Ahmintahäiriön vaikutus toimintakykyyn

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper sv
dc.contributor.author Kaarela, Jenni
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201701231108
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/174388
dc.description.abstract Goals. The purpose of this study is to look at the association between binge eating disorder and functional impairment. Binge eating disorder is the most prevalent eating disorder and a new addition to the DSM 5. Functional impairment is an important factor in determining the damage caused by mental health disorders. Is there functional impairment in binge eating disorder and how much was examined in this study. The effect of sociodemographic factors (age, sex, work status and marital status) on the risk of binge eating disorder and the effect of sociodemographic factors and age of onset on the functional impairment caused by binge eating disorder were subsequently examined. Methods. The data was derived from the Collaborative Psychiatric Epidemiology Surveys, which is freely available and includes the prevalences and correlates of mental health disorders. The diagnosis of binge eating disorder was defined by the DSM-IV criteria based CIDI-interview. Functional impairment was measured by modified WHODAS-II-questionnaire and SDS-questionnaire meant specifically for the measurement of eating disorders. The association of sociodemographic factors and binge eating disorder was examined using the logistic regression. The association of sociodemographic factors and age of onset and the functional impairment caused by binge eating disorder was examined using the ordinal regression. Results and conclusions. There was functional impairment in binge eating disorder compared to general population but this functional impairment was mild. The disorder was more common in women, it affected people in every age category but not the older age cohorts and it was not linked to marital status. However it was associated to unemployment. The functional impairment caused by binge eating disorder was only explained by unemployment in the area of work and education. Otherwise, age, sex, age of onset and marital status was not associated to the functional impairment caused by binge eating disorder. The functional impairment present in binge eating disorder seems to be caused by other factors than sociodemographic factors or age of onset. The potential candidates might be other coexisting psychopathology. en
dc.description.abstract Tavoitteet. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan ahmintahäiriötä toimintakyvyn näkökulmasta. Ahmintahäiriö on yleisin syömishäiriö ja uusi lisäys DSM-V:teen. Toimintakyky on keskeinen sairauden aiheuttaman haitan mittari erityisesti mielenterveydenhäiriöissä. Selvitimme, onko toimintakyky madaltunut ahmintahäiriössä ja kuinka suurta tämä toimintakyvyn alenema on. Lisäksi tutkimme sosiodemografisten tekijöiden (ikä, sukupuoli, työtilanne, siviilisääty) vaikutusta ahmintahäiriön sairastamiseen sekä sitä, miten nämä sosiodemografiset tekijät ja ahmintahäiriön puhkeamisikä vaikuttavat ahmintahäiriön aiheuttamaan toimintakyvyn laskuun. Menetelmät. Aineistona käytettiin vapaasti käytettävää Collaborative Psychiatric Epidemiology Surveysväestötutkimusdataa, jossa on kerätty tietoa mielenterveydenhäiriöistä ja niiden korrelaateista USA:ssa. Ahmintahäiriö-diagnoosi määriteltiin DSM-IV:n mukaisen CIDI-haastattelun perusteella. Toimintakyvyn mittareina käytettiin muokattua WHODAS-II-kyselyä ja syömishäiriöiden tarkastelua varten muokattua SDS-kyselyä. Sosiodemografisten tekijöiden (ikä, sukupuoli, siviilisääty, työtilanne) yhteyttä ahmintahäiriöön tutkittiin logistisella regressiolla. Sosiodemografisten tekijöiden ja ahmintahäiriön puhkeamisiän yhteyttä ahmintahäiriön aiheittamaan toimintakyvyn laskuun tutkittiin ordinaaliregressiolla. Tulokset ja johtopäätökset. Toimintakyky on ahmintahäiriössä laskenut muuhun väestöön verrattuna, mutta tämä toimintakyvyn lasku on lievää. Häiriö on yleisempi naisilla, sitä esiintyy kaikenikäisillä, joskaan ei vanhemmilla sukupolvilla, eikä se ole yhteydessä henkilön siviilisäätyyn. Sen sijaan työttömyys oli yhteydessä ahmintahäiriön sairastamiseen. Ahmintahäiriön aiheuttamaa toimintakyvyn laskua selitti vain työttömyys työ- ja opiskeluelämään liittyvällä osa-alueella. Ikä, sukupuoli, ahmintahäiriön puhkeamisikä ja siviilisääty eivät selittäneet ahmintahäiriön aiheuttamaa toimintakyvyn laskua. Ahmintahäiriön aiheuttama toimintakyvyn lasku vaikuttaisi siis johtuvan muista kuin sosiodemografista tekijöistä tai puhkeamisiästä. Mahdollisia toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä voivat olla muut samanaikaiset psyykkiset ongelmat. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject Collaborative Psychiatric Epidemiology Surveys en
dc.subject BED
dc.subject ahmintahäiriö fi
dc.subject toimintakyky fi
dc.subject epidemiologia fi
dc.title Ahmintahäiriön vaikutus toimintakykyyn fi
dc.title.alternative The effect of binge eating disorder on functional impairment en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Psychology en
dc.subject.discipline Psykologia fi
dc.subject.discipline Psykologi sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201701231108

Files in this item

Files Size Format View
bed_gradu.pdf 122.4Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record