Vammaisen lapsen sosiaaliturvaan sisältyvien tukien hakeminen vanhemman näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701251186
Title: Vammaisen lapsen sosiaaliturvaan sisältyvien tukien hakeminen vanhemman näkökulmasta
Author: Rauramo, Eva
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701251186
http://hdl.handle.net/10138/175773
Thesis level: master's thesis
Discipline: Sosiaalityö
Social Work
Socialt arbete
Abstract: Tässä pro gradu -tutkielmassa selvitetään, millaisia kokemuksia vammaisten lasten vanhemmilla on sosiaaliturvaan sisältyvien tukien hakemisesta. Aineistosta on nostettu niitä teemoja, jotka vanhemmat ovat kokeneet merkityksellisiksi tukien hakemisessa ja hahmoteltu näistä teemoista kuvaa siitä, minkälaisena ilmiönä tukien hakeminen vammaisen lapsen vanhemmalle näyttäytyy. Tutkielman keskeiset käsitteet ovat tukien hakeminen ja tukien hakijan toimijuus. Tukien hakeminen on toimintaa, jonka tavoitteena on vammaiselle lapselle tarpeellisten tukien saaminen. Tuilla tarkoitetaan kaikkia niitä sosiaaliturvaan sisältyvien tukien muotoja, kuten etuuksia, tukia ja palveluita, joita vammaiselle lapselle voi yhteiskunnassa hakea. Tutkimuksessa on haastateltu kuutta vammaisen lapsen vanhempaa avoimen haastattelun keinoin. Haastateltavaksi pyydettiin sellaisten vammaisten lasten vanhempia, joiden lapselle oli haettu vähintään kolmea eri tukea. Haastattelut suoritettiin syksyllä 2015. Tutkielman toimintaympäristönä on vammaisen lapsen sosiaaliturvajärjestelmä. Saatu aineisto on analysoitu tutkimuksen tavoitteisiin sovelletulla aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Vammaisten lasten vanhempien kokemuksista nousseita keskeisiä teemoja tukien hakemisessa ovat hakemuksen konkreettiseen tekemiseen liittyvät vaikeudet, sosiaaliturvan kentän monimutkaisuus ja pirstaleisuus sekä vanhemman ja sosiaaliturvajärjestelmän toimijoiden välinen luottamuspula. Hakemuksen konkreettisessa tekemisessä keskeiseksi teemaksi nousi kokemus siitä, että hakemukset tulee osata tehdä ”oikein”. Esimerkiksi hakemuksen tekstin tulee olla tiettyjen kriteerien mukaan kirjoitettu. Vaadetta tehdä hakemukset ”oikein” voi pitää yhtenä seurauksena järjestelmän monimutkaisuudesta ja pirstaleisuudesta ja myös siitä, että hakijan ja järjestelmän välinen luottamus koetaan heikoksi. Konkreettinen seuraus järjestelmän monimutkaisuudesta ja pirstaleisuudesta on se, että tietoa tuista on vaikea löytää. Vanhemmat toivoivat henkilökohtaista ohjausta tuekseen, jota he selviäisivät vammaisen lapsen sosiaaliturvajärjestelmän parissa toimimisesta. Tukien ”oikein” hakeminen on tekniikan kaltainen taito, joka vaatii osaamista. Osaaminen edellyttää, että vanhempi osaa hahmottaa sosiaaliturvajärjestelmän kenttää riittävästi, jotta hän osaa löytää tarvitsemaansa tietoa sieltä ja tietää mitä tukia hän voi lapselleen hakea. Heidän tulee myös osata kirjoittaa hakemukseen tuen myöntämiskriteereihin suhteessa olevaa tekstiä ja tietää mitä hakemuksessa on hyvä kirjoittaa lapsesta ja mitä ei. Vanhemmat kertoivat ehdotuksiaan, miten tukien hakujärjestelmää tulisi kehittää. Keskeiset vanhempien ehdotukset voi kiteyttää lyhyesti toiveeksi avoimuuteen perustuvasta yhden luukun toiminnasta. Vanhemmat toivoivat, että tietoa ja tukea saisi ”yhdeltä luukulta” ja että hakemukset voisi tehdä keskitetymmin, vaikkapa sähköisellä hakemuksella. Yhden luukun tietoa ja tukea toivottiin henkilökohtaiselta tukihenkilöltä, jonka tehtävänkuvaan kuuluisi tukikokonaisuuden hahmottaminen yli instituutiorajojen, tuista ajanmukainen, avoin ja aloitteellinen tiedottamien sekä tarvittaessa hakemusten tekemisessä auttaminen. Tukihenkilön vastuulle kuuluisi myös tukikokonaisuuden koordinointi. Palveluohjaus, pienin vammaisen lapsen perheen tilanteeseen soveltuvin painotuksin, voisi olla tähän tarpeeseen vastaus.
Subject: vammaistuet
tukien hakeminen
hakemus
vammaisen lapsen vanhemmat
palveluohjaus
Subject (yso): sosiaaliturva
edut (etuudet)
hakemukset
vammaispalvelut
vanhemmat
toimijuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Rauramo_Sosiaalityo.pdf 1.118Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record