Teologian opiskelijoiden oppimisen lähestymistavat ja oppimisympäristökokemukset opintopolun alussa ja opintojen edetessä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701231095
Title: Teologian opiskelijoiden oppimisen lähestymistavat ja oppimisympäristökokemukset opintopolun alussa ja opintojen edetessä
Author: Pasi, Saara-Sofia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701231095
http://hdl.handle.net/10138/174392
Thesis level: master's thesis
Abstract: The aim of this study was to investigate first-year and third-year students in the University on Helsinki in the Faculty of Theology and their experiences of the teaching–learning environment and approaches to learning. Previous studies have indicated that deep approach to learning is connected with more positive experiences of the teaching-learning environment and correspondingly, surface approach is connected with less positive experiences of the teaching-learning environment. Studies have also indicated that teaching, which supports student's deep approach to learning is connected with higher learning results. This study investigated which approaches to learning students applied and how permanent these strategies are when student moves forward with his studies. The data was collected using the Experiences of Teaching and Learning Questionnaire that was partly modified and translated into Finnish. In the questionnaire the parts related to experiences of the teaching–learning environment and the approaches to learning were used in this study. The sample of this study included first and third year students in the University of Helsinki in the Faculty of Theology in 2007, 2008 and 2009. The factors were operationalized using the maximum likelihood factor analysis and formed into final factors that were used in the actual statistical analysis. Analysis of the Variance was then used to investigate the differences in approaches to learning and experiences of the teaching–learning environment among third year students' approaches to learning and the cluster memberships of students in the work of Pasi (2015) in her Bachelor thesis analysis. Results indicated that first-year students applying deep approach reported reported high probability to apply deep approach, organized studying and intention to understand in their third year of studies. First-year students applying strategic approach reported high probability to apply surface approach but also deep approach and intention to understand as third-year students. First-year students applying deep approach and first-year unorganized students applying deep approach reported more deep approach and intention to understand in their third year. The difference between these groups is that unorganized students reported little organized studying as third-year students. All in all, the strategies students apply in the beginning of their study path seem to be rather permanent later in the studies. The results in the differences of the teaching-learning environment indicated that students applying the surface approach experienced their teaching-learning environment less positively.Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan ensimmäisen ja kolmannen vuoden opiskelijoiden kokemuksia oppimisympäristöstä sekä niiden yhteyttä oppimisen lähestymistapoihin. Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet oppimisen syväsuuntautuneen lähestymistavan yhteyden positiivisempiin kokemuksiin oppimisympäristöstä ja vastaavasti pintasuuntautuneen, tietoa toistavan lähestymistavan yhteyden vähemmän positiivisiin oppimisympäristökokemuksiin. On myös huomattu, että opetus, joka tukee syväsuuntautunutta lähestymistapaa oppimiseen, on yhteydessä laadukkaampiin oppimistuloksiin. Tämä tutkimus tutki, minkälaisia oppimisen lähestymistapoja opiskelijat soveltavat ja miten pysyviä nämä strategiat ovat opintojen edetessä. Aineiston keruuseen käytettiin suomennettua ja osin muokattua kyselylomaketta (engl. Experiences of Teaching and Learning Questionnaire), josta tässä tutkimuksessa keskitytään osioihin, jotka tutkivat kokemuksia oppimisympäristöstä sekä oppimisen lähestymistapoja. Tutkimukseen osallistuneet vastaajat olivat Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan ensimmäisen ja kolmannen vuoden opiskelijoita vuosilta 2007, 2008 ja 2009. Operationalisoiduista muuttujista muodostettiin faktorianalyysin avulla keskiarvosummamuuttujat, joita käytettiin varsinaiseen tilastolliseen analyysiin. Ryhmien välisiä eroja oppimisen lähestymistavoissa sekä oppimisympäristökokemuksissa tutkittiin varianssianalyysillä vertailemalla Pasin (2015) kandidaatintutkielmassa K-keskiarvoklusterianalyysillä muodostettuja opiskelijaryhmiä kolmannen vuoden aineiston oppimisen lähestymistapojen ja oppimisympäristökokemusten muuttujiin. Tutkimukset osoittivat, että opiskelijat, jotka soveltavat tieteellistä lähestymistapaa ensimmäisenä vuonna opinnoissaan, raportoivat korkeaa tieteellistä, systemaattista ja tavoitteellista sekä ymmärrykseen tähtäävää oppimisen lähestymistapaa myös kolmantena vuonna. Strategista lähestymistapaa soveltavat opiskelijat raportoivat korkeaa tietoa toistavaa lähestymistapaa ja tieteellistä ja ymmärrykseen tähtäävää oppimisen lähestymistapaa kolmantena vuonna. Tieteellistä lähestymistapaa soveltavat opiskelijat ja tieteellistä lähestymistapaa soveltavat epäjärjestelmälliset opiskelijat raportoivat myös korkeaa tieteellisen ja ymmärrykseen tähtäävän lähestymistavan strategiaa myös kolmantena vuonna, mutta epäjärjestelmälliset opiskelijat raportoivat lisäksi matalaa systemaattisen ja tavoitteellisen lähestymistavan soveltamista. Kokonaisuudessaan opiskelijan ensimmäisenä vuonna soveltamat opiskelu- ja oppimisstrategiat ovat melko pysyviä opintojen edetessä. Oppimisympäristökokemuksiin liittyvien muuttujien keskiarvojen erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä, mutta tietoa toistavaa lähestymistapaa soveltavat opiskelijoiden keskiarvot olivat vähiten positiivisia verrattuna muihin ryhmiin.
Subject: oppimisen lähestymistavat
oppimisympäristökokemukset
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record