"Mehän ei olla kukaan pelkkää työvoimaa…" : Uusliberalistinen hallinta kotoutumiskoulutuksessa työskentelevien kouluttajien kertomuksissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701231077
Title: "Mehän ei olla kukaan pelkkää työvoimaa…" : Uusliberalistinen hallinta kotoutumiskoulutuksessa työskentelevien kouluttajien kertomuksissa
Author: Montonen, Tiina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701231077
http://hdl.handle.net/10138/174389
Thesis level: master's thesis
Abstract: The purpose of this study was to examine teachers' perceptions about their work in the context of integration training for adult immigrants. In Finland integration training is frequently put out to tender and immigrants' employment is emphasized in the goals of integration training, which reflect neoliberal politics. The theoretical framework of this study was based on theories about neoliberal governance, and my aim was to study teachers' narratives and show how neoliberal governance affects both students studying in integration training and teachers working there. The Finnish National Board of Education published a new framework for integration training in the spring of 2016, after I had already started this research process, and those frameworks became and an essential part in producing data and analysing it. My study was a qualitative research. I conducted six interviews with teachers who work in integration training for adult immigrants. I analysed the data with narrative methods. My main interest was in small stories the teachers told about their daily work, encounters with other people and future. Since integration training is going through extensive changes that affect teachers' work, I focused more on the future than on the past in teachers' stories. In the teachers' stories, neoliberal governance seemed to cause weakening of collectivity in integration training. Because of the new framework published for integration training, the learning environment is about to change and students will be learning more on the Internet, in work places and vocational institutes. The teachers were concerned about what kind of an impact more individualised study paths would have on language teaching and career counselling. For teachers, changing work environment, increasing vocational contents in curriculum and tendering indicated that they have to keep on educating themselves and be prepared to move from one teaching environment to another in the future. For immigrants, vocational education was one of the main factors that defined their worker citizenship, since in the new framework for integration training, vocational education is considered as the main asset in promoting labour market integration. However, in the teachers' stories, the most important factor that defined immigrants' worker citizenship was Finnish language skills, but teachers wanted to emphasize that immigrants should not be seen only as a workforce but individuals who have diverse and personal needs.Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia näkemyksiä aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa työskentelevillä kouluttajilla on työstään. Työllistymisen korostuminen kotoutumiskoulutuksen tavoitteissa mutta myös kotoutumiskoulutukseen kohdistuvat säännölliset kilpailutukset heijastelevat uusliberalistista politiikkaa, minkä vuoksi lähestyin aineistoani uusliberalistisen hallinnan teorioiden näkökulmasta. Tutkimuskysymysteni avulla selvitin, miten uusliberalistinen hallinta ilmenee kouluttajien kertomuksissa: miten hallinta vaikuttaa niin kotoutumiskoulutuksessa opiskeleviin maahanmuuttajiin kuin siellä työskenteleviin kouluttajiinkin. Opetushallitus julkaisi keväällä 2016, tutkimusprosessini jo ollessa käynnissä, kotoutumiskoulutuksen uudet toteutusmallit, joista muodostui keskeinen osa sekä aineiston tuottamista että analyysia. Tutkimukseni oli luonteeltaan kvalitatiivinen. Haastattelin tutkimustani varten kuusi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa työskentelevää kouluttajaa. Analysoin haastattelut narratiivisen menetelmän avulla, ja analyysiyksikökseni muotoutuivat kouluttajien kertomuksissa ilmenevät pienet kertomukset kouluttajien arjesta, arjen kohtaamisista ja tulevaisuuden kotoutumiskoulutuksesta. Koska kotoutumiskoulutus on muutoksen edessä, analyysini painottui kouluttajien kertomuksissa ennemminkin tulevaan kuin menneeseen. Kouluttajien kertomuksissa uusliberalistinen hallinta näyttäytyi etenkin yhteisöllisyyttä heikentävänä voimana. Uusissa toteutusmalleissa mainittu opetuksen hajauttaminen oppilaitoksista verkkoon, työpaikoille ja ammatillisiin oppilaitoksiin herätti pohdintaa siitä, mitä kielenopetukselle tapahtuu ja millaista ohjausta opiskelijat saavat yksilöllisiä opintopolkuja korostavassa koulutuksessa. Fyysisen työpaikan mahdollinen muuttuminen, ammatillisten sisältöjen lisääntyminen ja koulutusten kilpailuttaminen vaikuttivat myös siihen, millaisena kouluttajat näkivät työnsä tulevaisuudessa; uusliberalistinen hallinta kohdistui kouluttajiin itsensä kehittämisen ja liikkuvuuden vaatimuksena. Ammatillisuus oli kouluttajien kertomuksissa myös yksi maahanmuuttajien työntekijäkansalaisuutta määrittelevä tekijä, sillä uudet toteutusmallit painottavat nimenomaan ammatillista koulutusta maahanmuuttajien työllistymisen edistämisessä. Kouluttajien kertomuksissa maahanmuuttajien työntekijäkansalaisuuden keskeisimmäksi rakennuspalikaksi muodostui kuitenkin suomen kielen osaaminen, mutta kouluttajien puheissa korostui säännöllisesti se, kuinka maahanmuuttajia ei pitäisi nähdä ainoastaan yhteiskuntaa hyödyttävänä työvoimana vaan yksilöinä, joilla on erilaisia tarpeita.
Subject: kotoutumiskoulutus
uusliberalismi
hallinta
työntekijäkansalaisuus
prekarisaatio
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record