Yhtenäisen perusopetuksen koulun alaisuudessa toimivan esiopetuksen arvottaminen esiopettajien argumentoinnissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701231089
Title: Yhtenäisen perusopetuksen koulun alaisuudessa toimivan esiopetuksen arvottaminen esiopettajien argumentoinnissa
Author: Alanne, Henna Maria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701231089
http://hdl.handle.net/10138/174396
Thesis level: master's thesis
Abstract: The purpose of this study was to describe the status of preschool education and preschool teachers as a part of the unified comprehensive education. The goal of the study was to examine how a discourse between preschool education and teaching is generated within a school form, in which students from preschool to the ninth grade study in the same school building. The study revealed some of the prerequisites for such discourse, based on the statements of preschool teachers working in aforesaid schools. Previous studies suggest that preschool education is still finding its place between early childhood education and the school world, despite the recent demands of upholding the integrity and continuance of a consistent syllabus and by making preschool education obligatory to all children. In this study, the actualization of a unified comprehensive education from the standpoint of preschool education is examined via such dimensions as judicial-administrative and pedagogic arguments, as well as those relating to school premises. The study was constructed in 2016 using methods of qualitative attitude survey, in which three preschool teachers working in a unified comprehensive school were interviewed. These preschool teachers were given claims based on a theoretical framework, which they had to argue. The analysis of this study was based on these arguments. The method of analysis used was the Foucauldian discourse analysis, in which the focus is on authority, institutional power relations and subordination. The results showed that the argumentations of these three preschool teachers widely conveyed their experiences of the preschool education under the school administration. The different dimensions of these arguments all intertwined, relaying the discourse between preschool education and teaching within the schools. The argumentations of the teachers relayed a strong commitment towards the school system. This commitment was based on good resources, opportunities to improve one's professional proficiency as well as pleasant working hours. Preschool teachers' high appreciation towards pedagogical competence and university-level education of kindergarten teachers also proved significant to this study. These results clearly express the power relations in the fields of early childhood education and school education.Tutkielman tarkoituksena oli kuvata esiopetuksen ja esiopettajien asemaa osana yhtenäistä perusopetusta. Tutkielman tavoitteena oli selvittää miten esiopetuksesta yläkouluun samassa rakennuksessa toimivan yhtenäisen perusopetuksen koulu muodostaa esiopettajuutta ja esiopetuksen diskurssia. Tutkielmassa tuodaan esille koulussa työskentelevien esiopettajien tuottaman argumentaation pohjalta diskurssin reunaehtoja. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että esiopetus etsii vielä paikkaansa varhaiskasvatuksen ja koulumaailman välistä, vaikkakin esiopetuksen muuttuminen oppilaita velvoittavaksi ja opetussuunnitelmallinen eheyden ja jatkuvuuden tukemisen vaade, ovatkin siirtäneet esiopetusta askeleen lähemmäksi yhtenäisen koulupolun jatkumoa. Yhtenäisen perusopetuksen koulutustodellisuutta esiopetuksen näkökulmasta tarkastellaan tutkimuksessa juridis–hallinnollisten, pedagogisten sekä koulujen tiloihin liittyvien perustelujen kautta. Tutkielma toteutettiin vuoden 2016 aikana laadullisen asennetutkimuksen menetelmin. Tutkielmassa haastateltiin kolmea yhtenäisen perusopetuksen koulun esiopetuksessa työskentelevää esiopettajaa. Haastattelussa esiopettajille esitettiin teoreettisen viitekehyksen pohjalta muodostettuja väitteitä, joita esiopettajat perustelivat. Esiopettajien muodostaman argumentaation pohjalta, muodostettiin tutkimuksen analyysi. Analyysimenetelmänä käytettiin Foucault 'laista kriittistä diskurssianalyysiä, jossa kiinnostus kohdistuu valtaa, institutionaalisia valtasuhteita ja subjektiuksia kohtaan. Tulokset osoittivat, että esiopettajien argumentaatio välitti laajasti esiopettajien kokemuksia esiopetuksesta koulun alaisuudessa. Argumentaatiossa tiloihin liittyvät, pedagogiset sekä juridis-hallinnolliset ulottuvuudet kietoutuivat toisiinsa ja vastauksista muodostui ulottuvuudeltaan laajoja merkityssuhteiden verkostoja, jotka ilmensivät koulussa toimivan esiopetuksen ja esiopettajuuden diskurssia. Tämä välittyi esiopettajien puheeseen vahvana orientaationa koulua kohtaan, jota argumentoitiin koulun hyvien resurssien, hyvien ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksien sekä miellyttävän työajan kautta. Merkittäväksi nousi myös esiopettajien osoittama arvostus pedagogista osaamista ja yliopistollista lastentarhanopettajien koulutusta kohtaan. Tämä toimi puheessa myös esiopetuksen kentän valtasuhteita ilmentävänä tekijänä ja arvoja välittävänä ominaisuutena.
Subject: Yhtenäinen peruskoulu
Esiopettajuus
Esiopetuksen diskurssi
esiopetus
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record