Lukiolaisten kokemuksia liikunnan numeroarvioinnista peruskoulun ajalta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701231091
Title: Lukiolaisten kokemuksia liikunnan numeroarvioinnista peruskoulun ajalta
Alternative title: Upper secondary school students experiences of numerical assessment in physical education during comprehensive school
Author: Mäki, Piia
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701231091
http://hdl.handle.net/10138/174405
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Objectives. The aim of this study is to inquire from secondary school students, the necessity of numerical assessment in physical education during comprehensive school. In addition, this study intends to answer from a student point of view, which components form the grade for physical education. The research task was to study the opinions and experiences students had towards numerical assessment. In two publications issued by the Board of Education, the evaluation of physical education had been researched. Additionally, there are multiple Master's Theses, which have studied the evaluation of physical education from the viewpoints of both the student and teacher. Methods. My research sample consists of 171, first and second year, upper secondary students from two schools in Satakunta. The research material was collected through an online questionnaire. This research is basically a quantitative survey; however, a qualitative approach was used when analysing questions with the option of a written response. The quantitative research material was analysed using the SPSS statistics analysis programme. Questions with the option of a written answer were analysed using content analysis. Results and Conclusions. According to the upper secondary school students, the most favoured form of assessment in regard to physical education was a combination of numerical and written feedback. The second most favoured method of assessment was numerical assessment and least favoured method was a pass/fail evaluation. 59,6% of respondents felt that physical education should be numerically assessed in primary school. 23,4% of respondents did not wish for numerical assessment. Over 60% of respondents had received an explanation for what their grade in physical education consisted of. When asking which components, the respondents felt defined their grades, physical condition and tests measuring physical fitness were most frequently mentioned. A great number of respondents felt that staying active during free time had an impact on the grade for physical education. Very few participants felt that receiving a number for physical education had a negative impact on sports activities undertaken during their free time.Tavoitteet. Tutkimuksen tehtävänä on selvittää lukiolaisten näkemyksiä ja kokemuksia liikunnan numeroarvioinnista peruskoulun ajalta. Tutkimuksen tarkoituksena on kysyä lukiolaisten kantaa liikunnan numeroarvioinnin tarpeellisuudesta peruskoulussa. Lisäksi tutkimus pyrkii selvittämään mitkä asiat lukiolaisten mielestä muodostavat liikunnan arvosanan peruskoulussa. Opetushallitus on tuottanut tietoa liikunnan arvioinnista kahdessa julkaisussa. Liikunnan arvioinnista peruskoulussa on tehty myös useita pro gradu -tutkielmia, joissa liikunnan arviointia on käsitelty sekä oppilaan että liikuntaa arvioivien opettajien näkökulmasta. Menetelmät. Tutkimukseni otos on 171 lukion ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijaa ja tutkimusaineisto on kerätty kahdesta Satakunnassa sijaitsevasta lukiosta. Tutkimusaineiston keräämisessä hyödynsin e-lomaketta. Tutkimukseni on perusotteeltaan määrällinen kyselytutkimus, mutta avointen vastausten analysoinnissa käytin laadullista tutkimusotetta. Määrällisen tutkimusaineiston analyysissä hyödynsin SPSS tilasto-ohjelmaa ja avoimia kysymyksiä analysoin sisällönanalyysin keinoin. Tulokset ja johtopäätökset. Lukiolaisten mielestä paras tapa arvioida liikuntaa oli numeroarviointi, jonka lisänä sanallinen arviointi. Toiseksi suosituin arviointimenetelmä oli numeroarviointi ja kolmanneksi suosituin arviointitapa oli suoritusmerkintä todistukseen. Tutkimukseen osallistuneista 59,6 % oli sitä mieltä, että liikunnasta tulisi saada arvosana todistukseen peruskoulussa. Vastaajista 23,4 % oli sen kannalla, että liikuntaa ei tulisi arvioida numerolla. Yli 60 % vastanneista kertoi saaneensa tiedon siitä, mistä hänen peruskoulun liikunnan arvosanansa koostuu. Kunto ja kuntotestit saivat eniten mainintoja kysyttäessä mistä liikunnan arvosana mielestäsi muodostuu. Suuri osa vastaajista koki, että vapaa-ajan liikunnan harrastamisella on vaikutusta myös koululiikunnan arvosanan muodostamiseen. Hyvin harva tutkimukseen osallistunut lukiolainen koki, että liikunnan numeroarvioinnilla on ollut negatiivisia vaikutuksia heidän vapaa-ajan liikunnan harrastamiseensa.
Subject: liikunta
arviointi
numeroarviointi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record