools
narration
kokemus
ekologinen teoria
positiivinen pedagogiikka
visuaaliset välineet
kerronta


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
heidi_vesalainen_pg_2016.pdf 1.722Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record