Syntymäriskeihin liittyvän dysleksian jatkuvuus aikuisuuteen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701231112
Title: Syntymäriskeihin liittyvän dysleksian jatkuvuus aikuisuuteen
Author: Kröger, Heta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701231112
http://hdl.handle.net/10138/174399
Thesis level: master's thesis
Abstract: Objectives: The present study examines dyslexia related to perinatal risks and its persistence into adulthood. It is known that perinatal risks affect later cognitive outcomes but influences related to language development and reading are poorly understood. Dyslexia is a specific reading disorder and its prevalence rate is about 5-10 %. Dyslexia is predicted by early deficits in language development and reading difficulties are known to persist from childhood to adulthood. The present study focuses on prevalence, predictors and persistence of dyslexia in the perinatal risk group. The hypotheses were 1) that the prevalence of dyslexia among the perinatal risk group is higher than usual 2) that early problems in language skills are associated with reading and writing skills in school age and 3) that reading difficulties show continuity from school age into adulthood. Methods: The present study is part of a longitudinal research project examining long-term effects of perinatal risks. Examinees were Finnish speaking adults with one or more perinatal risks (n=168). Reading and phonological processing skills in adulthood were assessed in neuropsychological examination and the examinees were classified to fluent or non-fluent readers by reading tasks. In the longitudinal analysis the childhood data of language skills (at the age of 5) and reading and writing skills (at the age of 9) were examined by linear and logistic regression. Results and conclusions: In the perinatal risk group there was a 15,5% rate of non-fluent readers. Language skills at the age of 5 did not predict reading and writing skills at the age of 9, but reading and writing skills at school age affected reading and phonological processing in adulthood. It appears that perinatal risks are associated with a higher risk of dyslexia which continues from childhood into adulthood. The usual predictors of dyslexia were not found in the present study. Dyslexia related to perinatal risks may differ from usual dyslexia by ethiology and development.Tavoitteet: Tässä tutkimuksessa tarkastellaan syntymäriskeihin liittyvän dysleksian jatkuvuutta aikuisuuteen. Syntymäriskeillä tiedetään olevan myöhemmin ilmeneviä kognitiivisia vaikutuksia, mutta kielen kehitykseen ja lukemiseen liittyvistä vaikutuksista on vain vähän tutkimustietoa. Dysleksia on lukemiskyvyn häiriö, jota esiintyy 5-10 %:lla väestöstä. Dysleksiaa ennakoivat kielellisen kehityksen vaikeudet ja lukemisen vaikeuksien tiedetään jatkuvan aikuisuuteen. Tässä tutkimuksessa selvitetään dysleksian esiintyvyyttä, ennakoivia tekijöitä ja pysyvyyttä syntymäriskiryhmässä. Hypoteeseina olivat 1) dysleksian tavallista korkeampi esiintyvyys syntymäriskiryhmässä, 2) varhaisten kielellisten vaikeuksien yhteydet lukitaitoihin kouluiässä ja 3) kouluiän lukivaikeuksien jatkuvuus aikuisuuteen. Menetelmät: Tämä tutkimus toteutettiin osana pitkittäistutkimusprojektia, joka selvittää syntymäriskien pitkäaikaisia vaikutuksia. Tutkittavat olivat suomenkielisiä aikuisia, joilla oli yksi tai useampi syntymäriski (n=168). Neuropsykologisessa tutkimuksessa arvioitiin tutkittavien lukemisen ja fonologisen prosessoinnin taitoja, ja tutkittavat luokiteltiin lukutestien perusteella sujuviksi tai sujumattomiksi lukijoiksi. Pitkittäistarkastelussa käytettiin lapsuudenaikaisia tutkimustuloksia kielellisestä kyvykkyydestä (5-vuotiaana) ja lukitaidoista (9-vuotiaana). Analyyseissa käytettiin lineaarista ja logistista regressiota. Tulokset ja johtopäätökset: Sujumattomien lukijoiden osuus oli 15,5 % syntymäriskiryhmästä. Kielelliset taidot 5-vuotiaana eivät ennustaneet lukitaitoja 9-vuotiaana, mutta kouluiän lukitaidoilla oli yhteys aikuisuuden lukemisen ja fonologisen prosessoinnin suoriutumiseen. Syntymäriskeillä vaikuttaa olevan yhteys kohonneeseen dysleksiariskiin, joka on esillä lapsuudesta aikuisuuteen. Tässä tutkimuksessa ei löydetty tyypillisiä dysleksiaa ennakoivia tekijöitä. Syntymäriskeihin liittyvä dysleksia voi erota yleisestä dysleksiasta etiologian ja kehityksen osalta.
Subject: syntymäriskit
kielen kehitys
lukeminen
Subject (yso): dysleksia
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record