"Luova tuottaminen on sitä, että annetaan mahdollisuus omaan keksimiseen ja säveltämiseen" : Musiikkia opettavien luokanopettajien käsityksiä luovan tuottamisen opettamisesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701231099
Title: "Luova tuottaminen on sitä, että annetaan mahdollisuus omaan keksimiseen ja säveltämiseen" : Musiikkia opettavien luokanopettajien käsityksiä luovan tuottamisen opettamisesta
Author: Weckroth, Otso
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701231099
http://hdl.handle.net/10138/174390
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Aims. The present national core curriculum of Finnish comprehensive school highlights creative music making, such as improvising and composing, as one of the main contents and aims of music education. Firstly, the primary aim of this research is to study how music teachers conceptualize creative music making and what kind of meanings they give for creative music making in elementary school context. Secondly, the study explores what are teachers' perceptions of their qualifications on teaching creative music making, and where they view that the qualifications originated from. Finally, the study finds out what kind of support are teachers getting for teaching creative music making, and what kind of obstacles are preventing them from teaching creative music making. Methodology. This research is a qualitative case study. It is based on five thematic interviews with teachers who teach music in elementary school. The analysis of the data includes features from content analysis and fenomenographic analysis. Results and conclusions. The interviewees expressed diverse conceptions about creative music making and their conceptions were similar to the forms of creative music making highlighted in previous literature and theory. The interviewees were able to adapt the exercises for different age levels. Furthermore, they experienced creative music making as a meaningful part of music education for multiple reasons. According to the interviewees, creative music making improved learning skills, joy of learning and skills of thought. It also strengthen the active role and creative self-expression of the pupil. Interviewees also highlighted the transfer effect of the creative music making. It was also experienced meaningful for grouping and developing social atmosphere. However, all the interviewees experienced their qualification for teaching creative music making at least partially insufficient. Qualifications were more often originated from hobbies and from prior work experience than from university education. Almost all of the interviewees experienced that new teaching material and updating training is needed. In addition, the interviewees experienced that the lack of resources in time, environment and equipment were obstacles for teaching creative music making. Also, the competence of the teachers and group related factors were seen as obstacles for creative music making. The study highlights that there is a need to pay more attention to the material and time resources as well as to teachers receiving better university level training for teaching creative music.Tavoitteet. Elokuussa 2016 voimaan astuneet uudet peruskoulun opetussuunnitelman perusteet esittävät luovan tuottamisen, kuten improvisoinnin ja säveltämisen, keskeisenä musiikin opetuksen sisältönä ja tavoitteena. Tämän tutkimuksen tehtävänä on tutkia musiikkia opettavien luokanopettajien käsityksiä luovan tuottamisen opettamisesta, ja sitä millaisia merkityksiä he antavat luovan tuottamisen oppimiselle. Toisena tutkimustehtävänä on tutkia, millaisia käsityksiä musiikkia opettavilla luokanopettajilla on heidän valmiuksistaan opettaa luovaa tuottamista. Tutkimuksen tarkoituksena on myös selvittää, millaista tukea opettajat saavat luovan tuottamisen opettamiseen, ja millaisia esteitä he kokevat sen opettamiselle. Menetelmät. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen tapaustutkimus. Tutkimuskohteena on viisi musiikkia opettavaa luokanopettajaa, ja aineisto kerättiin teemahaastatteluilla. Aineiston analyysissa on piirteitä sisällönanalyysista ja fenomenografisesta analyysista. Tulokset ja johtopäätökset. Haastateltavien käsitykset luovasta tuottamisesta olivat monipuolisia ja vastasivat hyvin aiheen kirjallisuudessa esiteltyjä luovan tuottamisen muotoja. Luovan tuottamisen harjoituksia osattiin myös soveltaa ikätasolle sopiviksi. Luova tuottaminen koettiin merkityksellisenä osana musiikinopetusta monista eri syistä. Sen koettiin edistävän oppimaan oppimista, oppimisen iloa ja ajattelun taitoja, sekä vahvistavan oppilaan aktiivista roolia ja luovaa itseilmaisua. Luovien työtapojen opiskelulla koettiin myös olevan siirtovaikutuksia muihin taitoihin koulussa ja koulun ulkopuolella. Se nähtiin merkityksellisenä myös ryhmäytymisen ja sosiaalisen ilmapiirin kehittämisen näkökulmasta. Kaikki haastateltavat kokivat valmiutensa opettaa luovaa tuottamista puutteellisiksi ainakin joillain osa-alueilla. Opettajat kokivat, että valmiudet ovat useammin peräisin harrastuneisuudesta ja työkokemuksesta kuin yliopistokoulutuksesta. Lähes kaikki haastateltavat kokivat, että luovan tuottamisen oppimateriaaleille ja täydennyskoulutukselle on tarvetta. Esteiksi luovan tuottamisen opettamiselle haastateltavat kokivat puutteelliset aika-, tila- ja välineresurssit, sekä opettajan kompetenssiin ja ryhmään liittyvät haasteet. Tutkimuksen mukaan luovan tuottamisen saaminen luontevaksi osaksi oppilaiden arkea edellyttää muutoksia niin opettajankoulutuksessa kuin koulun arjen resursseissa.
Subject: improvisointi
luova tuottaminen
musiikkikasvatus
säveltäminen


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record