Ну вот еще! и другие коммуникативы со значением отказа

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201702071243
Title: Ну вот еще! и другие коммуникативы со значением отказа
Alternative title: Nu vot eščё ja muita kieltäytymisen kommunikatiiveja;
Nu vot eščё I drugie kommunikativy so značeniem otkaza
Author: Yarkoyeva, Maria
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: rus
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201702071243
http://hdl.handle.net/10138/175432
Thesis level: master's thesis
Discipline: Ryska språket och litteraturen, ryska som modersmål
Russian Language and Literature (Russian as a Mother Tongue)
Venäjän kieli ja kirjallisuus, venäjä äidinkielenä
Abstract: Tutkimuksen tavoitteena oli löytää aineistosta valmiita fraaseja, jotka ilmaisevat kieltäytymistä ja joita äidinkielen puhujat käyttävät aktiivisesti arkielämässä, ja analysoida niitä kieliopillisen fraseologian näkökulmasta. Tutkittavat fraasit ovat idiomaattisia – niiden komponenteilla on useimmiten kiinteä sanajärjestys ja kullakin ilmauksella on usein sille ominainen tietty prosodia. Puhuja ei muodosta niitä produktiivisesti, vaan ne ovat valmiiksi tallennettuina hänen päässään. Idiomaattisuudesta johtuen kyseisten ilmausten ymmärtäminen ja hallinta tuottavat ulkomaalaisille vaikeuksia, tähän liittyen tarkastelen työssä myös niiden suomenkielisiä vastineita. Tutkimusaineisto koostuu Ljudmila Ulitskajan kaunokirjallisissa teoksissa ja niiden suomennoksissa esiintyvistä dialogeista, joissa on käytetty kieltäytymistä ilmaisevaa rutiini-ilmausta. Idiomaattinen voi olla paitsi kokonainen fraseologisoitunut lause myös kiinteän kokonaisuuden muodostava kahden tai useamman sanan yhtymä, esimerkiksi, venäjän Ну вот еще (jota vastaa suomessa lauseen muotoinen rutiini-ilmaus No johan nyt keksit. Venäläisessä kielentutkimuksessa tällaisia rutiini-ilmauksia kutsutaan kommunikatiiveiksi. Niitä käytetään puheessa ilmaisemaan tunteita, kieltoa tai myöntymistä tai puhujan arviota toisen puhujan sanomasta. Tutkielman empiirisessä osassa analysoin aineistosta poimittuja esimerkkejä fraseologian näkökulmasta soveltamalla niihin erilaisia lähdekirjallisuudessa kuvattuja teorioita ja käsitteitä. Kaikki esimerkit ilmaisevat tavalla tai toisella kieltäytymistä, mutta eroavat toisistaan esimerkiksi rakenteensa, kiinteiden komponenttiensa tai prosodisten ominaisuuksiensa suhteen. Tutkimusmetodina käytän vertailevaa analyysia ja käsitteellistämistä sekä eri kriteereihin perustuvaa luokittelua ja ryhmittelyä. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että monipuolisuudestaan huolimatta kieltäytymistä ilmaisevilla rutiini-ilmauksilla esiintyy monia toistuvia piirteitä kuten esimerkiksi kielteiset partikkelit tai kysymysintonaatio. Niiden tarjoaman mallin pohjalta venäjää vieraana kielenä opiskelevat voivat tunnistaa ja oppia helpommin vastaavanlaisia idiomeja. Eri tutkijoiden esittämien kuvausten ja lähestymistapojen vertailun avulla on ollut mahdollista saada monipuolinen kuva tutkittavien ilmausten erityispiirteistä. Tutkielman liitteenä on kieltäytymistä ilmaisevien rutiini-ilmausten lista, jonka olen laatinut tutkimusaineistossani esiintyvien sekä lähdekirjallisuudessa mainittujen ilmausten perusteella.
Subject: Venäjän kieli
rutiini-ilmaukset
syntaktiset idiomit
puheaktit
kieltäytyminen


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record