Deflationism about representation in philosophy of modelling

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701251184
Title: Deflationism about representation in philosophy of modelling
Author: Pääkkönen, Juho
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för politik och ekonomi
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701251184
http://hdl.handle.net/10138/175775
Thesis level: master's thesis
Discipline: Käytännöllinen filosofia
Social and Moral Philosophy
Praktisk filosofi
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan deflationistisia ja substantivistisia tieteellisen representaatioteorioiden muotoiluja mallintamisen filosofian kontekstissa. Tutkielman pääkysymys koskee mahdollisuutta käyttää deflationistista representaatioteoriaa tieteellisen mallintamisen jäsentelyssä. Tarkastelu keskittyy Mauricio Suárezin deflationismin muotoiluun, jonka mukaan representaatio on normatiivinen käytäntö. Tutkielmassa argumentoidaan, että Suárezin näkemyksen mukaista representaation teoriaa voidaan käyttää käsitteellistämään tieteellisen mallintamisen normeja. Näin ollen deflatorista representaatiota voidaan pitää hyödyllisenä analyyttisena käsitteenä mallintamisen filosofiassa. Tutkielma koostuu kahdeksasta luvusta. Ensimmäinen luku esittelee lyhyesti teoreettisen mallintamisen, representaation ja deflationismin käsitteet ja esittää tutkielman tavoitteet ja rakenteen. Toinen luku antaa käsittelylle historiallisen taustoituksen, keskittyen semanttisen teoriakäsityksen nousuun vallitsevaksi näkemykseksi tieteellisistä teorioista 1900-luvun loppupuolella. Luvussa esitetään, että deflationistisen representaatioteorian omaksuminen voidaan nähdä reaktiona semanttisen käsityksen epäonnistuneisiin yrityksiin vastata siihen liittyvän substantivistisen representaatioteorian ongelmiin. Kolmas luku tarkastelee lähemmin substantivistisen representaatioteorian ongelmia ja luokittelee ne ontologisiksi, semanttisiksi ja epistemologisiksi ongelmiksi. Ongelmille annetaan muoto esittelemällä mallintamiskäsitys, jonka mukaan mallit toimivat sijaisjärjestelminä maailman ilmiöitä koskevassa päättelyssä. Sijaisjärjestelmänäkemystä ja representaation ongelmia koskevaa keskustelua havainnollistetaan antamalla esimerkkejä mallintamisesta yhteiskuntatieteissä. Neljäs luku esittelee Suárezin näkemyksen deflationismista ja erottaa sen substantivistisesta representaatioteoriasta. Suárezin esitetään rinnastavan deflationisminsa nai’iviin dyadiseen substantivismin muotoiluun, joka hylätään. Luvussa esitetään substantivismista paranneltu muotoilu, jota vasten eritellään viisi eri deflationismin muotoa. Viides ja kuudes luku käsittelevät kahta esimerkkiä representaatioteorioista, Suárezin deflationistista inferentiaalista käsitystä ja Michael Weisbergin substantivistista näkemystä, joiden tapoja vastata aiemmin esiteltyihin representaation ongelmiin vertaillaan. Luvussa viisi esitellään Suárezin ja Weisbergin teoriat ja argumentoidaan että näistä ensimmäinen on deflationistinen ja jälkimmäinen substantivistinen teoria. Luku kuusi tarkastelee teorioita vastauksina representaation ongelmiin ja vertailee niiden vahvuuksia ja heikkouksia tässä valossa. Weisbergin teorian sisältämän oletuksen samanlaisuudesta välttämättömänä ehtona representaatiolle esitetään olevan ongelmallinen. Suárezin teoriaa toisaalta kritisoidaan representaation epäselvästä luonnehdinnasta inferentiaalisen käytännön normina. Seitsemännessä luvussa käsitellään tutkielman pääkysymystä, pohjaten aiemmalle keskustelulle. Suárezilaisen deflationismin representaatiolle antama rooli rinnastetaan yhtäältä substantivismiin ja toisaalta stipulationismiin, joka esitetään Suárezin kannasta poikkeavana deflationismin muotoiluna. Luvussa argumentoidaan, että Suárezin näkemys antaa representaatiosta stipulationismia informatiivisemman käsityksen, mutta on silti deflationistinen esittäessään representaation olevan normatiivinen käytäntö. Luvussa kahdeksan esitetään johtopäätökset sekä ehdotetaan, että Suárezilaisen deflationismin kehitys edellyttää, että normatiivisen käytännön käsitettä selvennetään edelleen.The thesis examines deflationist and substantivist formulations of theories of scientific representation within the context of philosophy of modelling. The main question considered is whether deflationary representation can be used to make sense of theoretical modelling in science. The focus is on Mauricio Suárez’s formulation of deflationary representation as a normative practice. The main argument of the thesis is that Suárez’s account can be used to conceptualise the norms which govern scientific modelling, and thus that deflationary representation can be a useful analytical concept in philosophy of modelling. The thesis consists of eight chapters. The first chapter briefly introduces the notions of theoretical modelling, representation, and deflationism about representation and describes the aims and structure of the thesis. The second chapter provides historical background for the subsequent discussion, focusing on the rise of the semantic view of theories as the predominant conception of scientific theories in the latter part of the 20th century. The chapter argues that the adoption of deflationism about representation can be seen as a reaction to the semantic view’s failure to solve problems facing its associated substantivist conception of the representational relationship between scientific models and the world. The third chapter examines in greater detail the problems involved in the substantivist conception of representation and classifies them as ontological, semantic, and epistemological problems. The problems are framed by introducing an account of modelling according to which models serve as surrogate systems in reasoning about phenomena in the world. The surrogate system view and the problems of representation are discussed using examples of modelling in the social sciences. The fourth chapter presents Suárez’s account of deflationism and distinguishes it from substantivism about representation. Suárez is argued to be contrasting his deflationism with a naïve dyadic formulation of substantivism which should be resisted. An amended formulation of substantivism is proposed, and five different forms of deflationism are distinguished on the basis of its rejection. The fifth and sixth chapters discuss two examples of theories of scientific representation, Suárez’s deflationary inferential conception and Michael Weisberg’s substantivist weighted feature matching account, in order to examine how they deal with the problems of representation presented in Chapter 3. Chapter 5 is dedicated to introducing the theories and arguing that they are deflationist and substantivist theories, respectively. Chapter 6 discusses the theories as answers to the problems of representation and articulates their strengths and weaknesses on this basis. In particular, Weisberg’s substantivist theory is argued to be problematic in its assumption that representation necessarily involves similarity, while Suárez’s deflationary conception is criticised for being vague in its characterisation of representation as a norm of inferential practice. The seventh chapter addresses the main question of the thesis, basing on the preceding discussion. Suárezian deflationism is contrasted with the roles that substantivism and another version of deflationism, stipulationism, reserve for representation in philosophy of modelling. The chapter argues that Suárez’s deflationism gives a more informative characterisation of representation than stipulationism, but is still deflationary in its characterisation of representation in terms of normative practices. Chapter eight concludes and proposes that the future development of Suárezian deflationism requires that the notion of normative practice be further clarified.
Subject: Mauricio Suárez
scientific representation
deflationism
similarity
theoretical modelling
normative practice
Subject (yso): representaatio
mallintaminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Paakkonen_Social_and_Moral_Philosophy.pdf 1.041Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record