Sociability in Samuel Pufendorf's Natural Law Theory

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2904-8
Julkaisun nimi: Sociability in Samuel Pufendorf's Natural Law Theory
Tekijä: Haara, Heikki
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
Päiväys: 2017-03-03
Kieli: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2904-8
http://hdl.handle.net/10138/174950
Opinnäytteen taso: Väitöskirja (monografia)
Tiivistelmä: Samuel Pufendorf's (1632 1694) theory of sociability has lately become the subject of renewed interest among intellectual historians and philosophers. Nevertheless, its moral psychological underpinnings have not been explored thoroughly in their own right. The present work is the first study devoted to the role of passions and inclinations in Pufendorf's moral and political philosophy. It examines Pufendorf's scattered remarks and observations on human psychology and evaluates the moral psychological assumptions underlying his theory of human sociability. Pufendorf's acknowledgement of the limits of individual rationality and the fact that people are always deeply embedded in the social and moral practices of particular societies reduces the role of internal moral obligations in his account of moral action. The application of agent-focused morality is relatively limited because Pufendorf believes that, in a large-scale society, most individuals govern their moral behaviour primarily through habitually-acquired dispositions rather than conscientious internal motivations. The central argument of this study is that Pufendorf's natural law theory includes a mechanism by which social interaction, guided by political governance, habituates people to internalize moral norms and govern their passions and actions so as to maintain and cultivate sociability. Pufendorf's theory of sociability intriguingly combines two conficting approaches to morality. On the one hand, he is a natural law theorist who bases the obligation to cultivate sociability on the commands of God, which are recognised by reason. On the other hand, sociability is not merely a normative rule discovered by reason. It is trough the set of social practises that humans in practise adopt sociability as their moral standard. Though Pufendorf's main aim is to demonstrate what the divinely imposed universal natural law norms are, his numerous perceptive remarks and observations on moral conduct as an internalized product of society points towards to the moral-psychological emphasis on habits and passions as a mechanism of sociability that became so important for numerous eighteenth-century authors.Vaikka Samuel Pufendorfin (1632-1694) teoria sosiaalisuudesta on herättänyt kiinnostusta viimeaikaisessa aatehistoriallisessa ja filosofisessa tutkimuksessa, sen moraalipsykologista perustaa ei ole juurikaan systemaattisesti tutkittu. Käsillä oleva teos on ensimmäinen tutkimus tunteiden ja psykologisten taipumusten roolista Pufendorfin moraaliteoriassa ja poliittisessa filosofiassa. Siinä tutkitaan Pufendorfin hajanaisia huomioita ja havaintoja ihmisen psykologiasta ja analysoidaan moraalipsykologisia olettamuksia, jotka muodostavat perustan Pufendorfin teorialle ihmisen sosiaalisuudesta. Pufendorf huomioi sekä yksilöiden rationaalisuuden rajoittuneisuuden että heidän sitoutumisensa yhteiskuntiensa sosiaalisiin ja moraalisiin käytäntöihin, mikä vähentää tietoisten moraalisten motivaatioiden roolia moraalisessa toiminnassa. Pelkästään yksilöön keskittyvän näkökulman soveltaminen Pufendorfin sosiaalisuus-teoriaan on huomattavan rajoittunutta, koska hän ymmärtää yksilöiden ohjaavan moraalista toimintaansa yhteiskunnassa pääasiassa tottumuksen kautta omaksuttujen taipumusten motivoimina. Tämän tutkimuksen keskeisin väite on, että Pufendorfin luonnonoikeusteoria sisältää käsityksen poliittisesti ohjatusta sosiaalisesta vuorovaikutuksesta, jonka avulla yksilöt sisäistävät moraalinormeja ja oppivat hallitsemaan tunteitaan ja toimintaansa tavoilla, jotka säilyttävät ja edistävät rauhanomaista sosiaalisuutta. Pufendorfin teoria sosiaalisuudesta yhdistää kiinnostavalla tavalla kaksi keskenään ristiriitaista lähestymistapaa moraaliin. Pufendorf on luonnonoikeusteoreetikko, joka perustaa moraalin Jumalan asettamaan ja järjen avulla tunnistettavaan velvollisuuteen edistää sosiaalisuutta. Samaan aikaan sosiaalisuus ei ole kuitenkaan ainoastaan järjen avulla demonstroitu normi. Yksilöt omaksuvat sosiaalisuuden moraaliseksi normikseen sosiaalisten käytäntöjen välityksellä. Vaikka Pufendorfin keskeisenä tavoitteena on havainnollistaa luonnonoikeudellisten normien sisällöt, hänen teoriansa sisältää lukuisia tarkkanäköisiä huomiota moraalisesta käyttäytymisestä sisäistettyinä yhteiskunnallisesti tuotettuina normeina. Tässä mielessä Pufendorfin teoria edeltää monien 1700-luvun ajattelijoiden moraalispykologisia näkemyksiä, joissa juuri tottumus ja tunteet toimivat sosiaalisuuden keskeisinä mekanismeina.
Avainsanat: poliittinen historia
Tekijänoikeustiedot: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot