Mistä on liikuttava opettaja tehty? : Luokanopettajien suhtautuminen koulupäivän aikaisen liikkumisen lisäämiseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701231098
Title: Mistä on liikuttava opettaja tehty? : Luokanopettajien suhtautuminen koulupäivän aikaisen liikkumisen lisäämiseen
Author: Räsänen, Milana
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701231098
http://hdl.handle.net/10138/174404
Thesis level: master's thesis
Abstract: Objective of the research was to find out factors affecting attitude among 1st to 6th grade primary school teachers towards adding movement during a school day. The study has multi-method approach as it utilises two different research methods. As research methods I used interviews and questionnaire. Methodically the study focuses on qualitative research, and as a method of analysis I used data-driven content analysis by the theory. I reviewed the quantitive part of the research through circle graphs and cross-referencing methods provided by the SPSS Statistics software. Research material consisted of interviews with six class teachers from three different localities in Finland, and questionnaire to 89 class teachers around Finland. The interviews were conducted on-site at schools or by phone, and responses to the electronic questionnaire were collected via links shared through Facebook. On the basis of this study, it can be stated that there are many factors, both individual and communal, that affect to class teachers' attitude towards adding movement during the school day. The most important individual factors are teacher's personal values, notions and experiences together with teacher's knowhow of movement and it's effects. Out of communal factors, the most affecting ones are the possibilities offered to teachers to add movement, and the generally prevailing though about what movement is and what kind of meaning it has especially in schoolchild's everyday life. Teachers can be divided roughly into three groups based on their attitude towards adding movement: those who already include movement naturally into the school everyday life, those who have positive attitude towards movement but whose means and notions are yet incomplete, and those who have negative attitude towards adding movement. My study gives valuable information about how to affect attitude among school teachers and school teacher students towards adding movement, and the means by which they can be helped to build a school environment that includes movement. The results also bring up the need for both initial and continuing education for the content, effects and methods of adding movement during a school day. It is possible to affect teachers' attitude towards adding movement, but it requiresTutkimuksen tavoitteena oli selvittää 1.-6. luokan luokanopettajien suhtautumiseen vaikuttavat tekijät koulunpäivän aikaisen liikkumisen lisäämistä kohtaan. Tutkielma on muodoltaan monimetodinen, sillä se hyödyntää kahta erilaista tutkimusmenetelmää. Tutkimusmenetelminä käytin haastattelua ja kyselylomaketta. Menetelmällisesti tutkielma painottuu laadulliseen tutkimukseen, ja analyysimenetelmänä käytin aineistolähtöistä teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Määrällistä osuutta tarkastelin ympyrädigrammien ja SPSS Statistics-ohjelmiston mahdollistaman ristiintaulukoinnin keinoin. Tutkimusaineisto käsitti haastattelun kohdalla kuusi luokanopettajaa kolmelta eri paikkakunnalta, ja kyselylomakkeen kohdalla 89 luokanopettajaa ympäri Suomea. Haastattelut toteutettiin paikan päällä kouluissa tai puhelimitse, ja sähköisen kyselylomakkeen vastaukset kerättiin Facebookin kautta jaetulla linkillä. Tämän tutkielman perusteella voidaan todeta monien sekä yksilöllisten että yhteisöllisten tekijöiden vaikuttavan luokanopettajan suhtautumiseen koulupäivän aikaisen liikkumisen lisäämistä kohtaan. Merkittävimpiä yksilöllisiä tekijöitä ovat opettajan henkilökohtaiset arvot, uskomukset ja kokemukset sekä opettajan tietotaito liikkumisesta ja sen merkityksestä. Yhteisöllisistä tekijöistä eniten vaikuttaa opettajalle tarjotut mahdollisuudet liikkumisen lisäämiseen sekä yleisesti vallitseva ajatusmaailma siitä, mitä liikkuminen on ja mikä merkitys sillä on erityisesti koululaisten arjessa. Opettajat voidaan jakaa karkeasti kolmeen eri ryhmään liikkumisen lisäämiseen suhtautumisen perusteella: ne, joilla liikkuminen on jo luonnollinen osa kouluarkea, ne, jotka suhtautuvat liikkumiseen myönteisesti, mutta keinot ja näkemykset ovat vielä puutteellisia, sekä ne, jotka suhtautuvat liikkumisen lisäämiseen kielteisesti. Tutkielmani antaa arvokasta tietoa siitä, miten luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien suhtautumiseen liikkumista lisäämistä kohtaan voidaan vaikuttaa, ja millä keinoilla heitä voidaan auttaa rakentamaan liikkumista sisältävää toimintakulttuuria. Tulokset nostavat esiin myös tarpeen luokanopettajien perus- ja täydennyskoulutukseen niin koulupäivän aikaisen liikkumisen lisäämisen sisällön, vaikutusten kuin myös menetelmien osalta. Opettajien suhtautumiseen liikkumisen lisäämistä kohtaan voidaan vaikuttaa, mutta se vaatii sitoutumista ja resursseja paitsi koko koululta, myös muilta yhteiskunnallisilta tahoilta.
Subject: liikkuminen
liikunnallistaminen
koulupäivä
luokanopettaja
suhtautuminen
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
milana_progradu_7.12.pdf 4.489Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record