Male brain type women and female brain type men : atypical cognitive styles and their correlates

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701231111
Title: Male brain type women and female brain type men : atypical cognitive styles and their correlates
Alternative title: Miesaivotyyppiset naiset ja naisaivotyyppiset miehet : epätyypilliset kognitiiviset tyylit ja niiden korrelaatit
Author: Ojala, Sini
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701231111
http://hdl.handle.net/10138/174394
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi
Abstract: Goals: Gender differences have been found in terms of e.g. certain abilities and interests, and working life remains partially segregated based on gender. According to the empathizing-systemizing theory, the reason for all gender differences lies in average differences in cognitive styles: women have been found to empathize more, which is useful in understanding people, while men have a stronger tendency to systemize, which means interpreting different phenomena as rule-based systems. The term "male brain type" refers to a heightened tendency to systemize, while "female brain type" means a tendency to empathize. Prior research has not addressed the people who do not fit these typical brain types: male brain type women and female brain type men. The goal of this study was to find out whether male brain type women have other qualities more typically associated with men, and whether female brain type men have other qualities typically associated with women. The qualities investigated were occupational or educational field, parents' occupational fields, school grades in physics and mathematics, hobbies, cognitive empathic ability, social connectedness, and sex role identity. Method: 3084 people participated in an online study consisting of surveys and tests. Female and male brain type groups were identified among both male and female participants. Comparisons between the groups were conducted for both genders, and the predictive values of the different qualities in terms of brain type were investigated through logistic regression analysis. Results and conclusions: Differences were found in the majority of the comparisons between the male and female brain type groups in both sexes. Female brain type men exhibited more qualities typically associated with empathizing or femininity than did male brain type men, and male brain type women exhibited more qualities typically associated with systemizing or masculinity than did female brain type women. The largest differences were seen in social connectedness and female sex role identity. The results show there are male brain type women and female brain type men, who are characterized by qualities more often associated with the opposite sex, and who have not been reached by prior research and commonly conducted comparisons between men and women. Instead of looking for average sex differences, a more fruitful direction for research may be investigating differences between the brain types.Tavoitteet: Naisten ja miesten välillä on löydetty eroja muun muassa tiettyjen kykyjen ja kiinnostuksen kohteiden suhteen, minkä lisäksi esimerkiksi työmarkkinat ovat jakautuneet naisten ja miesten aloihin. Empatisointi-systemointi -teorian mukaan sukupuolierojen syynä ovat naisten ja miesten keskimääräiset erot kognitiivisissa tyyleissä: naisten on todettu käyttävän enemmän empatisointia, joka auttaa ymmärtämään ihmisten toimintaa, kun taas miehillä on korkeampi taipumus systemoida, eli tulkita ilmiöitä sääntöperustaisina järjestelminä. Termi "miesaivotyyppi" viittaa korostuneeseen systemointitaipumukseen, kun taas "naisaivotyypillä" tarkoitetaan korostunutta empatisointitaipumusta. Aiemmin ei ole tutkittu ihmisiä, jotka ovat epätyypillisiä tämän tyyppijaon suhteen: miesaivotyyppisiä naisia ja naisaivotyyppisiä miehiä. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, onko miesaivotyyppisillä naisilla naisaivotyyppisiä naisia enemmän muitakin ominaisuuksia, jotka tyypillisesti yhdistetään miehiin, ja onko naisaivotyyppisillä miehillä miesaivotyyppisiä miehiä enemmän ominaisuuksia, jotka tyypillisesti yhdistetään naisiin. Vertailtavia ominaisuuksia olivat ammatti- tai opiskeluala, vanhempien ammattialat, fysiikan ja matematiikan kouluarvosanat, harrastukset, kognitiivinen empatiakyky, sosiaaliset yhteydet, ja sukupuolirooli-identiteetti. Menetelmät: 3084 hengen kysely- ja testiaineisto kerättiin e-lomakkeella. Nais- ja miesvastaajista määritettiin mies- ja naisaivotyyppiryhmät. Näitä ryhmiä verrattiin kummankin sukupuolen kohdalla toisiinsa tutkimuksen kohteena olevien ominaisuuksien suhteen, ja ominaisuuksien ennustearvoa aivotyypin suhteen tutkittiin logistisella regressioanalyysilla. Tulokset ja johtopäätökset: Nais- ja miesaivotyyppiryhmät erosivat toisistaan valtaosassa sekä naisten että miesten vertailuista. Naisaivotyyppisillä miehillä oli enemmän empatisointiin tai feminiinisyyteen yhdistettäviä ominaisuuksia kuin miesaivotyyppisillä miehillä, ja miesaivotyyppisillä naisilla oli enemmän systemointiin tai maskuliinisuuten yhdistettäviä ominaisuuksia kuin naisaivotyyppisillä naisilla. Suurimmat erot löytyivät sosiaalisten yhteyksien sekä feminiinisen sukupuoli-identiteetin suhteen. Tulokset osoittavat, että on olemassa miesaivotyyppisiä naisia ja naisaivotyyppisiä miehiä, joita luonnehtivat useat vastakkaiseen sukupuoleen yhdistetyt ominaisuudet, ja joita aiempi tutkimus ja tyypilliset sukupuolten väliset vertailut eivät ole tavoittaneet. Keskimääräisten sukupuolierojen tutkimisen sijaan voikin olla hedelmällisempää tutkia aivotyyppien välisiä eroja.
Subject: brain type
empathizing
systemizing
cognitive style
gender differences


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Sini Ojala pro gradu 7.12.2016.pdf 748.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record