"Mutta ainakin tässä on tehty jotain!" : kaupunkipoliittinen hallinta ja kansalaisten toimijuus demokratiapilottihankkeessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701231079
Title: "Mutta ainakin tässä on tehty jotain!" : kaupunkipoliittinen hallinta ja kansalaisten toimijuus demokratiapilottihankkeessa
Alternative title: "But at least we have done something here!" : New urban governance and citizen agency in the Pilot Experiment for Local Democracy in the city of Helsinki
Author: Rannanheimo, Päivi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701231079
http://hdl.handle.net/10138/174412
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: My aim in this study is to outline what kind of circumstances urban policy as a new form of societal governance provides for political agency of citizens. I am looking at the nature of this governance and the way it works between citizens and the city organization in projects seeking to promote the involvement and influence of citizens. I am especially interested in how these goals are promoted on behalf of the city organization, how citizens are addressed, what kind of agency seems to be called for, and what kind of tensions may arise during this process. I formulated my research material from project documents produced in the Pilot Experiment for Local Democracy in the city of Helsinki. Some of my own observation notes from various events connected to the pilot experiment were also added to the material. I approached some of my research material in relation to the strategic program of the city of Helsinki to delineate the most common strategies of the city concerning citizen participation. I analyzed my material by applying a Foucault-oriented discursive approach and theoretications of new governance and political agency. In light of my analysis, I conclude that seeking to promote citizens' possibilities for local participation and to influence the city organization simultaneously ends up defining and limiting the terms and preconditions for such actions in many ways. It seems that project work as a form of governance is significant considering how the contents and goals of citizen participation and citizens' agency itself is to be formed. According to my analysis, projectified governance works firstly by feigning invisibility, i.e. guiding the attention from actual ambitions and goals to the form of actions to "the right way" of governing those actions. Secondly, it works by sharing more and more power and responsibility among different agents, simultaneously limiting the possibilities of this agency. This kind of governmentality can be seen to set its sights on being efficiently internalized through the ideal of active citizenship and consensual collaboration between the city organization and citizens into so-called participatory local democracy and citizen agency. On the other hand it may also enable new possibilities for describing the genuine political agency of the citizens in urban policy. In order for these possibilities to open up, I consider it crucial to bring forth continuous critical conversation and to question what it is that is actually being pursued by projects seeking to promote citizen participation, what it is that is actually done, and what kind of consequences these questions have from the perspective of political agency.Tavoitteeni tässä tutkielmassa on hahmottaa, millaisia olosuhteita kaupunkipolitiikka yhteiskunnallisena hallintana luo kansalaisten poliittiselle toimijuudelle. Tarkastelen, millaista tämä hallinta on ja kuinka se toimii kaupunkiorganisaation ja kaupunkilaisten välillä projektimuotoisessa kaupunkilaisten osallistumisen ja vaikuttamisen edistämistoiminnassa. Olen kiinnostunut erityisesti siitä, miten näitä tavoitteita pyritään kaupunkiorganisaation taholta edistämään, miten kaupunkilaisia puhutellaan, millaista toimijuutta kutsutaan esiin ja millaisia jännitteitä tässä on mahdollisesti nähtävissä. Muodostin tutkimusaineistoni Helsingin kaupungin demokratiapilottihankkeesta tuotetuista seuranta- ja arviointidokumenteista. Yhdistin aineistooni lisäksi havaintomuistiinpanoja, joita tein osallistuessani eräisiin hankkeeseen liittyviin tilaisuuksiin. Peilasin aineistoani paikoin Helsingin kaupungin strategiaohjelmaan hahmottaakseni kaupungin yleisempiä strategisia linjauksia kansalaisosallistumiseen liittyen. Analysoin aineistoani soveltaen foucault'laista ajattelua hyödyntävää diskursiivista lähestymistapaa sekä hallinnan ja poliittisen toimijuuden teoretisointeja. Analyyttisen tarkasteluni valossa katson, että pyrkiessään edistämään kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia kaupunkiorganisaatio tulee samalla määritelleeksi ja rajanneeksi näiden ehtoja ja mahdollisuuksia monin tavoin. Projektimuotoisuus näyttäytyy merkityksellisenä toiminnan sisältöjen, tavoitteiden ja kansalaisten toimijuuden muotoutumisen näkökulmasta. Tulkintani perusteella projektimuotoinen hallinta toimii ensinnäkin tekeytymällä näkymättömäksi, eli hämärtämällä varsinaisia sisällöllisiä tavoitteita ja ohjaamalla huomiota niiden sijasta toiminnan muotoon sekä sen "oikein hallintaan". Toisaalta se toimii jakamalla periaatteessa yhä enemmän valtaa ja vastuuta eri toimijatahoille, samalla näitä toiminnan ja toimijuuden mahdollisuuksia rajaten. Tällaisen hallintatavan voikin nähdä pyrkivän siihen, että se tulisi mahdollisimman tehokkaasti sisäistetyksi aktiivisen kansalaisuuden ideaalin sekä kaupunkiorganisaation ja kaupunkilaisten konsensushenkisen yhteistyön myötä osaksi niin kutsuttua osallistuvaa lähidemokratiaa ja kansalaisten toimijuutta. Se saattaa toisaalta myös avata uusia mahdollisuuksia kansalaisten aidon poliittisen toimijuuden hahmottamiselle kaupunkipolitiikassa. Katsonkin, että tällaisten mahdollisuuksien avautuminen edellyttää jatkuvaa kriittistä keskustelua sekä sen kysymistä, mitä esimerkiksi kansalaisosallistumisen edistämiseen tähtäävillä projekteilla tarkemmin ottaen tavoitellaan, mitä niissä lopulta tullaan tehneeksi ja millaisia seurauksia niillä on poliittisen toimijuuden näkökulmasta.
Subject: hallinta
hallintamentaliteetti
poliittinen toimijuus
kaupunkipolitiikka
projekti
projektitapaistuminen
osallistuminen
alueellinen demokratia
diskursiivinen lähestymistapa


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Päivi Rannanheimo Pro Gradu 7.12.16.pdf 1.130Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record