Joukkolainanhaltijoiden edustajan asema - Edustussuhteen pysyvyys ja yksittäisen lainanhaltijan toimintakelpoisuuden rajoittaminen

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201702081256
Title: Joukkolainanhaltijoiden edustajan asema - Edustussuhteen pysyvyys ja yksittäisen lainanhaltijan toimintakelpoisuuden rajoittaminen
Author: Fallström, Ben
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Thesis level: master's thesis
Abstract: A bond arrangement or a bond issuance can be described as an arrangement where mainly professional investors offer financing to an issuer in exchange for transferable debt securities. Due to the good liquidity of the bonds on the secondary market there are great administrational risks related to them. As a solution, a bondholders’ agent is used to minimise the judicial risks relating to the administration of the bonds and to lower the transaction costs, as well as to increase the legal protection of the investors. From an investors’ point-of-view, the use of a bondholders’ agent is aimed especially at facilitating the monitoring of the compliance of the terms and conditions, as well as unifying acceleration and enforcement actions, in addition to increasing equal treatment and negotiation between the issuer and the bondholders. Then again, the use of a bondholders’ agent prevents opportunistic behaviour of individual bondholders and therefore enables smoother amendment of the terms and conditions. The bondholders’ agent has been completely unregulated on both domestic and EU level. Additionally, there is no domestic case law regarding the bondholders’ agent. Hence, the capacity of the bondholders’ agent has rested mainly on established contract practises and related general doctrine. The absence of regulation and the unclear legal status weakens the legal safety of the players on the securities market when using a bondholders’ agent. It is possible to increase the market players’ confidence in the functionality of the bond market by clarifying the current legal status. The purpose of this thesis is to study and systematise judicial questions relating to the irrevocability of the agency according to the current legislation in Finland. The principal research questions are finding out whether a single bondholder is permitted to terminate the agency relationship and whether bondholders are eligible to use their bondholders’ rights despite the prevailing agency relationship. The current legal status is systematised in this thesis by fitting the bondholders’ agent into existing forms of representation. The applicability of current doctrines regarding the termination of an agency relationship to the bondholders’ agent faces some system internal problems. Contractual restriction of someone’s competence is related to restricting someone’s legal capacity and seen as inappropriate use of one’s freedom of contract. It is regarded as incompatible with the principles of Finnish civil law because it constitutes an avoidance of legal institutions covered by imperative legislation. Some aspects affecting the scope of the parties’ freedom of contract is displayed in this thesis e.g. restrictions imposed by imperative legislation, the weight of different objects of legal protection and internal conflicts regarding the general doctrines. As a result of the assessment the collective interests of the bondholders and the market players’ confidence in the functionality of the bond market were found to be supporting a deviation of the general principles regarding the termination of an agency relationship. In addition, the representation is seen as such a material part of the complete arrangement that permitting a single bondholder to terminate the agency would undermine the purpose of the whole arrangement. During the writing of this thesis, a legislative proposal regarding bondholders’ agents has been prepared by the Finnish Ministry of Finance. The effects of the special enactment to the current legal status have been taken into consideration as applicable in the thesis. However, the new legislation is non-mandatory, which will put emphasis on the present conditions.Obligationslånsarrangemang d.v.s. emittering av obligationer, kan beskrivas som lånearrangemang där främst professionella investerare erbjuder finansiering av främmande kapital åt emittenter av omsättningsbara värdepapper. Riskerna som anknyts till administrationen av obligationslånet är dock betydliga eftersom obligationer har en bred andrahandsmarknad. För att minimera de juridiska riskerna som anknyts till administrationen, samt för att minska transaktionskostnaderna och för att öka investerarskyddet, används en representant. Främst ur obligationsinnehavarnas perspektiv strävar man efter att underlätta övervakningen av emittentens efterföljande av lånevillkoren samt till att förenhetliga uppsägningsåtgärder och verkställighetsåtgärder genom att använda en representant i samband med obligationer. Utöver detta ökar användningen av en representant både likabehandling och förhandling mellan emittenten och investerarna. Dessutom förebygger representanten enskilda obligationsinnehavares opportunistiska handlingar och underlättar genomförandet av ändringar i obligationsvillkoren. Tillsvidare har dock obligationsinnehavarnas representant varit fullständigt oreglerad på både finsk nivå och EU -nivå. Det finns inte heller någon inhemsk rättspraxis berörande obligationsinnehavarnas representant. Därmed har representantens roll baserat sig främst på etablerad avtalspraxis och därtill hörande avtalsrättsliga allmänna läror. Bristen på reglering och ett oklart rättsläge har hämmat marknadsaktörernas rättsskydd på värdepappersmarknaden vid användningen av en representant i samband med obligationslån. Genom att klargöra rättsläget är det möjligt att öka marknadsaktörernas tillit i obligationsmarknadens funktionsduglighet. Ändamålet med avhandlingen är att undersöka och systematisera juridiska frågor som berör representationsförhållandets varaktighet enligt finsk gällande rätt. De centrala forskningsfrågorna i avhandlingen är bl. a. huruvida enskilda obligationsinnehavare är berättigade att återkalla representationsförhållandet och huruvida enskilda obligationsinnehavare är berättigade att använda sina borgenärsrättigheter trots representationsförhållandet. Systematiseringen av det gällande rättsläget görs genom att undersöka möjligheten att instifta obligationsinnehavarnas representant via någon av de etablerade representationsformerna. I bedömningen av gällande principerna angående återkallandet av representationsförhållanden träffar vi oundvikligen på systeminterna problem. Avtalsmässigt begränsande av en persons handlingsförmåga har nämligen ansetts innebära begränsande av en persons rättshandlingsförmåga och osund användning av avtalsfriheten. Dessa egenskaper har ansetts vara oförenliga med vårt civilrättsliga rättssystem, eftersom det innebär omkringående av juridiska institutioner som regleras av indispositiv lagstiftning. I avhandlingen presenteras synpunkter om bl.a. parternas spelrum inom avtalsfrihetens område, vars bedömning påverkas av begränsningar som utställs av den indispositiva lagstiftningen samt övervägandet av olika rättsobjekt till lika med interna spänningar i de allmänna lärorna. Bedömningen har visat att ett avvikande av de gällande principerna angående återkallande av representationsförhållanden kan understödas av obligationsinnehavarnas kollektiva intressen och marknadsaktörernas befogade tillit i obligationsmarknadens funktionsduglighet. Därutöver anses representationen utgöra en så betydande del av helhetsarrangemanget att ett ensidigt återkallande av representationsförhållandet skulle motverka hela arrangemangets syfte. Parallellt med avhandlingen har finansministeriet berett en speciallagstiftning gällande obligationsinnehavarnas representant. Den kommande speciallagens inverkan på det gällande rättsläget har beaktats i avhandlingen i mån av möjlighet. Den nya lagstiftningen kommer dock främst att vara dispositiv, vilket innebär att undersökningen av det gällande rättsläget får en framhävd betydelse i avhandlingen.Joukkolainajärjestelyä eli joukkolainan liikkeeseenlaskua voidaan kuvata lainajärjestelynä, jossa pääasiassa ammattimaiset sijoittajat tarjoavat vieraan pääoman ehtoista rahoitusta vaihdantakelpoisten arvopapereiden liikkeeseenlaskijalle. Joukkolainojen laajan jälkimarkkinakelpoisuuden takia joukkolainan hallinnointiin liittyvät riskit ovat kuitenkin suuret. Ratkaisuna hallinnointiin liittyvien oikeudellisten riskien minimoimiseen, transaktiokustannuksien vähentämiseen ja sijoittajasuojan lisäämiseen, on joukkolainanhaltijoiden edustajan käyttö joukkolainajärjestelyjen yhteydessä. Edustajan käytöllä pyritään etenkin sijoittajien kannalta helpottamaan lainaehtojen noudattamisen valvontaa, eräännyttämistoimien ja täytäntöönpanotoimien yhtenäisyyttä sekä lisäämään liikkeeseenlaskijan ja sijoittajien välistä neuvottelua ja yhdenvertaista kohtelua. Toisaalta edustajan käytöllä ehkäistään myös yksittäisten sijoittajien opportunistisia toimia, ja mahdollistetaan joukkolainaehtojen sujuvampi muuttaminen. Joukkolainanhaltijoiden edustajan asema on kuitenkin ollut täysin sääntelemätön sekä kansallisella että EU -tasolla, eikä kotimaista oikeuskäytäntöä joukkolainanhaltijoiden edustajasta ole olemassa. Näin ollen joukkolainanhaltijoiden edustajan asema on perustunut pitkälti vakiintuneeseen sopimuskäytäntöön ja sitä säänteleviin sopimusoikeuden yleisiin oppeihin. Sääntelyn puute ja epäselvä oikeustila ovat omiaan heikentämään joukkolainamarkkinoilla toimivien osapuolten oikeusturvaa joukkolainanhaltijoiden edustajaa käytettäessä. Selventämällä oikeustilaa voidaan lisätä joukkolainamarkkinoilla toimivien osapuolten luottamusta markkinoiden toimivuuteen. Tutkielman tarkoituksena on joukkolainanhaltijoiden edustajan aseman pysyvyyteen liittyvien juridisten kysymyksien selvittäminen ja systematisointi Suomen voimassa olevan oikeuden mukaisesti. Tutkielman keskeisimpinä tutkimuskysymyksinä on selvittää, onko edustussuhde yksipuolisesti peruutettavissa yksittäisen joukkolainanhaltijan toimesta, ja ovatko joukkolainanhaltijat edustussuhteesta huolimatta oikeutettuja käyttämään heille kuuluvia velkojien oikeuksia. Tutkielmassa systematisoidaan nykyistä oikeustilaa tarkastelemalla joukkolainanhaltijoiden edustajan asemaa olemassa olevien edustusmuotojen kautta. Punnittaessa edustussuhteen yleisten peruuttamista koskevien sääntöjen soveltuvuutta joukkolainanhaltijoiden edustajaan, törmätään väistämättä systeeminsisäisiin ongelmiin. Henkilön toimintakelpoisuuden rajoittaminen on katsottu toisinaan oikeustoimikelpoisuuden rajoittamiseksi ja liialliseksi sopimusvapauden väärinkäytöksi. Sopimusperusteisen oikeustoimikelpoisuuden rajoittamisen onkin sanottu olevan siviilioikeudelliseen oikeusjärjestelmään soveltumatonta, koska sillä kierretään pakottavan lainsäädännön alaisuuteen kuuluvia oikeudellisia instituutioita. Tutkielmassa esitetään näkökohtia mm. osapuolten sopimusvapauden liikkuma-alasta, jonka kartoittamiseen vaikuttavat etenkin pakottavan lainsäädännön asettamat rajoitukset, eri oikeushyvien välinen punninta ja yleisten oppien sisäiset jännitteet. Arvioinnissa on todettu joukkolainanhaltijoiden kollektiivisten intressien ja joukkolainamarkkinoilla toimivien osapuolten luottamuksen markkinoiden toimivuuteen puoltavan poikkeamista edustuksen peruuttamista koskevista pääsäännöistä. Lisäksi edustuksen todetaan olevan niin olennainen osa koko joukkolainajärjestelyä, että edustussuhteen yksipuolinen peruuttaminen vesittäisi koko järjestelyn tarkoituksen. Tutkielmaa kirjoitettaessa valtiovarainministeriössä on ollut valmisteilla joukkolainanhaltijoiden edustajan asemaa koskeva erityislaki. Tulevan erityislainsäädännön mahdolliset vaikutukset nykyiseen oikeustilaan on pyritty soveltuvin osin huomioimaan tutkielmassa. Uusi lainsäädäntöhanke on kuitenkin pääosin dispositiivista lainsäädäntöä, joten nykytilan arviointi on korostetussa asemassa tutkielman kannalta.
URI: URN:NBN:fi:hulib-201702081256
http://hdl.handle.net/10138/175453
Date: 2017
Discipline: Velvoiteoikeus
Obligation law
Obligationsrätt


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record