Suomalaisten metsäteollisuusyritysten näkemyksiä PEFC-sertifioinnista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211724
Title: Suomalaisten metsäteollisuusyritysten näkemyksiä PEFC-sertifioinnista
Author: Lamberg, Laura
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2010
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211724
http://hdl.handle.net/10138/17548
Thesis level: master's thesis
Discipline: Marknadsföring av skogsprodukter
Forest Products Marketing
Puumarkkinatiede
Abstract: PEFCsertifiointijärjestelmän tunnettuus ja hyväksyttävyys on kuitenkin heikkoa kansainvälisillä markkinoilla. Erityisesti ympäristöjärjestöt ovat esittäneet kritiikkiä PEFC-sertifiointia kohtaan. Tutkimuksessa selvitetään PEFC-merkin käyttöoikeuden omistavien Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten odotuksia, kokemuksia ja tyytyväisyyttä PEFC-sertifiointiin liittyen. Tutkimuksen avulla Metsäteollisuus ry saa tietoa jäsenyritystensä tilanteesta ympäristöllistä kestävyyttä painottavilla markkinoilla sekä PEFC-sertifioinnin vaikutuksesta jäsenyritystensä menestykseen. Tutkimus on toteutettu laadullisin menetelmin. Tutkimusaineisto on kerätty teemahaasttelujen avulla ja aineistoa on analysoitu teemoittelun ja tyypittelyn kautta. Tutkimuksen teoria pohjautuu palvelujen laadun kokemiseen. Tutkimuksessa tarkastellaan PEFC-sertifiointia palveluna, jonka asiakkaita ovat suomalaiset metsäteollisuusyritykset. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on Rope & Pölläsen malli odotusten ja kokemusten muodostamasta tyytyväisyydestä. Tulosten perusteella haastatellut yritykset ovat kohtalaisen tyytyväisiä PEFC-sertifiointiin. Kuitenkin erityisesti suurissa yrityksissä ollaan tyytymättömiä siihen, että PEFC-sertifiointi ei ole saavuttanut parempaa hyväksyttävyyttä kansainvälisillä markkinoilla ja ympäristöjärjestöjen parissa. PEFC-sertifiointi on hankittu haastateltuihin yrityksiin pääosin sen takia, että sertifioinnin on katsottu olevan alalla yleinen käytäntö. PEFC-sertifioinnin avulla on myös katsottu voitavan vastata asiakaskunnan vaatimuksiin sertifioiduista tuotteista. Haastatelluissa yrityksissä ollaan tyytyväisiä siihen, että PEFC-sertifiointi on mahdollistanut yrityksen markkinaosuuden säilymisen ympäristökriittisillä markkinoilla. Toisaalta monissa yrityksissä koetaan, että FSC-sertifioinnin avulla yrityksellä olisi mahdollisuus aidon kilpailuedun saavuttamiseen. Sertifiointiin liittyvä viestintä on vähäistä lukuunottamatta suurimpia haastatelluista yrityksistä.PEFC-sertifioinnista viestintä katsotaan tarpeettomaksi, sillä sen avulla ei voida erottautua kilpailijoista. Haastatelluissa yrityksissä esitettiin toivomuksia PEFC-sertifioinnin kehittämiselle. Etenkin suurissa yrityksissä koettiin, että PEFC-sertifioinnin tunnettuuden ja hyväksyttävyyden edistämiseksi tulisi tehdä paljon työtä.Most of the Finnish commercial forest area is certified according to the PEFC Finland forest certification system. However, PEFC-certification is quite poorly renowned in the international markets of forest industry products. Also the acceptance of the PEFC-certification system is poor among the ENGOs. This study examines the expectations, experiences and the level of contentment related to PEFC-certification in the member organisations of the Finnish Forest Industries Federation. With this study, the Finnish Forest Industries Federation receives information about the situation of its member organisations in the environmentally-conscious markets. The study also reveals what kind of an effect PEFC-certification has on the success of these companies. The research methods of the study are qualitative. The material of the research was acquired by conducting thematic interviews. The theory of the study is based on the concepts of experienced service quality. In this study, PEFC-certification is examined as a service, the customers of which are Finnish forest industry companies. The theoretical framework of the study is a model of expectations, experiences and satisfaction by Rope & Pöllänen. The results show that the companies interviewed are fairly content with PEFC-certification. Nonetheless, there is some dissatisfaction, especially in the largest companies due to the poor acceptance of the PEFC-certification in the international markets and among the ENGOs. Certification has been acquired for the companies mainly because forest certification has been recognized to be a major trend in the forest industries. PEFC-certification has also been used as a means of responding to the claims of the environmentally conscious markets for the companies interviewed. The companies are satisfied with the fact that PEFC-certification has enabled them to maintain their marketshare. However, many of the interviewees point out the fact that PEFC-certification cannot provide them with a genuine competitive asset in the markets where FSC-certification is considered as the most reliable. Only few of the companies interviewed carry out communication efforts related to forest certification. Communication about PEFC-certification is considered to be superfluous because it doesn´t create a chance for differentatiation for a company. Improvement of the image and acceptance of PEFC-certification was wished for in many of the companies interviewed, especially in the largest ones.
Subject: PEFC-certification
experienced quality of services
thematic interview
satisfaction
PEFC-sertifiointi
palvelujen laadun kokeminen
teemahaastattelu
tyytyväisyys


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Gradu-Laura-Lamberg-2305.pdf 224.9Kb PDF View/Open
tiivistelmäsuomeksi.pdf 21.89Kb PDF View/Open
tiivistelmäenglanniksi.pdf 22.09Kb PDF View/Open
tiivistelmÃ?suomeksi.pdf 21.89Kb PDF View/Open
tiivistelmÃ?englanniksi.pdf 22.09Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record